BỘ NỘI VỤ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
TRONG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban vận động thành lập Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Điều 2. Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng ban Ban vận động thành lập Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCPCP, Đ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?