ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu lệ phí xe vận tải hàng hóa vào bãi hàng tại cửa khẩu

Lào Cai, thuộc Cục Hải quan Lào Cai quản lý

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Tờ trình số 143/TT ngày 14/l0 /1994 của Cục Hải quan Lào Cai về việc thu lệ phí xe vào bãi hàng xuất nhập khẩu thuộc Hải quan Lào Cai quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu lệ phí các loại xe vận tải ra vào bãi hàng tại cửa khẩu Lào Cai thuộc Cục Hải quan Lào Cai quản lý như sau:

- Xe vận tải dưới 5 tấn: 5.000 đ/lượt vào và ra.

- Xe vận tải từ 5 -10 tấn: 10.000 đ/lượt vào và ra,

- Xe vận tải trên 10 tấn: 15.000 đ/lượt vào và ra.

Điều 2. Nguồn thu được nộp toàn bộ vào ngân sách, mọi biên lai ấn chỉ sử dụng do Bộ Tài chính phát hành, được nhận từ Cục Thuế tỉnh.

Việc đầu tư tu sửa bãi hàng Hải quan tỉnh lập kế hoạch trình tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai cùng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm