ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4397/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, SẢN XUẤT, MUA BÁNHÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 96/TTg ngày 18/2/1995 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt độnggiữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buônlậu và các hành vi kinh doanh trái phép;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQngày 21/10/1997 của Bộ Thương mại- Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính- Tổng Cục Hải quanhướng dẫn thực hiện chống buôn lậu theo Nghị quyết 85/CP-M của Chính phủ và tổchức phối hợp lực lượng chống buôn lậu;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốcSở Công thương Thanh Hóa tại Tờ trình số 378/TT-PV11 ngày 08 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Côngan tỉnh và Sở Công thương trong công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, muabán hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 2.Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướngdẫn và triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Côngan tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC(2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, PHÒNG CHỐNG BUÔNLẬU, SẢN XUẤT, MUA BÁN HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4397/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này đượcáp dụng thống nhất đối với hai lực lượng: Công an tỉnh Thanh Hóa và Sở Côngthương Thanh Hóa trong phối hợp thực thi kiểm tra việc tuân theo pháp luật cáchoạt động thương mại, công nghiệp của các tổ chức, cá nhân nhằm xử lý kịp thờicác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địabàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng.

- Hai lực lượng khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soátthị trường và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động công thương phải tuân thủtheo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chuyên môn nghiệpvụ của mỗi bên; giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo đúng chế độ bảo mật; tôn trọng đoànkết, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤTHỂ

Điều 3. Phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu; trao đổi chuyên mônnghiệp vụ.

- Nhận định, đánh giá, dự báo tình hình diễn biến thị trường về buôn lậu,mua, bán hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, gian lậnthương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ.

- Trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn buôn lậu, bán hàng nhậplậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ.

- Trao đổi cung cấp thông tin về địa điểm, thời gian, đối tượng buôn lậu,bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm sở hữutrí tuệ.

- Những khó khăn và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và viphạm sở hữu trí tuệ.

- Thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước mới ban hành, những vướng mắc, bất cập liên quan đến công tác kiểm tra, kiểmsoát thị trường và xử lý vi phạm hành chính.

- Phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật; tư vấn, trao đổi chuyênmôn nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính theoyêu cầu của mỗi bên.

- Thông tin về chỉ đạo kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường của mỗilực lượng trong phạm vi có thể.

Điều 4. Chỉ đạo lực lượng để phối hợp kiểm tra.

Việc chỉ đạocác đơn vị trực thuộc tham gia phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thịtrường và xử lý vi phạm hành chính; tiếp nhận hoặc chuyển giao hồ sơ vụ việc dotừng lực lượng quyết định được thực hiện như sau:

4.1. Tham giađoàn kiểm tra liên ngành:

Cơ quan chủtrì đoàn kiểm tra liên ngành có văn bản đề nghị cơ quan phối hợp kiểm tra cửcán bộ tham gia, trên cơ sở đó, cơ quan phối hợp có văn bản cử cán bộ tham gia.

4.2. Tham giakiểm tra vụ việc đột xuất:

Lãnh đạo cơquan chủ trì kiểm tra đề nghị lãnh đạo cơ quan phối hợp kiểm tra (Cơ quan Côngan: Lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ, Lãnh đạo Công an các huyện, thị xã,thành phố; Cơ quan quản lý thị trường: Lãnh đạo Chi cục, Chỉ huy Đội QLTT) bằngphiếu đề xuất để cử cán bộ tham gia kiểm tra.

Điều 5. Phối hợp trong kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

5.1. Phối hợpkiểm tra địa bàn:

a) Đơn vị chủtrì kiểm tra: Phải tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ của lực lượng, trình tự,thủ tục quy định của pháp luật và quy chế này, cụ thể:

- Ban hành Quyết định kiểm tra;

- Sử dụng ấn chỉ hoặc các mẫu văn bản hành chính của lực lượng mìnhphát hành phục vụ cho công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính;

- Thiết lập hồ sơ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật;

- Trao đổi thống nhất về chế tài xử lý vi phạm hành chính giữa hai lựclượng trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường:phương tiện, kinh phí (kiểm nghiệm, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa...).

- Lập chứng từ thanh quyết toán chi phí vụ việc và trích thưởng theođúng quy định của pháp luật.

b) Đơn vị phốihợp kiểm tra:

- Cử cán bộ tham gia kiểm tra (theo đề nghị của cơ quan phối hợp kiểmtra);

- Tham gia kiểm tra;

- Cùng ký hồ sơ vụ việc kiểm tra: biên bản kiểm tra, biên bản làm việc,biên bản tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính (nếu có), biên bản khảosát giá (nếu có), biên bản vi phạm hành chính, biên bản tịch thu tang vậtphương tiện vi phạm hành chính (nếu có), biên bản giao nhận tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính (nếu có).

- Tham gia ý kiến với các đơn vị chủ trì kiểm tra về chế tài xử lý viphạm hành chính trước khi đơn vị chủ trì kiểm tra ra quyết định xử phạt vi phạmhành chính;

- Có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm hành chínhvới lãnh đạo đơn vị mình.

5.2. Phối hợpkiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa trên khâu lưu thông:

a) Đối với SởCông thương:

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 (Đội cơ động) có phiếuđề xuất được Chi cục trưởng phê duyệt đề nghị cơ quan Công an dừng phương tiệnđang vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả theo tinh thần Chỉ thị 06/2004/CT-BTM ngày 20/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) và phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình với Chi cục trưởng. Nghiêmcấm kiểm tra tràn lan, liên tục phương tiện vận chuyển hàng hóa, gây ách tắctrong lưu thông và gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, công dân.

- Các Đội QLTT địa bàn chỉ được kiểm tra phương tiện vận tải đang đậuđỗ, tập kết, nhập xuất hàng hóa vi phạm pháp luật. Trong trường hợp cần thiết,khi có căn cứ chắc chắn trên phương tiện vận tải có vận chuyển hàng nhập lậu,hàng cấm, hàng giả các Đội QLTT địa bàn có thể kiểm tra phương tiện đang vậnchuyển, nhưng phải được Chi cục trưởng hoặc Phó chi cục trưởng đồng ý và phảicó phiếu đề xuất với lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nơi gần nhấthoặc công an huyện, thị, thành phố thuộc địa bàn để phối hợp kiểm tra; đồng thờiphải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về đề xuất dừng phương tiện vậntải đang tham gia giao thông.

- Đội QLTT số 9 (Đội Cơ động) hoặc Đội QLTT quản lý địa bàn có tráchnhiệm phối hợp với cơ quan Công an cùng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, nhậnbàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và lập hồ sơ vụ việc theo đúngquy định của pháp luật.

- Lập chứng từ hoặc tổng hợp chứng từ thanh quyết toán chi phí vụ việcvà trích thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

- Kết thúc vụ việc phải báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính cholãnh đạo Chi cục QLTT, lãnh đạo cơ quan Công an bàn giao vụ việc biết.

b) Đối với cơquan Công an.

- Sau khi xem xét đề xuất dừng phương tiện vận chuyển để kiểm tra củaChi cục QLTT, cơ quan Công an tỉnh kịp thời ra lệnh dừng và khám phương tiện vậnchuyển (Giám đốc Công an tỉnh sẽ có quy định riêng trong việc phân cấp kiểmtra); lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế hoặc lực lượng Cảnh sát Giaothông có trách nhiệm phối hợp để dừng phương tiện và khám phương tiện vận chuyểncùng lực lượng Quản lý thị trường.

- Đối với Công an các huyện, thị, thành phố khi có đề nghị dừngphương tiện vận tải đang lưu thông của lực lượng Quản lý thị trường phải tuânthủ đúng quy định về thẩm quyền, tuyến đường được dừng phương tiện.

- Bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc phối hợp vớicơ quan QLTT cùng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

- Trong trường hợp cơ quan Công an chủ động kiểm tra và bàn giao tangvật, phương tiện vi phạm hành chính cho cơ quan QLTT thì cơ quan Công an thôngbáo cho Lãnh đạo Chi cục QLTT để chỉ đạo Đội QLTT số 9 hoặc Đội QLTT địa bàn tiếpnhận bàn giao để kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định củapháp luật.

Điều 6. Chuyển giao các vụ việc cho cơ quan Công an.

Cơ quan Quảnlý thị trường chuyển giao các vụ việc cho cơ quan Công an trong các trường hợpsau:

- Cơ quan QLTT kiểm tra hoặc phối hợp với các ngành kiểm tra (cơ quanQLTT chủ trì) mà phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cho cơ quantố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 Pháplệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

- Cơ quan QLTT đề nghị chuyển giao các vụ việc có nhiều tình tiết phứctạp cần phải điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm...

- Cơ quan Công an đề nghị cơ quan QLTT chuyển giao các vụ việc theoyêu cầu của cơ quan Công an.

- Hồ sơ vụ việc chuyển giao gồm:

+ Quyết địnhchuyển giao hồ sơ vụ việc của cơ quan quản lý thị trường;

+ Các tài liệuliên quan đến người vi phạm;

+ Biên bảngiao nhận hồ sơ vụ việc, tang vật (nếu có);

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ cơ quan Công an.

Cơ quan Quảnlý thị trường nhận bàn giao các vụ việc từ cơ quan Công an trong các trường hợpsau:

- Các vụ việc do cơ quan Công an kiểm tra hoặc phối hợp với các ngànhkiểm tra (cơ quan Công an chủ trì) nhưng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm;

- Các vụ việc Chi cục QLTT đề nghị cơ quan Công an điều tra xác minhlàm rõ nhưng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

- Các vụ việc cơ quan Công an đề nghị chuyển để điều tra xác minhnhưng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm…

- Hồ sơ vụ việc chuyển giao gồm:

+ Quyết địnhchuyển hồ sơ vụ việc của cơ quan Công an;

+ Các tài liệuliên quan trực tiếp đến người vi phạm (bản sao);

+ Văn bản kếtluận vụ việc của cơ quan Công an;

+ Biên bảngiao nhận hồ sơ vụ việc, tang vật (nếu có).

Điều 8. Phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ lực lượng.

- Thông tin kịp thời về thiếu sót của hai lực lượng về: quy trình nghiệpvụ, trình tự thủ tục, phương pháp làm việc... trong quá trình thực thi công vụkiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính để uốn nắn chấn chỉnh.

- Thông tin về những dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc các hành vivi phạm pháp luật của cán bộ, chiến sỹ, kiểm soát viên trong mỗi lực lượng đểcó biện pháp giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnhThanh Hóa tổ chức phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chếnày đến các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công thương.

Tổ chức phổ biến,quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế trong toàn lực lượng.

Định kỳ sáutháng một lần Sở Công thương (Chi cục QLTT) tổ chức giao ban 1 lần vào cuốitháng 6 và cuối tháng 12 để đánh giá kết quả công tác phối hợp và thống nhấtphương hướng, kế hoạch phối hợp hoạt động 6 tháng tiếp theo.

Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật.

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được xét khenthưởng theo chế độ hiện hành.

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế phối hợp, lợi dụng chức vụ, quyềnhạn làm trái các quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạmmà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thìphải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Hiệu lực thi hành.

- Giao Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ- Công an tỉnh (PC15), Phòng Pháp chế - Kiểm tra Chi cục Quản lý thị trường làmđầu mối phối hợp thực hiện Quy chế này.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc hai lực lượngcùng thống nhất điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.