BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4378/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNHCHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘCPHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóathủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lýdân cư giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BCĐ896 ngày 19 tháng3 năm 2014 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệnĐề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sởdữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 9433/QĐ-BCT ngày 13 tháng12 năm 2013 về việc thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ CôngThương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấytờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ CôngThương năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụPháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo 896;
- Lãnh đạo Bộ;
- VCCI;
- Lưu: VT, PC (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞDỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘCÔNG THƯƠNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4378/QĐ-BCTngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I. Công tác chuẩn bị

1

Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Từ 01/01/2014 đến 30/4/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác và các đơn vị có liên quan.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Bộ

2

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2014 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Từ 20/3/2014 đến 30/4/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác và các đơn vị có liên quan.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2014 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

3

Xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ Công tác thực hiện Đề án 896

Từ 01/01/2014 đến 30/4/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Các thành viên Tổ Công tác

Quyết định của Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Công Thương

4

Lập dự toán và quản lý kinh phí triển khai thực hiện Đề án 896

Tháng 4/2014

- Chủ trì: Tổ Công tác

- Phối hợp: Các đơn vị có liên quan

Dự toán kinh phí triển khai Đề án 896 của Bộ năm 2014

II. Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

1

Rà soát, bổ sung Danh mục Hệ thống hóa các TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo

Tháng 4 năm 2014

- Chủ trì: Các đơn vị

- Phối hợp: Tổ Công tác

Báo cáo của Bộ gửi Ban Chỉ đạo

2

Hoàn thành Báo cáo bổ sung Hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Tháng 4 năm 2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Các thành viên Tổ Công tác

3

Tham gia tập huấn thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân do Ban Chỉ đạo Đề án tổ chức

Tháng 4/2014

Đại diện Tổ Công tác (theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo)

4

Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Tháng 4/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác

Tài liệu hướngdẫn

5

Tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ các đơn vị thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Tháng 5/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác và các đơn vị có liên quan.

Kế hoạch, tài liệu tập huấn

6

Thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng của các đơn vị

Từ tháng 6/2014 đến 9/2014

- Chủ trì: Các đơn vị,

- Phối hợp: Vụ Pháp chế, Tổ Công tác, các chuyên gia và các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các đơn vị gửi về Tổ Công tác

7

Rà soát độc lập và cho ý kiến về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Từ tháng 9/2014 đến 10/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế,

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, Các chuyên gia và các đơn vị có liên quan

Ý kiến của Tổ Công tác Đề án 896 về dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của các đơn vị

8

Tham vấn, lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Tháng 11/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác và các đơn vị có liên quan.

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân.

9

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến trình Ban Chỉ đạo báo cáo và dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Tháng 12/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác và các đơn vị có liên quan

- Báo cáo kết quả rà soát

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

III. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án

1

Tổ chức Họp Tổ Công tác cho ý kiến các nội dung:

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, các đơn vị có liên quan

Thông báo kết luận cuộc họp.

- Dự thảo Kế hoạch triển khai tổng thể Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020

- Tháng 3 năm 2014

- Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2014

- Tháng 4 năm 2014

- Dự thảo Quy chế làm việc của Tổ Công tác Đề án 896

- Tháng 3 năm 2014

- Cho ý kiến về Kết quả Hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư;

- Tháng 01 năm 2014

- Cho ý kiến về kết quả rà soát TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư của các đơn vị gửi về;

- Tháng 7 đến 11/2014

- Cho ý kiến về Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

- Tháng 11,12 năm 2014

2

Hội thảo thống nhất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân giữa Tổ Công tác và các đơn vị trong Bộ

Tháng 10/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, các chuyên gia và các đơn vị có liên quan

3

Tổ chức họp hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về dân cư của Bộ trình Lãnh đạo Bộ

Trong năm 2014

- Chủ trì: Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, các đơn vị có liên quan

Báo cáo Bộ trưởng xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về dân cư của Bộ

4

Tổ chức các Hội thảo về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu

Trong năm 2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, Các chuyên gia và các đơn vị có liên quan

Báo cáo Bộ trưng

5

Tổ chức Hội thảo đánh giá tác động của số định danh cá nhân khi được triển khai đối với hệ thống thủ tục hành chính hiện hành.

Trong năm 2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, Các chuyên gia và các đơn vị có liên quan

Báo cáo Bộ trưởng

6

Tổng kết năm 2014

Tháng 12/2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, Các chuyên gia và các đơn vị có liên quan.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Ban Chỉ đạo.

IV. Các hoạt động thường xuyên khác

1

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án.

Trong suốt năm 2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác

Báo cáo kết quả kiểm tra.

2

Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án.

Trong suốt năm 2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Tổ Công tác trong việc triển khai thực hiện Đề án.

3

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông về Đề án.

Trong suốt năm 2014

- Chủ trì: Vụ Pháp chế

- Phối hợp: Văn phòng Bộ, Thành viên Tổ Công tác, và các đơn vị có liên quan.

4

Cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên đối với các hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Trong sut năm 2014

- Chủ trì: Vụ Tài chính

- Phối hợp: Văn phòng và các đơn vị có liên quan

5

Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Trong sut năm 2014

- Chủ trì: Tổ Công tác

- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác, và các đơn vị có liên quan.

Ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng chỉ đạo về việc xử lý khó khăn, vướng mắc.