UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1981
ủY BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Về chế độ hưởng lương trong thời gian học tập trung

ở các trường chuyên nghiệp và BTVH tỉnh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ vào Quyết định số 427/QĐ ngày 23/6/1976 của Bộ Giáo dục banhành chính sách tạm thời về trường phổ thông lao động và các trường chuyênnghiệp trong toàn quốc.

Xét đề nghị của Ban Giám hiệu trường Bổ túc văn hóa các trườngchuyên nghiệp trong tỉnh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn ngày25/11/1981;

Xét hoàn cảnh thực tế của cán bộ công nhân viên chức trong quátrình đi học tập trung tại trường bổ túc văn hóa và các trường chuyên nghiệptrong tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Từ năm học 1981 - 1982 các cán bộ trong biên chế Nhà nước trong tỉnh được cử đihọc tập trung các trường Bổ túc văn hóa tỉnh và các trường chuyên nghiệp trongtỉnh (từ 1 năm trở lên) đều được hưởng 100% lương chính và các khoản phụ cấp lươngsuốt cả qúa trình học tập tập trung.

Điều 2:Việc thực hiện chế độ này được vận dụng kết hợp giữa kinh phí Trung ương vàkinh phí địa phương của tỉnh.

Cáctrường các ngành có diện học sinh (là cán bộ cử đi học tập trung ở các trườngnói trên) cần lập danh sách cụ thể từng lớp, từng năm, được Thường trực ủy bannhân dân tỉnh duyệt bảo đảm chặt chẽ đúng chế độ;

Điều 3:Các Ông Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ty tài chính, Trưởng tyGiáo dục, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Hiệu Trưởng các trường bổ túcvăn hóa tỉnh, các trường chuyên nghiệp trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Du