UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 44/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình

phát triển KT -XH vùng cao giai đoạn đến năm 2010

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNĐ và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Quyết định số 41/2001/QĐ-UBND ngày 12/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (Cũ) về việc phê duyệt Chương trình phát triển Kinh tế Xã hội vùng cao giai đoạn 2001 – 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2004 của HĐND tinh khóa XII, kỳ họp thứ 2 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT - XH vùng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 22/2001QĐ-UBND ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT-XH vùng cao giai đoạn 2001-2005; Quyết định số 2417/2002/QĐ-UBND ngày 26/12/2002 của UBND tỉnh Lai Châu V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT-XH vùng cao giai đoạn 2000-2005.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh