ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨCGIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháptrên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có danh sách kèm theo).

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trungtâm Tin học - Công báo) công khai danh sách tổ chức, giám định viên tư pháptrên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; đồng thời gửi danh sách tổ chức,giám định viên tư pháp về Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH SÁCH

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số 438/QĐ -UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnhBắc Giang)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

Website

Khen thưởng (thành tích)

Ghi chú

01

Trung tâm giám định pháp y tâm thần - Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang

Km4 xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(0240) 3.8521.801

không

02

Phòng Giám định pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(0240)3.852.564

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2004

03

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang

Số 03 đường Hoàng văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(0240).3.869.353

Bằng khen của Bộ Công an năm 1998, 2012; UBND tỉnh năm 1998, 2011.

DANH SÁCH

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnhBắc Giang)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Tình trạng

Lĩnh vực chuyên môn

Ngày, tháng năm bổ nhiệm

Khen thưởng, thành tích

Ghi chú

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

01

Bùi Đức Cường

30/8/1961

x

Kỹ thuật hình sự

10/3/1997

02

Phan Tuấn Hiệp

02/02/1962

x

Kỹ thuật hình sự

10/3/1997

03

Nguyễn Minh Ngọc

10/4/1977

x

Kỹ thuật hình sự

15/5/2008

04

Thân Ngọc Thắng

23/9/1976

x

Kỹ thuật hình sự

03/11/2006

05

Dương Thúy Loan

30/11/1977

x

Kỹ thuật hình sự

10/9/2003

06

Chu Anh Tuấn

13/11/1983

x

Kỹ thuật hình sự

26/8/ 2010

07

Phạm Hữu Nam

03/11/1983

x

Kỹ thuật hình sự

26/8/ 2010

08

Trương Quang Ngọc

06/4/1964

x

Pháp y

16/4/1999

09

Nguyễn Văn Hùng

11/4/1954

x

Pháp y

22/5/2001

Nghỉ hưu

10

Nguyễn Văn Hưng

16/9/1952

x

Pháp y

11/3/1997

Nghỉ hưu

11

Nguyễn Thái Long

05/8/1955

x

Pháp y tâm thần

10/3/1997

12

Lê Thị Ngọc

03/8/1965

x

Pháp y tâm thần

03/10/2003

13

Trịnh Xuân Tuấn

16/3/1969

x

Pháp y tâm thần

10/9/2003

14

Lê Minh Tuấn

10/8/1968

x

Pháp y tâm thần

10/9/2003

15

Đỗ Thị Lưu

11/12/1969

x

Pháp y tâm thần

11/10/2005

16

Trần Văn Hoà

04/01/1959

x

Tài chính kế toán

10/3/1997

17

Vũ Quốc Hoàn

12/02/1971

x

Tài chính kế toán

10/9/2003

18

Ngô Văn Chương

04/3/1970

x

Tài chính kế toán

24/12/2010

19

Nguyễn Văn Phong

13/9/1958

x

Tài chính kế toán

24/12/2010

20

Trần Văn Lạng

15/02/1953

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

21

Nguyễn Tuấn Khương

10/6/1956

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

22

Lưu Thế Hân

03/01/1961

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

23

Phan Đình Oánh

05/6/1962

x

Văn hoá nghệ thuật

10/9/2003

24

Ngô Quang Toản

15/3/1951

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

Nghỉ hưu

25

Ngô Văn Trụ

25/10/1952

x

Văn hoá nghệ thuật

10/3/1997

Nghỉ hưu

26

Lê Hải Bằng

15/4/1954

x

Khoa học - kỹ thuật

10/9/2003

27

Dương Văn Ngoạn

06/11/1960

x

Khoa học - kỹ thuật

10/3/1997

28

Nguyễn Tuấn Dương

28/12/1961

x

Khoa học - kỹ thuật

11/10/2005

Bộ Khoa học và công nghệ

29

Lê Ngọc Quang

27/12/1970

x

Xây dựng

24/12/2010

30

Nguyễn Tiến Hữu

05/7/1976

x

Xây dựng

24/12/2010

31

Nguyễn Ngọc Thuật

08/11/1952

x

Giao thông vận tải

24/12/2010

Nghỉ hưu

32

Trương Công Đại

03/12/1975

x

Tài nguyên - môi trường

24/12/2010

33

Nguyễn Quang Tuấn

24/4/1981

x

Thông tin - truyền thông

24/12/2010

34

Lê Hồng Việt

12/02/1978

x

Thông tin - truyền thông

24/12/2010

35

Trần Văn Hoành

08/8/1953

x

Thông tin - truyền thông

10/3/1997

Nghỉ hưu