ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 433/-UBND-HC

Đng Tp, ngày 19 tháng 5 m 2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 299/TTr-STP ngày 18 tháng 4 năm 2014;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Chương trình xây dựng vănbản quy phạm pháp luật năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được ban hành kèm theoQuyết định số 77/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 01 năm 2014), cụ thể: bổ sung 06 vănbản và rút 02 văn bản trong Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luậtnăm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo). Lý do: thực hiện cácvăn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và theo tình hình thực tế ở địaphương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT/Tỉnh ủy; TT/HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

PHỤ LỤC

VĂN BẢN ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNHVĂN BẢN QPPL NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/ QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 5 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Hình thức

Trích yếu

Thời gian hoàn thành

I. Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 10/2014

2

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 10/2014

3

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 10/2014

4

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 10/2014

II. Sở Giao thông Vn ti

5

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Quý III/2014

III. Sở Tư pháp

6

Quyết định

Thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 6/2014

Tổng cộng: 06 Quyếtđịnh.

PHỤ LỤC

VĂN BẢN ĐƯỢC RÚT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH BANHÀNH VĂN BẢN QPPL NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/ QĐ-UBND-HCngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Hình thức

Trích yếu

1

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh về phân cấp thực hiện quản lý nhà nước đối với Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

2

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh về Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp

Tng cộng: 02 Quyết đnh.