KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC VÀ BIỆT PHÁI, ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍCÔNG TÁC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày25 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo vàquản lý; Kết luận số 24-KL/TW ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị về đẩymạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 vàcác năm tiếp theo;

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức vàLuật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quảnlý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chínhphủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viênchức;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tácvà thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viênchức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ vềSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn địnhkỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thểBan Cán sự đảng và Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước họp ngày 14 tháng 3 năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quyđịnh về luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vịtrí công tác của công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Các văn bản ban hành trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, côngchức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu VT, TCCB (20).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

QUY ĐỊNH

VỀ LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNGCÔNG CHỨC VÀ BIỆT PHÁI, ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 436 /QĐ-KTNN ngày 24 tháng 3 năm 2014 củaTổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về đốitượng, điều kiện và trình tự, thủ tục thực hiện luân chuyển, điều động côngchức và biệt phái công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước

2. Quy định này không áp dụng đốivới:

a) Các chức danh lãnh đạo Kiểm toánNhà nước do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý;

b) Luân chuyển, điều động theo kếhoạch của Ban Tổ chức Trung ương.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Điều động” là việc côngchức được quyết định chuyển từ đơn vị này đến làm việc tại đơn vị khác trongngành hoặc chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài ngành.

2. “Luân chuyển” là việc côngchức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quảnlý khác trong một thời hạn nhất định nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồidưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu của chức danh quy hoạch.

3. “Biệt phái” là việc côngchức, viên chức của cơ quan, đơn vị được cơ quan cử đến tăng cường, làm việctại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời giannhất định.

4. “Định kỳ chuyển đổi vị trícông tác” là việc quyết định điều động, bố trí, phân công lại vị trí côngtác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có đủ thờihạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ60 tháng) tại các vị trí theo quy định của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc

1. Luân chuyển, điều động, biệt pháivà chuyển đổi vị trí công tác phải căn cứ các quy định của Đảng, của Nhà nướcvà của ngành. Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban Cán sựđảng) và các cấp ủy đảng thống nhất lãnh đạo công tác luân chuyển, điều động,biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác.

2. Đảm bảo nguyên tắc tập trungdân chủ, công khai, minh bạch, phát huy trách nhiệm và quyền hạn của ngườiđứng đầu đơn vị. Công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổivị trí công tác phải đảm bảo đủ điều kiện và đúng đối tượng theo quy định.

3. Phải căn cứ vào yêu cầu công tác,vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, phù hợp với trình độ, năng lực của côngchức, viên chức và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa vàphát triển của đội ngũ công chức, viên chức đồng thời nâng cao chất lượng vàhiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

4. Công chức được điều động, luânchuyển và công chức, viên chức được biệt phái phải chấp hành nghiêm chỉnh quyếtđịnh điều động, luân chuyển, biệt phái của cấp có thẩm quyền.

5. Công chức được điều động, luânchuyển và công chức, viên chức được biệt phái nếu không thực hiện quyết địnhđiều động, luân chuyển, biệt phái của cấp có thẩm quyền sẽ chịu hình thức kỷluật từ khiển trách trở lên, không được xem xét đề bạt, bổ nhiệm, nâng lươngtrước thời hạn và áp dụng các hình thức khen thưởng.

Điều 4. Những trường hợp chưa thựchiện luân chuyển, điều động, biệt phái

1. Công chức, viên chức đang trongthời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật;

2. Công chức, viên chức đang trongthời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanhtra, kiểm tra;

3. Công chức, viên chức đang điềutrị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế;

4. Công chức, viên chức đang đi họcdài hạn hoặc được cử đi biệt phái theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

5. Công chức, viên chức nữ đangtrong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp côngchức, viên chức nam phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do trường hợp kháchquan: ly hôn, vợ chết … phải nuôi con một mình) thì cũng được áp dụng như côngchức, viên chức nữ quy định tại khoản này.

6. Công chức, viên chức có hoàn cảnhthực sự đặc biệt khó khăn được thủ trưởng đơn vị xác nhận và đề nghị.

Các trường hợp đặc biệt khác do TổngKiểm toán Nhà nước quyết định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. LUÂN CHUYỂN

Điều 5. Mục đích luân chuyển

1. Luân chuyển nhằm góp phần chủđộng trong công tác quản lý, sử dụng công chức, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồidưỡng toàn diện về bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm thực tiễn cho công chứccủa ngành Kiểm toán Nhà nước.

2. Luân chuyển nhằm rèn luyện, thửthách công chức để làm căn cứ cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng có hiệu quảđội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý có triển vọng, trong quy hoạch vào các chứcdanh lãnh đạo, quản lý cao hơn.

3. Luân chuyển nhằm tạo điều kiệncho công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trên 05 (năm) năm tại một nơi đượcchuyển sang một công tác mới phù hợp yêu cầu công tác cán bộ và phù hợp vớinăng lực của công chức.

Điều 6. Đối tượng và điều kiện luânchuyển

1. Đối tượng luân chuyển:

a) Công chức lãnh đạo, quản lý trongquy hoạch;

b) Công chức lãnh đạo, quản lý giữchức vụ tại một vị trí trên 05 (năm) năm.

2. Điều kiện luân chuyển

a) Độ tuổi luân chuyển: Không quá 40tuổi đối với công chức lãnh đạo cấp phòng và không quá 45 tuổi đối với côngchức lãnh đạo cấp vụ. Trường hợp đặc biệt, không quá 45 tuổi đối với công chứclãnh đạo cấp phòng và không quá 50 tuổi đối với công chức lãnh đạo cấp vụ.

b) Thuộc diện quy hoạch đã được phêduyệt; có xu hướng và triển vọng phát triển.

c) Có sức khỏe để hoàn thành nhiệmvụ.

d) Trường hợp đặc biệt khác do tậpthể Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước thống nhất và Tổng Kiểm toán Nhà nướcquyết định.

Điều 7. Thời hạn luân chuyển

Thời hạn luân chuyển từ 03 (ba) đến05 (năm) năm, trường hợp đặc biệt có thể ngắn hơn nhưng tối thiểu phải là 02(hai) năm.

Điều 8. Phạm vi luân chuyển

Công chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòngluân chuyển giữa các đơn vị trong toàn ngành, trong đó tập trung luân chuyểnđến:

1. Các đơn vị ở địa bàn khó khăn,các đơn vị có đội ngũ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế yêu cầu tăng cường lãnh đạođể góp phần củng cố, lãnh đạo đơn vị đáp ứng với yêu cầu.

2. Các đơn vị có điều kiện để côngchức tiếp cận với môi trường rèn luyện và nâng cao trình độ quản lý, lãnh đạothực tiễn.

3. Các đơn vị theo yêu cầu của côngtác tổ chức cán bộ.

Điều 9. Trình tự, thủ tục luânchuyển

1. Trình tự, thủ tục luân chuyểncông chức

a) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồnnhân sự quy hoạch đã được phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đề án luânchuyển của toàn ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, báo cáo Ban Cán sựđảng phê duyệt.

b) Căn cứ phê duyệt của Ban Cánsự đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ thựchiện:

- Báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nướcxin ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đối với nhân sự làlãnh đạo cấp vụ được giới thiệu luân chuyển.

- Phối hợp với các đơn vị liênquan, tiến hành các thủ tục: Trao đổi với thủ trưởng và cấp ủy đơn vịnơi công chức đang công tác và nơi dự kiến luân chuyển đến để thông báo ýkiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về nhiệm vụ, nhân sự luân chuyển, yêu cầu đàotạo, bồi dưỡng. Trao đổi với công chức được giới thiệu luân chuyển về yêucầu, nhiệm vụ.

c) Quyết định luân chuyển: Vụ Tổchức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện quytrình luân chuyển và vướng mắc phát sinh (nếu có) để đưa ra tập thể lãnh đạoKiểm toán Nhà nước xem xét. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định luân chuyển.

2. Đối với trường hợp luân chuyểncông chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì phải tiến hànhquy trình, thủ tục bổ nhiệm theo quy định tại Quyết định số 70/QĐ-KTNN ngày 13tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổnhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toánNhà nước.

Điều 10. Phân công công tác đối vớicông chức luân chuyển

1. Thủ trưởng đơn vị nơi công chứcluân chuyển đến có trách nhiệm phân công công tác đối với công chức luân chuyểnnhư đối với công chức của đơn vị.

2. Công chức luân chuyển có tráchnhiệm chấp hành, thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Nhận xét, đánh giá đối vớicông chức luân chuyển

1. Nhận xét, đánh giá hàng năm

a) Việc nhận xét, đánh giá đối vớicông chức luân chuyển hàng năm được thực hiện như đối với công chức đang côngtác tại đơn vị. Nội dung đánh giá, phân loại công chức thực hiện theo quy địnhcủa Đảng, Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.

b) Bản nhận xét đánh giá hàng nămđược lưu tại đơn vị nơi công chức luân chuyển đến 01 bản, hồ sơ cá nhân 01 bảnvà gửi Vụ Tổ chức cán bộ 01 bản.

2. Nhận xét, đánh giá khi hết thờihạn luân chuyển

a) Công chức luân chuyển tự viết bảnnhận xét, đánh giá về quá trình công tác trong thời hạn luân chuyển (theo Mẫuđánh giá công chức hàng năm).

b) Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vịnơi cán bộ luân chuyển đến nhận xét, đánh giá và xếp loại về mức độ hoàn thànhnhiệm vụ của công chức trong thời hạn luân chuyển.

c) Bản nhận xét đánh giá khi hếtthời hạn luân chuyển được lưu hồ sơ cá nhân 01 bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ 01bản.

Điều 12. Bố trí công tác sau khiluân chuyển

1. Căn cứ bố trí công tác

Việc bố trí công chức sau luânchuyển dựa trên những căn cứ sau:

a) Dự kiến phương án bố trí nhân sựtheo Đề án trước khi luân chuyển đã được phê duyệt;

b) Nhận xét, đánh giá về kết quảcông tác trong thời gian luân chuyển;

c) Tình hình thực tế của đơn vị tạithời điểm bố trí công việc cho công chức luân chuyển.

2. Bố trí công chức sau luân chuyển

a) Khi kết thúc thời hạn luânchuyển, công chức được sắp xếp, bố trí công tác trên cơ sở đề án hoặc phương ánluân chuyển đã được phê duyệt và kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức trongthời gian luân chuyển.

b) Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụtrở lên trong thời hạn luân chuyển được ưu tiên xem xét bổ nhiệm giữ chức vụcao hơn chức vụ trước khi luân chuyển, nếu đơn vị có nhu cầu.

Điều 13. Chế độ, chính sách đối vớicông chức luân chuyển

1. Được tiếp tục duy trì trong danhsách quy hoạch nếu vẫn đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

2. Được ưu tiên xem xét bổ nhiệm giữchức vụ cao hơn, nếu đơn vị có nhu cầu. Trường hợp cùng một vị trí bổ nhiệmnhưng có các phương án nhân sự khác nhau thì công chức luân chuyển hoàn thànhtốt nhiệm vụ trở lên được xem xét ưu tiên khi lựa chọn nhân sự.

3. Được hưởng các quyền lợi như côngchức của đơn vị nơi luân chuyển đến (khen thưởng, nâng bậc lương trước hạn;tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng...).

4. Được hưởng các chế độ hỗ trợ vềvật chất như chế độ nhà công vụ, trợ cấp khó khăn ban đầu (một lần) hoặc trợcấp thường xuyên... theo quy định hiện hành của Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.

Mục 2. ĐIỀU ĐỘNG

Điều 14. Mục đích điều động

1. Điều động nhằm tăng cường chủđộng và hiệu quả trong quản lý, sử dụng công chức, xây dựng cơ cấu đội ngũ côngchức hợp lý; tăng cường năng lực cho các đơn vị có khó khăn về công tác cán bộ.

2. Điều động theo yêu cầu nhiệm vụcủa các đơn vị và trình độ năng lực của công chức, đảm bảo đáp ứng yêu cầunhiệm vụ được giao.

Điều 15. Đối tượng điều động

1. Công chức lãnh đạo cấp vụ, cấpphòng có thời gian giữ chức vụ 05 (năm) năm trở lên tại một đơn vị.

2. Điều động do yêu cầu nhiệm vụ,sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; theo quy hoạch,kế hoạch sử dụng công chức của Kiểm toán Nhà nước.

3. Công chức thuộc đối tượng phảithực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

4. Điều động theo nguyện vọng của cánhân công chức gắn với đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và vị trí công tác.

Điều 16. Hình thức điều động

1. Điều động công chức trong nội bộngành (giữa các đơn vị trực thuộc).

2. Điều động công chức ra ngoàingành.

Điều 17. Trình tự, thủ tục điều động

1. Điều động công chức trong nội bộngành

a) Đối với công chức lãnh đạo cấp vụvà tương đương: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Vụ Tổ chức cán bộ lập danh sách côngchức dự kiến điều động, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, báo cáo Ban Cánsự đảng phê duyệt.

Đối với công chức lãnh đạo cấp phòngvà tương đương trở xuống: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Vụ Tổ chức cán bộ lập danhsách công chức dự kiến điều động, xin ý kiến Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụtrách đơn vị, tổng hợp ý kiến trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, phêduyệt (đối với công chức lãnh đạo cấp phòng); trình Tổng Kiểm toán Nhà nướcxem xét, phê duyệt (đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo).

b) Căn cứ phê duyệt của Ban Cánsự đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ thựchiện:

- Báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nướcxin ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đối với nhân sự làlãnh đạo cấp vụ được giới thiệu điều động.

- Phối hợp với các đơn vị liênquan, tiến hành các thủ tục: Trao đổi với thủ trưởng đơn vị nơi côngchức đang công tác và nơi dự kiến điều động đến để thông báo ý kiến của TổngKiểm toán Nhà nước về nhu cầu, nhân sự điều động; trao đổi với công chứcđược giới thiệu điều động về yêu cầu, nhiệm vụ.

c) Quyết định điều động:

- Đối với công chức là lãnh đạo cấpvụ: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thựchiện quy trình điều động và vướng mắc phát sinh (nếu có) để đưa ra tập thể lãnhđạo Kiểm toán Nhà nước xem xét. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định điều động.

- Đối với công chức lãnh đạo cấpphòng trở xuống: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nướcxem xét, quyết định điều động.

2. Điều động công chức ra ngoàingành

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổchức có nhu cầu xin tiếp nhận công chức của Kiểm toán Nhà nước phải có văn bảngửi Kiểm toán Nhà nước. Trường hợp cá nhân có nguyện vọng xin chuyển công tácphải có đơn xin chuyển công tác, được lãnh đạo đơn vị nơi công chức đang côngtác đồng ý, gửi Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

b) Trình tự, thủ tục điều động thựchiện như quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 18. Chế độ, chính sách đối vớicông chức được điều động trong nội bộ ngành

1. Công chức được điều động, tăngcường đến làm việc ở miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểusố, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ,chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Công chức được điều động, tăngcường đến các đơn vị ở địa bàn khó khăn được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy địnhhiện hành của Kiểm toán Nhà nước.

Mục 3. BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC

Điều 19. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ độtxuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều động công chức.

2. Để thực hiện công việc chỉ cầngiải quyết trong một thời gian nhất định.

3. Biệt phái công chức, viên chứcphải đảm bảo nguyên tắc khách quan, khoa học, kịp thời trên cơ sở yêu cầu côngtác, nhiệm vụ của cơ quan, phù hợp với trình độ năng lực của công chức, viênchức và tính chất công việc ở nơi công chức, viên chức đến làm việc.

4. Công chức, viên chức được cử biệtphái phải chịu sự quản lý, phân công công tác của cơ quan, đơn vị nơi được cửđến. Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức biệt phái có trách nhiệm trả lươngvà bảo đảm các quyền lợi khác của công chức, viên chức biệt phái.

Điều 20. Đối tượng biệt phái

Công chức, viên chức đang công táctại các đơn vị trực thuộc của Kiểm toán Nhà nước có khả năng đáp ứng được yêucầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu và không thuộc đối tượngđiều động.

Điều 21. Thời hạn, điều kiện biệtphái

1. Thời hạn biệt phái không quá 03(ba) năm. Trường hợp biệt phái công chức, viên chức đến các đơn vị khác trựcthuộc Kiểm toán Nhà nước để tham gia cuộc kiểm toán thì thời hạn không quá 01(một) năm.

2. Điều kiện biệt phái

a) Theo đề nghị của các cơ quan Đảngvà Nhà nước mà không thể áp dụng hình thức điều động.

b) Theo yêu cầu nhiệm vụ mà TổngKiểm toán Nhà nước xét thấy cần biệt phái hoặc nhiệm vụ của cơ quan khác, đốitác khác có liên quan.

c) Theo yêu cầu nhiệm vụ kiểm toánmà Tổng Kiểm toán Nhà nước cần biệt phái công chức hỗ trợ đơn vị thực hiện cuộckiểm toán.

Điều 22. Hình thức biệt phái

1. Biệt phái công chức, viên chứcđến cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài ngành Kiểm toán Nhà nước.

2. Biệt phái công chức từ các đơn vịtham mưu, các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị Kiểm toánNhà nước khu vực đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

3. Biệt phái công chức, viên chức từcác đơn vị này đến các đơn vị khác trực thuộc Kiểm toán Nhà nước để tham giacuộc kiểm toán.

Điều 23. Quản lý công chức, viênchức biệt phái

1. Công chức, viên chức được cử biệtphái phải chịu sự phân công bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụcông tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được biệt phái đến và vẫn thuộc biênchế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái.

2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toánNhà nước có công chức được biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợpcho công chức, viên chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lươngvà bảo đảm các quyền lợi khác của công chức, viên chức được cử biệt phái.

3. Hàng năm và khi hết thời hạn biệtphái, người được cử biệt phái thực hiện việc tự nhận xét, đánh giá, phân loạitheo quy định, có ý kiến nhận xét của lãnh đạo đơn vị. Đối với trường hợp côngchức, viên chức được cử biệt phái đến các đơn vị khác trực thuộc Kiểm toán Nhànước để tham gia cuộc kiểm toán, thì phải có nhận xét của Trưởng đoàn kiểm toánvà thủ trưởng đơn vị.

Bản nhận xét, đánh giá được lưu tạiđơn vị nơi công chức, viên chức được cử biệt phái đến 01 bản, hồ sơ cá nhân 01bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ 01 bản.

Điều 24. Trình tự, thủ tục biệt phái

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cónhu cầu tăng cường công chức, viên chức có văn bản đề nghị gửi Tổng Kiểm toánNhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kèm theo bản mô tả công việc và vị trí côngtác cần biệt phái.

2. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp nhucầu, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước:

a) Đối với công chức lãnh đạo cấp vụvà tương đương: Căn cứ nhu cầu công tác, Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toánNhà nước xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng phê duyệt.

Đối với công chức, viên chức lãnhđạo cấp phòng và tương đương trở xuống: Căn cứ nhu cầu công tác, Vụ Tổ chức cánbộ trình xin ý kiến Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách đơn vị, tổng hợp ýkiến trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, phê duyệt (đối với côngchức, viên chức lãnh đạo cấp phòng); trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, phêduyệt (đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo ).

b) Căn cứ phê duyệt của Ban Cánsự đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ thựchiện:

- Báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nướcxin ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đối với nhân sự làlãnh đạo cấp vụ được dự kiến biệt phái.

- Phối hợp với các đơn vị liênquan, tiến hành các thủ tục: Trao đổi với thủ trưởng và cấp ủy đơn vịnơi công chức đang công tác và nơi dự kiến biệt phái đến để thông báo ý kiếncủa Tổng Kiểm toán Nhà nước về nhiệm vụ, nhân sự biệt phái. Trao đổi với côngchức, viên chức được giới thiệu biệt phái về nhu cầu và nhiệm vụ.

c) Quyết định biệt phái:

- Đối với công chức, viên chức làlãnh đạo cấp vụ, cấp phòng: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toánNhà nước kết quả thực hiện quy trình biệt phái và vướng mắc phát sinh (nếu có)để đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét. Tổng Kiểm toán Nhà nướcquyết định biệt phái.

- Đối với công chức, viên chức khônggiữ chức vụ lãnh đạo: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhànước xem xét, quyết định biệt phái.

Điều 25. Chế độ, chính sách đối vớicông chức, viên chức biệt phái

1. Công chức, viên chức được cử biệtphái đến làm việc ở miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểusố, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ,chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Công chức được biệt phái đến cácđơn vị ở địa bàn khó khăn được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định hiện hành củaKiểm toán Nhà nước.

MỤC 4. CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦACÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 26. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm chủ động phòng ngừa thamnhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.

2. Nhằm nâng cao hiệu quả trong quảnlý, sử dụng và bố trí, phân công công tác đối với ngũ công chức, viên chức.

3. Nhằm bố trí, sắp xếp cơ cấu độingũ công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước phù hợp.

Điều 27. Đối tượng thực hiện chuyểnđổi vị trí công tác

Công chức, viên chức không giữ chứcvụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các đơn vị trực thuộc của Kiểm toán Nhànước thực hiện các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối vớicán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước quy định tại Quyết định số 1331/QĐ-KTNN ngày 15/10/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 28. Thời hạn định kỳ chuyểnđổi vị trí công tác

1. Thời hạn định kỳ chuyển đổivị trí công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng).

2. Công chức, viên chức có thờigian công tác còn lại dưới 24 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu thìkhông thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Điều 29. Nguyên tắc và nhữnghành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí côngtác

1. Nguyên tắc thực hiện định kỳchuyển đổi vị trí công tác

a) Thực hiện định kỳ chuyểnđổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Kiểm toán Nhànước là quy định bắt buộc, là việc làm thường xuyên đối với công chức,viên chức đủ thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

b) Phải khách quan, công tâm, khoahọc và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiệnbè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết trong đơn vị; khôngảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của đơn vị.

c) Phải được tiến hành theo kếhoạch, được công bố công khai trong đơn vị.

d) Thủ trưởng đơn vị phải chịutrách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viênchức thuộc đơn vị quản lý đến thời hạn định kỳ chuyển đổi.

đ) Chỉ thực hiện một trong cáchình thức chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 30 của Quy địnhnày đối với công chức, viên chức đến thời hạn định kỳ chuyển đổi.

e) Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ vàđặc thù công việc, chưa thể bố trí công chức, viên chức khác đảm trách thì thủtrưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chứccán bộ) xem xét, quyết định.

2. Những hành vi bị cấm trongviệc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

a) Không thực hiện việc định kỳchuyển đổi vị trí công tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viênchức đang làm hoặc đang phụ trách.

b) Nghiêm cấm việc lợi dụng cácquy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức.

Điều 30. Hình thức chuyển đổi vị trícông tác

1. Chuyển đổi trong phạm vi nộibộ đơn vị

a) Chuyển đổi vị trí công táccủa công chức, viên chức giữa các phòng.

b) Chuyển đổi vị trí công táccủa các thành viên trong một phòng.

c) Chuyển đổi vị trí công táccủa công chức, viên chức theo các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi,phụ trách, quản lý;

2. Chuyển đổi giữa các đơn vịtrực thuộc Kiểm toán Nhà nước: Chuyển đổi vị trí công tác của côngchức giữa các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhànước khu vực, các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành.

Điều 31. Thẩm quyền quyết định chuyểnđổi vị trí công tác

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộccăn cứ quy định, quyết định chuyển đổi vị trí công tác trong phạm vi nộibộ đơn vị đối công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyếtđịnh chuyển đổi vị trí công tác đối công chức, viên chức giữa các đơnvị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Điều 32. Trình tự, thủ tục thực hiệnchuyển đổi vị trí công tác

1. Trình tự, thủ tục thực hiệnchuyển đổi vị trí công tác trong phạm vi nội bộ đơn vị

a) Quý I hàng năm, thủ trưởng đơnvị thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị xây dựng kế hoạch chuyểnđổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị đối với công chức, viên chứcthuộc đơn vị quản lý đến thời hạn định kỳ chuyển đổi theo hình thứcđược quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Quy định này.

b) Sau khi kế hoạch chuyển đổi vịtrí công tác được tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị thông qua, lãnh đạo đơnvị gặp gỡ, trao đổi công chức, viên chức theo kế hoạch nhân sự về yêu cầunhiệm vụ.

c) Thủ trưởng đơn vị quyết định thựchiện chuyển đổi vị trí công tác trong phạm vi nội bộ đơn vị; báo cáoTổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về kết quả thựchiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chứcthuộc đơn vị quản lý.

2. Trình tự, thủ tục thực hiệnchuyển đổi vị trí công tác giữa các đơn vị trực thuộc

a) Căn cứ báo cáo kết quả của cácđơn vị và yêu cầu nhiệm vụ, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vịxây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức giữacác đơn vị trực thuộc trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, báo cáo tập thểLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thông qua.

b) Căn cứ ý kiến chỉ đạo của TổngKiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan,tiến hành các thủ tục:

- Trao đổi với thủ trưởng và cấpủy đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác và nơi dự kiến điều độngđến để thông báo ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về nhiệm vụ, nhân sự chuyểnđổi vị trí công tác.

- Trao đổi với công chức, viên chứcthực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

c) Quyết định điều động: Vụ Tổ chứccán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định chuyển đổi vịtrí công tác của công chức, viên chức giữa các đơn vị trực thuộc theoquyết định điều động công tác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcKiểm toán Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này; trong quátrình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh chưa được quy định hoặc khókhăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ đểtổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sungcho phù hợp.

2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toánNhà nước./.