ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4383/2009/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ TANG LỄ CHO THÂN NHÂN NGƯỜICHẾT THỰC HIỆN HỎA THIÊU TẠI ĐÀI HÓA THÂN AN LẠC VIÊN, THỊ XÃ CẨM PHẢ,QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNĐvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009, kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninhkhoá XI về việc ban hành chính sách hỗ trợ chi phí tang lễ cho thân nhân ngườichết thực hiện hoả thiêu tại Đài hoá thân An Lạc Viên, thị xã Cẩm Phả - QuảngNinh;

Xét đề nghị của Sở Tàichính tại Tờ trình số 2882/TT-TC-KHNS ngày 05/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hànhchính sách hỗ trợ chi phí tang lễ cho thân nhân người chết thực hiện hoả thiêutại Đài hoá thân An Lạc Viên, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, với nội dung sau:

1. Phạm vi và đối tượng hỗtrợ.

- Hỗ trợ các địa phương, đơnvị, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh phải trực tiếp lo công việc mai táng chocác đối tượng xã hội; Hộ gia đình sinh sống đăng ký hộ khẩu thường trú tạiQuảng Ninh có người chết mà hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh đưa vào hoả thiêutại Đài hoá thân An Lạc Viên, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Các đối tượng đang đượchưởng chính sách mai táng phí theo quy định hiện hành của nhà nước thì nội dunghỗ trợ này là mức hỗ trợ bổ sung thêm khi thực hiện hoả thiêu tại Đài hoá thânAn Lạc Viên.

- Các trường hợp chết do cácdoanh nghiệp phải trực tiếp lo công việc mai táng cho người lao động thì khôngthuộc đối tượng áp dụng chính sách này.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợmột phần phí hoả táng và phí dịch vụ thuê xe tang lễ.

3 . Thời gian hỗ trợ và mứchỗ trợ:

- Thời gian thực hiện chínhsách hỗ trợ này là 03 năm, kể từ ngày 01/01/2010 đến hết 31/12/2012.

- Mức hỗ trợ: 2.000.000đồng/một đối tượng (một ca hoả thiêu).

4. Kinh phí thực hiện chínhsách do ngân sách tỉnh đảm bảo và được cân đối trong dự toán chi hàng năm củacác huyện, thị xã, thành phố.

5. Ngoài mức hỗ trợtừ ngân sách tỉnh, khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồngNhân dân cùng cấp để ban hành chính sách hỗ trợ thêm cho các đối tượng khi quađời đưa vào hoả thiêu tại Đài hoá thân An Lạc Viên từ nguồn ngân sách của địaphương.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Các ông, bà:Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căncứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNhữ Thị Hồng Liên