ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 439/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂNRỪNG BỀN VỮNG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước,ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Công văn số 5724/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chuyển vốn TW hỗ trợ cómục tiêu kế hoạch năm 2013;

Căn cứ Công văn số 350/HĐND-KTNS ngày 23/8/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc nhất trí điềuchỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW cho dự án bảo vệ và pháttriển rừng năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Công văn số 687/SKHĐT-KTN ngày 19/7/2013 về việc điều chỉnh kếhoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW cho Dự án bảo vệ và phát triển rừngnăm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh kế hoạchvốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW cho Dự án bảo vệ và phát triển rừng năm2013 tại Quyết định 452/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang, cụthể:

- Điều chỉnh giảm 3.204,3 triệuđồng (Ba tỷ, hai trăm linh bốn triệu, ba trăm ngàn đồng) của 03 dự ánbảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cấm Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử.

- Điều chỉnh tăng 3.204,3 triệuđồng (Ba tỷ, hai trăm linh bốn triệu, ba trăm ngàn đồng) cho 03 dự án hỗtrợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nôngnghiệp&PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, YênThế, Sơn Động, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ KH&ĐT;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
Bản đỉện tử:- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh:
+ LĐVP:
+ Các phòng: KT, KTN, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

BIỂUĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW CHO DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂNRỪNG NĂM 2013

(Kèmtheo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)

ĐVT:triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2013

Điều chỉnh

Kế hoạch sau điều chỉnh

Giảm

Tăng

Tổng

8.400,0

3.204,3

3.204,3

8.400

1

Dự án bảo vệ và phát triển rừng

6.600,0

3.204,3

3.395

1.2

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Sơn Động

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động

2.200,0

1.448,5

751

1.3

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Tây Yên Tử

Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn

2.200,0

1.282,0

-

918

1.1

Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cấm Sơn

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Yên Tử

2.200,0

473,8

1.726

2

Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất

1.800,0

3.204,3

5.004

2.1

Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Ngạn

Ban QLDA Hỗ trợ trồng rừng sản xuất Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn

600,0

1.062,0

1.662

2.2

Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Nam

Ban QLDA Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Lục Nam

600,0

1.278,6

1.878

2.3

Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Yên Thế

Ban QLDA Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Yên Thế

600,0

863,7

1.463