ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4335/QĐ- UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 BẾNXE MIỀN ĐÔNG HIỆN HỮU, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị địnhsố 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quản lýquy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Quyết địnhsố 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điềuchỉnh quy hoạch phát triển giao thông vậntải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020;

Căn cứThông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày12 tháng 12 năm2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩnkỹ thuật quốc gia về Bến xe khách;

Căn cứThông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11 tháng 8 năm2010 của Bộ Xâydựng quy định hồ sơ của từng loạiquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm2008 của Bộ Xâydựng về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuậtQuốc gia vềQuy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ- UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủyban nhân dân Thành phố về sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định số50/2011/QĐ-UBND ngày12 tháng 7 năm2011 về lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố HồChí Minh;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ- UBND số ngày 12 tháng5 năm 2014 củaỦy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định vềcắm mốc giới quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6014/QĐ- UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 củaỦy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Bình Thạnhđến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2065/UBND-ĐTMT ngày07 tháng 5 năm2013 của Ủyban nhân dân Thành phố về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khubến xe miền Đông hiện hữu tại Phường 26, quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trìnhsố 1947/TTr-SQHKT ngày 18 tháng 6 năm 2014 vềduyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500Bến xe Miền Đông hiện hữu, Phường 26, Quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Nhiệm vụquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe Miền Đông hiệnhữu, Phường 26, Quận Bình Thạnh với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô giới hạn phạm vi quy hoạch:

- Vị trí khu quy hoạch: thuộcPhường 26, quận Bình Thạnh.

- Quy mô diện tích: 62.612m2(xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500, do Trung tâm Đođạc bản đồ lập ngày 6 tháng 01 năm2014 tại Hợp đồngsố 118769/ĐĐBĐ-VPTT ).

- Giới hạn khu vực quy hoạchnhư sau:

+ PhíaĐông-Bắc: giáp hẻm số 153 (trước đây hẻmsố 77) Quốc lộ 13;

+ PhíaĐông-Nam: giáp Quốc lộ 13 khu dân cư hiệnhữu;

+ PhíaTây- Bắc: giáp đường Đinh Bộ Lĩnh;

+ PhíaNam: giáp khu dân cư hiện hữu.

2. Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500:

Công ty TNHH Một thành viên Bếnxe Miền Đông (thuộc Tổng Công Cơ khí Giaothông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên).

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

Công ty TNHH Xây dựng Thươngmại Dịch vụ Phúc Bình.

4. Danh mục hồ sơ nhiệm vụquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

- Thuyết minh;

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quyhoạch trích từ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500.

5. Tính chất, chức năng củakhu vực quy hoạch:

khu vực tái thiết đô thị với chức năng chính đầu mối trung chuyển hành kháchnội đô kết hợp với trung tâm thươngmại-dịch vụ, văn phòng cho thuê khách sạn lưu trú với hệ thống hạ tầng kỹthuật đồng bộ, hiện đại.

6. Các chỉ tiêu sử dụng đất,hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quyhoạch:

Bến xe Miền Đông hiện hữu có tổngdiện tích khoảng 62.612 m2 được chia m 2 phần, một phần diện tích được sử dụngm Bãi đậu xe buýt, xe du lịch lữ hành (gọi Khu A), phần diện tích còn lại m khu phức hợp (gọi Khu B) bao gồm các chức năng thươngmại-dịch vụ, văn phòng cho thuê khách sạn lưu trú, các chỉ tiêu sử dụng đấtquy hoạch đô thị hạ tầng kỹ thuật đô thịnhư sau:

Stt

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

I

Khu A (chức năng bãi đậu xe buýt, xe du lịch lữ hành)

1

Diện tích

m2

(*)

2

Mật độ xây dựng

%

≤ 44

3

Hệ số sử dụng đất

Lần

≤ 1,7

4

Tầng cao (theo QCVN 03: 2012/BXD )

tầng

2÷ 5

5

Chiều cao tối đa

m

≤ 24

II

Khu B (chức năng phức hợp thương mại-dịch vụ, văn phòng khách sạn)

1

Diện tích

m2

(*)

2

Mật độ xây dựng

%

≤ 40

3

Hệ số sử dụng đất

Lần

≤ 5,0

4

Tầng cao (theo QCVN 03:2012/BXD )

tầng

20 ÷ 25

5

Chiều cao tối đa

m

≤ 100

III

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Cấp nước sinh hoạt

Lít/ng/ngày.đêm

180

+ Cấp nước bãi đậu xe

m3/ha/ngày.đêm

≥40

+ Cấp nước khu văn phòng, dịch vụ

lít/m2sàn/ngày.đêm

≥ 2

Tiêu chuẩn thoát nước:

+Thoát nước sinh hoạt

Lít/ng/ngày.đêm

180

+ Thoát nước bãi đậu xe

m3/ha/ngày.đêm

≥ 40

+ Thoát nước khu văn phòng, dịch vụ

lít/m2sàn/ngày.đêm

≥ 2

Tiêu chuẩn cấp điện:

kwh/ng/năm

+ Khu văn phòng, dịch vụ

w/m2 sàn

20÷30

+ Khu bến xe

Kw/ha

150

Tiêu chuẩn rác thải, chất thải

kg/ng/ngày

1,3

Ghi chú: (*)Diện tích khu đất: sẽ đượcxác định cụthể trong nội dung đồ án quy hoạchchi tiết tỷ lệ 1/500 cập nhật các lộ giớicác tuyến đường giao thông có liên quan.

7. Các yêu cầu nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng, kiến trúc, kếtnối hạ tầng trong khu vực quy hoạch:

- Việcxác định các phân khu chức năng, các chỉtiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị phải phù hợp vớiđịnh hướngphát triển không gian định hướng phát triểnhạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại từng khu vực theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt,đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị hiện hành.

- Nội dung nghiên cứu củađồ án cần đáp ứng yêu cầu theo định hướng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; mạng lướigiao thông được tổ chức kết nối theo tầng bậc, được cập nhật đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật của các dự ánđầu tư xâydựng, các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong phạm vi khu vực quy hoạch; kếtnối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vớicác quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷlệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu) tiếp giáp khu vực quy hoạch, phù hợp vớiđồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận BìnhThạnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thànhphố đã được phê duyệt.

- Vềphân khu chức năng: Nghiên cứu đề xuất phươngán phân khu chức năng phải hợp lý, thuận lợi cho việc tổ chức giao thông, đápứng yêu cầu đầu mối trung chuyển hànhkhách nội đô; đề xuất phương án quy hoạch tốiưu nhất đối với khu đất phức hợp để tổchức bán đấu giá theo quy định, tạonguồn vốn đầutư dự án Bến xe miền Đông mới.

- Vềchỉ tiêu quy hoạch đô thị: Phải đảm bảocác nội dung cơ bản đã được Ủy ban nhân dân Thànhphố chấp thuận tại Công văn số2065/UBND-ĐTMT ngày 07 tháng 5 năm 2013 vềnhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịtỷ lệ 1/500 khu bến xe Miền Đông hiện hữutại Phường 26, Quận Bình Thạnh.

- Vềgiao thông: Phải nghiên cứu đề xuấtcơ sở khoa học đối việc dự báo về lưu lượng giao thông trongtương lai để có phương án tổ chức giao thông hợp lý; đề xuấtgiải pháp mở rộng hẻm số 153 (trước đây hẻm số 77) Quốclộ 13 về phíakhu đất bến xe với lộ giới đường hợp lý (tốithiểu 12m theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựngtỷ lệ 1/2000 được duyệt), đóng vai trò đường giao thông tiếp cận, điều hòa, lưu chuyển phương tiện giao thông về 02 trụcđường chính đường Đinh Bộ Lĩnh Quốc lộ13, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các trục đườngchính. Đảm bảo kết nối đồng bộ về giao thông hạ tầng kỹ thuật đô thị với các dự án lân cận.

- Tổchức không gian kiến trúc: Tổ chứckhông gian kiến trúc dựa trên yếu tố cảnhquan không gian đường phố, phân chia theo quy mô hợp lý, phù hợptừng chức năng nhằm tạo các không gian kiến trúc đa dạng kết hợp hài hòa. Tạo cảnh quan đặc trưng cho khuvực quy hoạch, tạo điểm nhấn không gian thoángcho khu trung tâm công cộng. Đảm bảo các hạng mục công trình được thiết kế hiện đại, hợp lýtrong quá trìnhsử dụng đồng bộ, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuậttoàn khu tại khu vực, có tính đến khảnăng nâng cấp, mở rộng của hệ thốnghạ tầng kỹ thuật trong tương lai khi thực hiệnđiều chỉnh một số chỉ tiêu kỹ thuật, quy hoạchtại các lô đất của dự án.

8. Yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược:

- Đánh giá hiện trạng môi trườngvề điều kiệnđịa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nướcthải, tiếng ồn; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;

- Phân tích, dự báo những tácđộng tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa racác giải pháp quy hoạch không gian hạ tầngkỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;Lồng ghép trong quy hoạch các giải phápnhằm thích nghi giảm nh tác động dobiến đổi khí hậu.

- Đề ra các giải pháp giảmthiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí,tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị; Bố trí diện tích câyxanh nhằm bảo vệ môi trường không khí tiếng ồn theo quy chuẩn hiện hành;

- Lập kế hoạch giám sát môi Nướcthải được xửlý tại trạm xử lý nước thải cục bộ đáp ứng QCVN 14: 2008/BTNMT trước khi xả ra cống thoát nước chung trong giai đoạn ngắn hạn, về dài hạn đưa vềtrạm xử lý nướcthải tập trung của Thành phố, đạt các tiêu chuẩn cho phép ghi trongTCVN 7222:2002.

- Khuyến khích áp dụng kiến trúc xanh công nghệ tiết kiệm năng lượng,như ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, tận dụng ánh sáng thiên nhiên, giảm thiểulượng khí thải carbon, hệ thống điềuhòa không khí tiết kiệm năng lượng hệ thốngthông gió tự nhiên.

9. Hồ sơ sản phẩm của đồán, tiến độ tổ chức thực hiện:

9.1. Danh mục, hồ sơ sản phẩm của đồán (17 bộ):

- Thuyết minh tổng hợp;

- Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất,tỷ lệ 1/2.000;

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan đánh giá đấtxây dựng, tỷ lệ 1/500;

- Các bản đồ hiện trạng hệ thốnghạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường,tỷ lệ 1/500, bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốnggiao thông;

+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền thoát nước mặt;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngcấp điện chiếu sáng;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngcấp nước;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngthoát nướcthải xửlý chất thải rắn;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngthông tin liên lạc;

+ Bản đồ hiện trạng môi trường.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sửdụng đất, tỷ lệ 1/500;

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ quy hoạch giao thông;

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xâydựng;

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác môi trường,tỷ lệ 1/500, bao gồm:

+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền thoátnước mặt đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đôthị;

+ Bản đồ quy hoạch thoát nướcthải xửlý chất thải rắn đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thôngtin liên lạc;

- Bản đồ tổng hợp đườngdây, đường ống kỹ thuật;

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;

- Dự thảo Quy định quản lýtheo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bao gồm thuyết minh, bản vẽ dự thảo Quy địnhquản lý theo đồ án quy hoạch.

9.2. Tiến độ tổ chứcthực hiện:

a) Tiến độ thực hiện: thời hạn lập đồ án tối đa 6 tháng(kể từ ngàyphê duyệt nhiệm vụ).

b) Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Công ty TNHH Một thành viênBến xe Miền Đông (thuộc Tổng Công Cơ khíGiao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên);

- Đơnvị tư vấn: do chủ đầu tư lựa chọn,có đủ điều kiện, năng lực theo quy định hiệnhành.

- Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

- Cơ quan phê duyệt: Ủy bannhân dân Thành phố.

10. Các điểm lưu ý khi triểnkhai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm vềpháp ranh đất của đồ án này.

- Cần lưu ý tiếp thu, ghi nhận giải trìnhcác ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cưcó liên quan đến đồ án quy hoạch (theo quy địnhcủa pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở) để có giải pháp quy hoạch phù hợp, khả thi.

- Nội dung hồ sơ, hình thức,quy cách thể hiện bản vẽ đồ án cần thực hiện theo Quyếtđịnh số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm2005 của Bộ Xâydựng về việc ban hành quy định hệ thốngký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng Thông tư số 10/2010/TT-BXDngày 11 tháng 8 năm2010 của Bộ Xâydựng quy định hồ sơ của từng loạiquy hoạch đô thị. Tầng cao công trình cầnthể hiệntheo QCVN 03: 2009/BXD .

- Vềchiều cao xây dựng công trình, thực hiệntheo Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng02 năm 2009 củaChính phủ vềquản lý độ cao chướng ngại vật hàng không trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm củachủ đầu tư các đơn vị có liên quan.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc,Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông (thuộc Tổng Công Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên)chịu trách nhiệm về tính pháp củaranh đất dựán cùng với đơn vị tư vấn khảo sát,lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu đánh giá hiện trạng tronghồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu bến xe Miền Đông hiện hữu tại Phường26, quận Bình Thạnh.

- Trêncơ sở nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500 Bến xe Miền Đông hiện hữu tại Phường 26, quận Bình Thạnh được duyệt,Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông cần tổchức lập, trình thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong thời hạn theo quy định để m cơ sở cho công tác thẩm định giá, triển khai đầu tư xây dựng quản lýphát triển đô thị theo quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này đínhkèm thuyết minh tổng hợp các bản vẽ quy hoạch được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tàinguyên Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triểnnông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thànhphố, Tổng Công Cơ khí Giao thôngvận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên, Thủ trưởngcác Sở - Ban - Ngành; Chủ tịch Ủy bannhân dân Quận Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân Phường 26-quận Bình Thạnh, Giámđốc Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-MTu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín