UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc sửa đổi, bổ sung quy định hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cúm gia cầm

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg ngày 12.7.2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính-Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 193/TC-NN &PTNT ngày 16.3.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung quy định hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1760/CT-QĐ ngày 29.8.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh), như sau:

1. Thay thế Điểm 2, Mục 1, Điều 1, Quyết định số 1760/CT-QĐ ngày 29.8. 2005: Ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ công tiêm phòng, với mức 100 đồng/con/lần tiêm đối với gia cầm phân tán và gia cầm nuôi tập trung ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Các khoản chi khác thực hiện đúng theoQuyết định số 1760/CT-QĐ ngày 29.8.2005 và Quyết định số 1853/CT-QĐ ngày 14.9.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chi cục Thú y; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Tuý