ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/VGIAO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chương trình tổng thểcách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhànước ở địa phương;

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-UBND ngày 22/03/2013 của UBNĐ tỉnh Điện Biên về việc ban hành kế hoạchcải cách hành chính tỉnh Điện Biên năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao 03 cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa liênthông, theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chínhphủ, cụ thể như sau:

1. UBND huyện Tủa Chùa.

2. UBND huyện Mường Nhé.

3 .UBND Thị xã Mường Lay.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện huyện Tủa Chùa, Mường Nhé và Thị xã Mường Laycó trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành có liênquan xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị mình, trìnhUBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/7/2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỷ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc sở Nội Vụ, chủ tịch UBND các huyện Tủa Chùa, Mường Nhé và Thị xã Mường Lay,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHMùa A Sơn