BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/QĐ-TCDS

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MẪU SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU, MẪU PHIẾU THU THẬPTHÔNG TIN CỦA CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ CỦA KHO DỮ LIỆUĐIỆN TỬ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀKẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóagia đình thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-BYT ngày 02/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định cấp quản lý đối với Tổngcục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chếquản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các Chươngtrình mục tiêu quốc gia năm 2001;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định tạm thời về mẫu Sổ ghi chép ban đầu về dân số và kếhoạch hóa gia đình (Sổ A0), mẫu phiếu thu thập thông tin của cộng tác viên dânsố (phụ lục 1), mẫu biểu báo cáo về dân số và kế hoạch hóa gia đình theo cấpquản lý (phụ lục 2).

Điều 2. Trung tâm Thông tinvà Tư liệu Dân số, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh, Trung tâmDân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị (cánhân) thực hiện quản trị Kho dữ liệu điện tử thông tin về dân số và kế hoạchhóa gia đình thực hiện các nhiệm vụ:

1. Chiết suất thông tin, dữ liệutrong Kho dữ liệu điện tử thành các báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kếhoạch hóa gia đình phục vụ quản lý, điều hành của các cấp quản lý (phụ lục 2kèm theo).

2. Chủ động chiết suất thông tin,dữ liệu trong Kho dữ liệu điện tử thành các báo cáo để cung cấp thông tin sốliệu theo nhu cầu sử dụng của các ngành, các cấp và các đơn vị theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Giao cho Vụ Kế hoạch- Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thu thập, cập nhật thôngtin số liệu, thẩm định và công bố số liệu thống kê chuyên ngành về dân số và kếhoạch hóa gia đình chính thức; giao Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số hướngdẫn và kiểm tra việc quản trị Kho dữ liệu điện tử các cấp thống nhất trong phạmvi cả nước.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc trung tâm Thông tin và tư liệu dân số,Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chicục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, KHTC (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN