ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/VCHUYỂN GIAO VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ BANNỘI CHÍNH TỈNH UỶ ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/1 1/2003 ;

Căn cứ Quyết định số 183-QĐ/TW ngày08/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Quy định về chức năng, nhiệm vụ,tổ chức bộ máy của Ban nội chính Tỉnh uỷ";

Căn cứ Quyết định số 2528-QĐ/TUngày 06/6/2013 của Tỉnh uỷ Điên Biên về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ ĐiệnBiên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản của Vănphòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Điện Biên về Ban Nội chính Tỉnhuỷ Điện Biên (có danh sách nhân sự và danh mục tài sản được chuyển giao kèm theo).

Điều 2. Quyết đính này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủtrưởng cá cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn