THU VI?N PHÁP LU?T

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 439/BXD-CSXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN XÂY DỰNGTẬP II VÀ TẬP III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/ CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/ CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ ban hành Điềulệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/ CP ngày 23/8/ 1997 của Chínhphủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựngban hành kèm theo Nghị định số 42/ CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;
Xét nhu cầu về quản lý Quy hoạch và Xây dựng, theo đề nghị của Vụ trưởng VụChính sách Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Giám địnhNhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng vụ quản lý Kiến trúc vàQuy hoạch, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kiến trúc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chuẩn Xây dựng tập II và tập III.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/11/1997 và áp dụng trong phạm vicả nước.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành quyếtđịnh này.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Ngô Xuân Lộc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 439/BXD-CSXD năm 1997 về Quy chuẩn Xây dựng tập II và tập III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành