ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ ỦY QUYỀN CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, THU HỒI HOẶC NHẬN LẠI GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 12757/SLĐTBXH-VL ngày 25 tháng 8 năm 2014; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3779/STP-VB ngày 11 tháng 7 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 1. Nay ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Khi thực hiện việc ủy quyền theo quyết định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện việc ủy quyền định kỳ 6 (sáu) tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Th2) H.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?