ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về quản lý hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông báo số: 116/TB-TU ngày 06/9/2001 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban khối nội chính ngày 31 tháng 8 năm 2001;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai tại tờ trình số: 420/TT-TP ngày 26 tháng 11 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về quản lý hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh