UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 438-KHKT/QĐ

Hà Nội,, ngày 07 tháng 12 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 17 TIÊU CHUẨNNHÀ NƯỚC.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOAHỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành 17 (mười bảy) tiêu chuẩn Nhànước về thép cán mỏng; thuật ngữ rèn đập; vật liệu dệt; gà sống; trứng gà tươivà tinh dịch lợn (danh mục kèm theo)

Điều 2. – Tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lựcvà phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hành trongtất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

K.T. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Khắc

DANH MỤC TIÊU CHUẨNNHÀ NƯỚC

(ban hành kèm theoquyết định số 438-KHKT/QĐ ngày 7-12-1976)

Số TT

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi của tiêu chuẩn

Hình thức

ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

1

TCVN 1843 - 76

Thép cán nóng. Thép vuông. Cỡ, thông số kích thước

Khuyến khích áp dụng

2

TCVN 1844 - 76

Thép cán nóng – thép băng

-nt-

3

TCVN 1845 - 76

Thép cán nóng – thép dài. Cỡ, thông số kích thước

-nt-

4

TCVN 1846 - 76

Dây thép. Phân loại

-nt-

5

TCVN 1847 - 76

Dây thép tròn. Kéo nguội. Cỡ, thông số kích thước

-nt-

6

TCVN 1848 - 76

Dây thép kết cấu cácbon

-nt-

7

TCVN 1849 - 76

Dây thép cácbon thấp chất lượng

-nt-

8

TCVN 1850 - 76

Phôi thép cán nóng. Cỡ, thông số kích thước.

-nt-

9

TCVN 1851 - 76

Phôi thép cán phá. Cỡ, thông số kích thước.

-nt-

10

TCVN 1852 - 76

Phôi thép tấm. Cỡ, thông số kích thước.

-nt-

11

TCVN 1853 - 76

Phôi thép cán từ thép cácbon thông thường và thép hợp kim thấp. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

12

TCVN 1854 - 76

Phôi thép cán từ thép cácbon chất lượng thấp hợp kim trung bình và hợp kim cao . Yêu cầu kỹ thuật

Khuyến khích áp dụng

13

TCVN 1855 - 76

Rèn đập. Thuật ngữ

-nt-

14

TCVN 1856 - 76

Vật liệu dệt – hệ tex

Chính thức

áp dụng

1-1-1978

Các ngành, các địa phương có liên quan

15

TCVN 1857 - 76

Gà sống

-nt-

1-7-1977

-nt-

16

TCVN 1858 - 76

Trứng gà tươi

-nt-

-nt-

-nt-

17

TCVN 1859 - 76

Tinh dịch lợn. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

1-4-1977

-nt-


[1]Xem căn cứ của quyết định số 433-KHKT/QĐ trên.