TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2005/QĐ-TCT-TVQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

CỦATỔNG CỤC THUẾ SỐ 44/2005/QĐ-TCT-TVQT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ THUẾ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH

TỔNG CỤC TRƯ­ỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Chính phủ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơcấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.
Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11//2002 của Chính phủ; quy định vềviệc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.
Căn cứ Thông t­ư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11//2002 của Chính phủ; quy định vềviệc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.
Căn cứ Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ tr­ưởng Bộ Tài chínhvề việc ban hành Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; và một sốvăn bản pháp luật khác về hoá đơn, chứng từ.
Theo đề nghị của Tr­ưởng ban Tài vụ - Quản trị, Giám đốc Trung tâm Tin học- Thốngkê Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máytính cấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Điều 2: Quytrình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính áp dụng thống nhất trong toàn ngànhthuế.

Điều 3: Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục tr­ưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ư­ơng; Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Tr­ưởng ban Pháp chế - Chính sách,Tr­ưởng ban Tài vụ- Quản trị, Giám đốc Trung tâm Tin học- Thống kê thuộc Tổngcục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ ẤN CHỈ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CẤP: TỔNG CỤC THUẾ, CỤC THUẾVÀ CHI CỤC THUẾ(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/TCT /QĐ/TVQT Ngày 25 tháng 01 năm 2005của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

A- MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

Nâng cao chất lượng công tác quảnlý ấn chỉ thuế; ý thức chấp hành chính sách, pháp luật; từng bước hiện đại hoácông tác quản lý ấn chỉ thuế.

Tăng cường công tác quản lý, giámsát của cơ quan Thuế cấp trên đối với cấp dưới trong việc in, phát hành, cấpphát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trênmạng máy tính h­ướng dẫn chi tiết, thống nhất các b­ước thực hiện từng phầnviệc: In, phát hành, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế ở từngcấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Các tổ chức, cá nhân trong ngànhthuế được giao nhiệm vụ in, phát hành, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấnchỉ thuế phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình này.

B- NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

1. Phân loại ấnchỉ thuế:

1.1. Phân loại theo tính năng, tácdụng:

- Các loại Biên lai thuế.

- Các loại Biên lai, tem, vé phí,lệ phí

- Các loại Hoá đơn (Hoá đơn do BộTài chính in và phát hành, Hoá đơn tự in do các tổ chức, cá nhân in và pháthành).

- Giấy nộp tiền (Giấy nộp tiền bằngtiền mặt, Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản….)

- Các loại Tem hàng nhập khẩu (Temrượu, Tem điện lạnh…).

- Các loại ấn chỉ khác (sổ, báo cáo,tờ khai các loại…).

1.2. Phân loại theo quản lý vốn:

- Ấn chỉ cấp (Biên lai thuế, cácloại ấn chỉ khác, các loại ấn chỉ cấp mẫu, tem hàng nhập khẩu…).

- Ấn chỉ bán (Các loại Hoá đơn, cácloại Biên lai phí, lệ phí…).

1.3. Phân loại theo đơn vị in,phát hành:

- Ấn chỉ do Tổng cục Thuế in, pháthành (các loại biên lai, hoá đơn, tem hàng nhập khẩu….).

- Ấn chỉ do Cục Thuế in, phát hành( các loại biên lai, tem, vé thu phí, lệ phí, sổ, báo cáo các loại….).

- Các loại ấn chỉ do các tổ chức,cá nhân tự in (các loại hoá đơn tự in, chứng từ thu phí, lệ phí tự in…).

2.Danh mục ấnchỉ:

2.1. Danh mục ấn chỉ thuế do Tổngcục Thuế in và phát hành:Tổng cục Thuế xây dựng danh mục ấn chỉ thuế doTổng cục Thuế in và phát hành để sử dụng chung cho toàn ngành (Tổng cục Thuế,Cục Thuế và Chi cục Thuế). Trường hợp có thêm loại ấn chỉ, đổi tên ấn chỉ, đổimẫu ấn chỉ… Tổng cục Thuế sẽ cập nhật, bổ sung để cơ quan Thuế các cấp sử dụng.

2.2. Danh mục ấn chỉ thuế Cục Thuếđược uỷ quyền in và phát hành:Cục Thuế xây dựng danh mục ấn chỉ thuế doCục Thuế được uỷ quyền in và phát hành để sử dụng chung cho Cục Thuế và Chi cụcThuế trực thuộc Cục Thuế. Trường hợp có thêm loại ấn chỉ, đổi tên ấn chỉ, đổimẫu ấn chỉ… Cục Thuế sẽ cập nhật, bổ sung để các Chi cục Thuế sử dụng.

3. Danh mục khoấn chỉ

Kho ấn chỉ bao gồm các loại sau:

- Kho chính.

- Kho phụ.

- Kho ấn chỉ không còn giá trị sửdụng.

- Kho ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị,cá nhân sử dụng.

- Kho liên lưu ấn chỉ

Danh mục kho ấn chỉ do kế toán ấnchỉ của từng cơ quan thuế lập.

4. Danh mục đơnvị, cá nhân sử dụng ấn chỉ thuế:

Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụngấn chỉ gồm:

- Danh mục đơn vị, cán bộ thuế thuộccơ quan Thuế.

- Danh mục đơn vị, cá nhân khôngthuộc cơ quan Thuế (gọi tắt là cơ quan ngoài).

Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụngấn chỉ do kế toán ấn chỉ của từng cơ quan thuế lập.

5. Danh mục nhàin ấn chỉ thuế:

Danh mục nhà in ấn chỉ thuế do Tổngcục Thuế xây dựng để sử dụng chung cho toàn ngành.

6. Cấp ấn chỉmẫu:

Việc cấp mẫu ấn chỉ do Tổng cục Thuếthực hiện.

7. In sổ, báocáo kế toán ấn chỉ:

Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cơquan Thuế các cấp phải in sổ, báo cáo kế toán ấn chỉ, đóng dấu đưa vào lưu trữtheo quy định.

C- NỘIDUNG QUY TRÌNH

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CẤP TỔNG CỤC THUẾ

I. Quản lý invà phát hành ấn chỉ thuế

1. Lập kế hoạchin ấn chỉ thuế

Hàng năm, vào ngày 15/11, căn cứvào báo cáo kế hoạch in và sử dụng ấn chỉ do Cục Thuế gửi lên, Ban Tài vụ Quản trịTổng cục Thuế lập kế hoạch in ấn chỉ thuế cho năm sau bao gồm:

- Kế hoạch in ấn chỉ cấp pháttheo quý, năm.

- Kế hoạch in ấn chỉ bán theoquý, năm.

- Kế hoạch in ấn chỉ cấp phát Tổngcục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.

- Kế hoạch in ấn chỉ bán Tổng cụcThuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.

Nếu nhu cầu sử dụng ấn chỉ trongnăm tăng , Ban Tài vụ Quản trị Tổng cục Thuế lập kế hoạch điều chỉnh năm theo côngvăn bổ sung của các Cục Thuế, vào tháng 9 hàng năm.

2. Theo dõithực hiện hợp đồng in

2.1. Lập danh mục ấn chỉ thuế:

Ban Tài vụ Quản trị căn cứ vào thôngbáo phát hành ấn chỉ của Tổng cục Thuế nhập vào máy tính danh mục ấn chỉ thuế doTổng cục Thuế in và phát hành theo các chỉ tiêu sau:

- Mẫu ấn chỉ.

- Tên ấn chỉ.

- Đơn vị tính.

- Theo dõi ký hiệu.

- Số ấn chỉ / 1 ký hiệu.

- Đơn giá bán.

- Giá thanh toán với Tổng cục, Cụcthuế.

- Loại ấn chỉ.

2.2 Lập danh mục nhà in:

Ban Tài vụ Quản trị nhập vào máytính danh mục nhà in ấn chỉ thuế theo các chỉ tiêu sau:

- Số thứ tự.

- Tên nhà in.

- Mã số thuế đơn vị.

- Ngày chấp thuận in ấn chỉ.

- Địa chỉ.

- Điện thoại, số fax.

2.3. Chuẩn bị lập hợp đồng inấn chỉ thuế với nhà in:

- Căn cứ vào kế hoạch in ấn chỉ thuếđã được Lãnh đạo Tổng cục Thuế duyệt, Ban Tài vụ Quản trị tiến hành chuẩn bịhợp đồng in các loại ấn chỉ thuế.

- Những loại ấn chỉ mới ban hànhhoặc những loại ấn chỉ cần sửa đổi, bổ sung, Ban Tài vụ Quản trị phải thiết kế mẫuấn chỉ, giá in ấn chỉ trình lãnh đạo duyệt trước khi ký hợp đồng in. Mẫu ấn chỉphải có ý kiến tham gia của các Ban: Pháp chế chính sách, Dự toán, Thanh tratrước khi trình lãnh đạo Tổng cục Thuế duyệt.

2.4. Lập hợp đồng in ấn chỉ thuế:

- Ban Tài vụ Quản trị cùng nhà inlập hợp đồng in, trình lãnh đạo Tổng cục Thuế và giám đốc nhà in ký duyệt hợpđồng.

- Hợp đồng in phải phản ảnh đủ cácchỉ tiêu sau: Mẫu, loại ấn chỉ, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số và các chỉ tiêutheo dõi hợp đồng kinh tế khác. Các loại ấn chỉ phải có: Số của mẫu ấn chỉ, tênấn chỉ và ký hiệu ấn chỉ. Ký hiệu ấn chỉ gồm 02 chữ cái tiếng Việt in hoa vànăm in (20 chữ cái tiếng Việt in hoa gồm có các chữ: A, B, C, D, E, G, H, K, L,M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y).

- Sau khi hợp đồng in được ký, BanTài vụ Quản trị nhập chi tiết số liệu trong hợp đồng in vào máy tính: mẫu, loạiấn chỉ, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng khác.Chươngtrình quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi hợp đồng và sổ theo dõi ký hiệu inấn chỉ thuế.

2.5. Theo dõi thực hiện hợp đồngin:

- Nhà in xuất ấn chỉ trả hàng, giaoliên 2 hóa đơn xuất hàng cho Tổng cục Thuế, hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số củahợp đồng in có hàng trả.

- Căn cứ vào phiếu nhập ấn chỉ từnhà in đã được Kế toán ấn chỉ lập trên máy tính; Chương trình quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ Theo dõi trả hàng từ nhà in, tính ra số hàng nhà in còn phải xuấttrả. Ban Tài vụ Quản trị theo dõi được từng đợt trả hàng từ nhà in trên máytính, số hàng đã trả, số hàng chưa trả.

2.6 Thanh lý hợp đồng in:

Căn cứ hợp đồng, Hoá đơn trả hàng,Biên bản kiểm tra sản phẩm in...; Ban Tài vụ Quản trị lập Biên bản thanh lý hợpđồng, trình lãnh đạo Tổng cục duyệt; nhập vào máy tính các nội dung liên quanđến thanh lý hợp đồng.

3. Phát hànhấn chỉ:

Đối với các loại ấn chỉ mới in lầnđầu hoặc khi có sự thay đổi về mẫu, tên, giấy in, giá bán… của từng loại ấn chỉ,Tổng cục Thuế phải thông báo để Cục thuế các địa phương biết và thực hiện.

II. Nhập ấnchỉ

1. Nhậpấn chỉ từ nhà in:

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào hoá đơnxuất trả hàng của nhà in, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, nhập các thôngtin về hợp đồng in, hóa đơn trả hàng, chi tiết các loại ấn chỉ; in 3 liên phiếunhập ấn chỉ, chuyển thủ kho.

Chương trình Quản lý ấn chỉ, tự kiểmtra, chỉ chấp nhận phiếu nhập ấn chỉ ghi đúng số hợp đồng, đúng loại, ký hiệuấn chỉ đặt in theo hợp đồng và ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ).

Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhậpkho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận đã nhập kho. Những người liên quanđến việc nhập kho phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyểntrả kế toán ấn chỉ liên 1, liên 3 giao cho người nhập kho. Trường hợp thủ khophát hiện số liệu trên phiếu nhập sai so với thực tế nhập kho phải thông báongay với kế toán để sửa lại phiếu nhập ấn chỉ.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi thẻ kho tương ứng.

2. Nhập ấnchỉ do Tổng cục Thuế chuyển vào Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ ChíMinh:

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào phiếu xuấtkho của Tổng cục Thuế tại Hà Nội chuyển vào, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máytính, in 3 liên phiếu nhập ấn chỉ, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhậpkho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận đã nhập kho. Những người liênquan đến việc nhập kho phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2,chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, liên 3 giao cho người nhập kho. Trường hợp thủkho phát hiện số liệu trên phiếu nhập sai so với thực tế nhập kho phải thôngbáo ngay với kế toán để sửa lại phiếu nhập.

Chương trình Quản lý ấn chỉ, tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi thẻ kho tương ứng.

3. Nhập ấnchỉ trả lại của Cục Thuế

Kế toán ấn chỉ căn cứ phiếu xuấtcủa Cục Thuế, lập phiếu nhập trên máy tính, in 3 liên chuyển thủ kho. Ấn chỉ doCục Thuế trả lại kế toán chọn nhập kho (kho chính).

Hai bước sau như nhập ấn chỉ từ nhàin ở điểm 1.

Chương trình Quản lý ấn chỉ trênmạng máy tính ghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi thêm sổ theo dõi ấnchỉ bán thu tiền (ST 11/AC ) nếu là ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng.

4. Nhập ấnchỉ thu hồi, trả lại từ đơn vị sử dụng

Ấn chỉ trả lại để sử dụng tiếp: Kếtoán chọn nhập vào kho chính, in 3 liên phiếu nhập, chuyển thủ kho.

Ấn chỉ thu hồi để chờ huỷ: Kế toánchọn nhập vào kho ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sử dụng, in 3 liên phiếu nhập, chuyểnthủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu nhập ấn chỉđể nhập kho (kho chính, kho thu hồi từ đơn vị sử dụng) sau đó tra cứu phiếu nhậpấn chỉ trên máy tính, thực hiện xác nhận đã nhập kho trên máy tính. Những ngườicó liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưugiữ liên 2, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhập ấn chỉ liên 3.

Ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sử dụngchờ huỷ, không được phép xuất tiếp để sử dụng. Chương trình Quản lý ấn chỉ tổnghợp các loại ấn chỉ này để kế toán in được bảng kê ấn chỉ thu hồi từ các đơn vịsử dụng khi làm thủ tục đăng ký huỷ ấn chỉ với Tổng cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ), thẻ kho tương ứng.

5. Nhập ấnchỉ "điều chỉnh"

Các trường hợp điều chỉnh:

- Kiểm kê kho phát hiện thừa ấn chỉ.

- Do xuất ấn chỉ sai lệch về loạiấn chỉ, ký hiệu hoặc số lượng, sau mới phát hiện.

- Ấn chỉ đã nhập kho sau mới pháthiện thừa so với phiếu nhập.

Kế toán căn cứ biên bản bàn giao,biên bản điều chỉnh hoặc quyết định xử lý, lập phiếu nhập, trên phiếu nhập đượcghi chú thêm cụm từ "điều chỉnh", in 3 liên chuyển thủ kho. Nhữngngười có liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủkho lưu giữ liên 2, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhập ấn chỉ liên3.

Thủ kho không phải nhập kho thựctế nhưng vẫn phải tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, xác nhận phiếu nhập kho.Trường hợp không có người nhập, thủ kho lưu giữ liên 2 và liên 3.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ), ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bán thutiền (ST11/AC) nếu điều chỉnh nhập ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng.

III. Xuất ấnchỉ

1. Lập danhmục đơn vị, cá nhân sử dụng ấn chỉ

Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụngấn chỉ do kế toán ấn chỉ nhập vào máy tính theo các chỉ tiêu sau:

Số thứ tự (theo số tự nhiên).

Mã đơn vị, cá nhân.

Tên đơn vị, cá nhân.

Mã số thuế ĐTNT.

Địa chỉ đơn vị, cá nhân.

Loại đơn vị sử dụng ấn chỉ

2. Xuất ấnchỉ cho Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ đề nghị lĩnh ấn chỉ của Đạiđiện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh, kế toán ấn chỉ lập phiếu xuất trênmáy, in 03 liên chuyển Thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận đã xuất kho. Những người có liênquan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2. Trường hợp thủkho phát hiện số liệu trên phiếu xuất sai so với thực tế tồn kho, phải thôngbáo ngay với kế toán để sửa lại phiếu xuất; thủ kho thực hiện xuất kho và xácnhận xuất kho sau khi kế toán đã sửa lại phiếu xuất.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ) và ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán thutiền (ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán thu tiền; ghi thẻ kho tương ứng.

3. Xuất ấnchỉ cho Cục Thuế

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào giấy giớithiệu và bảng kê các loại ấn chỉ cần lĩnh của Cục Thuế, căn cứ vào số liệu ấnchỉ còn tồn kho trên máy tính, lập phiếu xuất ấn chỉ, in 3 liên, chuyển thủkho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận đã xuất kho. Những người có liênquan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2. Trường hợp thủkho phát hiện số liệu trên phiếu xuất sai so với thực tế tồn kho, phải thôngbáo ngay với kế toán để sửa lại phiếu xuất; thủ kho thực hiện xuất kho và xácnhận xuất kho sau khi kế toán đã sửa lại phiếu xuất.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ) và ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán thutiền (ST11/AC) nếu là ấn chỉ bán thu tiền; ghi thẻ kho tương ứng.

4. Xuất ấnchỉ cho các ngành khác

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào giấy giớithiệu và bảng kê các loại ấn chỉ cần lĩnh, số liệu ấn chỉ còn trong kho trênmáy tính, lập phiếu xuất ấn chỉ, in 3 liên, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liênquan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi thẻ kho tương ứng.

5. Xuất chuyểnkho nội bộ

Xuất chuyển kho nội bộ: Sau khi kiểmkê kho hoặc phát hiện ấn chỉ bị mối mọt, hư hỏng, ấn chỉ hết hạn sử dụng, cầnthanh huỷ, các loại ấn chỉ này được chuyển từ kho chính sang kho chờ hủy. Tồnấn chỉ tại kho chờ huỷ vẫn được tính chung vào tồn kho của Tổng cục Thuế, đồngthời có thể theo dõi được tồn kho chờ huỷ riêng.

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào nhu cầuxuất chuyển kho nội bộ, lập phiếu xuất kho chuyển nội bộ trên máy tính, in 2liên phiếu xuất, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất kho đểxuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liênquan đến việc xuất kho chuyển nội bộ, ký vào các liên phiếu xuất, chuyển kếtoán liên 1, thủ kho lưu giữ liên 2.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tổnghợp các loại ấn chỉ này để in được bảng kê ấn chỉ cần thanh huỷ khi Ban Tài vụ Quảntrị làm thủ tục đăng ký thanh huỷ với Tổng cục Thuế. Chương trình Quản lý ấnchỉ tự động ghi các sổ kế toán có liên quan; ghi thẻ kho tương ứng.

6. Xuất ấnchỉ mẫu

Căn cứ văn bản xin cấp ấn chỉ mẫucủa đơn vị, kế toán ấn chỉ trình lãnh đạo Tổng cục Thuế quyết định. Khi có quyếtđịnh, kế toán lập phiếu xuất từ kho chính sang kho phụ trên máy tính, in 3 liênphiếu xuất chuyển thủ kho; lập phiếu xuất ấn chỉ từ kho phụ trên máy tính, in 3liên phiếu xuất chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liênquan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ) phần cấp phát và phần sử dụng; ghithẻ kho tương ứng.

7. Xuất ấnchỉ để thanh huỷ

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào quyết địnhthanh hủy, lập phiếu xuất từ kho chờ huỷ trên máy tính, in 3 liên phiếu xuấtchuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người có liênquan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên3, chuyển trả kế toán liên 1 và giao cho Hội đồng thanh huỷ liên 2.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi thẻ kho tương ứng.

8. Xuất bánấn chỉ

Kế toán ấn chỉ kiểm tra thủ tục muaấn chỉ của đơn vị sử dụng để lập hoá đơn bán ấn chỉ trên máy tính, in 4 liên.Kế toán và người mua ấn chỉ ký vào các liên hoá đơn bán ấn chỉ, chuyển bộ phậntài vụ.

Ban Tài vụ Quản trị (Phòng Tàivụ) căn cứ hoá đơn bán ấn chỉ do người mua ấn chỉ chuyển đến, thu tiền, ký vàocác liên hoá đơn bán ấn chỉ, giao cho người mua ấn chỉ chuyển thủ kho.

Thủ kho ấn chỉ căn cứ vào hoá đơnbán ấn chỉ đã có chữ ký của kế toán ấn chỉ, tài vụ, ký vào các liên hoá đơn, xuấtấn chỉ và giao liên 2 cho người mua. Thủ kho lưu giữ liên 4, chuyển kế toán ấnchỉ liên 1; tài vụ liên 3, đồng thời tra cứu hóa đơn bán ấn chỉ, xác nhận xuấtkho trên máy tính.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi các sổ kế toán và thẻ kho tương ứng.

9. Xuất ấnchỉ điều chỉnh

Các trường hợp xuất điều chỉnh:

+ Trường hợp đã xuất sau đó mới pháthiện xuất thừa so với phiếu xuất ấn chỉ (có biên bản điều chỉnh),

+ Sau khi nhận ấn chỉ, người nhậnấn chỉ phát hiện sai lệch về loại ấn chỉ, ký hiệu hoặc số lượng ấn chỉ. (cóbiên bản sai lệch ấn chỉ thuế).

Kế toán ấn chỉ căn cứ biên bản điềuchỉnh, lập phiếu xuất, trên phiếu xuất được ghi chú thêm cụm từ "điều chỉnh",chuyển thủ kho. Những người có liên quan đến việc xuất kho điều chỉnh ấn chỉphải ký vào phiếu xuất, chuyển kế toán liên 1, giao cho đơn vị nhận ấn chỉ điềuchỉnh liên 2, thủ kho ấn chỉ lưu giữ liên 3.

Thủ kho không phải xuất kho thựctế nhưng phải tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ) và ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán lấytiền (ST11/AC) nếu là ấn chỉ bán thu tiền; ghi thẻ kho tương ứng.

IV. Điều chuyểnấn chỉ từ cục thuế này sang cục thuế khác

Tổng cục Thuế có thể điều động ấnchỉ giữa các Cục Thuế do điều chỉnh địa bàn hành chính như chia tách, sáp nhập…

Căn cứ phiếu xuất kho của Cục Thuếcó ấn chỉ điều chuyển, Kế toán ấn chỉ lập phiếu nhập kho, đồng thời lập phiếuxuất kho ấn chỉ cho Cục Thuế nhận ấn chỉ điều chuyển, in 3 liên phiếu nhập, 3liên phiếu xuất, chuyển thủ kho.

Thủ kho ấn chỉ Tổng cục Thuế khôngnhập, xuất kho thực tế, vẫn phải xác nhận nhập, xuất kho trên máy tính như cácquy trình nhập, xuất ấn chỉ của Tổng cục Thuế; chuyển kế toán liên 1 của phiếuxuất và phiếu nhập, Cục Thuế có ấn chỉ điều chuyển liên 3, thủ kho liên 2 phiếunhập, Cục Thuế nhận ấn chỉ điều chuyển liên 2, thủ kho liên 3 phiếu xuất.

Chương trình Quản lý ấn chỉ ghi đồngthời nhập, xuất trên sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi tăng, giảm thẻkho tương ứng.

Cục Thuế điều chuyển ấn chỉ và CụcThuế nhận ấn chỉ điều chuyển phải ký vào phiếu nhập, phiếu xuất điều chuyển.

V. Quản lý khoấn chỉ

1. Danh mụckho ấn chỉ

Kho ấn chỉ trên máy tính bao gồm:

+ Kho chính.

+ Kho phụ.

+ Kho ấn chỉ không còn giá trị sửdụng.

Kho ấn chỉ do kế toán ấn chỉ củaTổng cục Thuế nhập vào máy tính theo các chỉ tiêu sau:

Số thứ tự kho.

Mã kho.

Tên kho.

Địa chỉ kho.

Tên thủ kho.

2. Theo dõitồn kho ấn chỉ trên máy tính

Tồn kho trên Thẻ kho được tính ngaysau khi thủ kho thực hiện xác nhận nhập hoặc xuất kho ấn chỉ. Sau khi thủ khothực hiện xác nhận nhập hoặc xuất kho ấn chỉ, máy tính tự động khoá số liệu trênsổ kế toán, chứng từ nhập xuất để tránh việc sửa chữa số liệu.

3.Kiểm kê khoấn chỉ

3.1. Thời điểm kiểm kê:

- Kiểm kê định kỳ vào ngày 30/6và ngày 31/12 hàng năm.

- Kiểm kê đột xuất khi mất ấn chỉ,thiếu hụt ấn chỉ chưa rõ nguyên nhân, hoặc có quyết định kiểm kê của cơ quankiểm tra.

3.2. Trình tự kiểm kê:

+ Khoá sổ kế toán, in bảng kiểm kêcác loại ấn chỉ tồn kho tính đến ngày kiểm kê (mẫu BC 25/AC ).

+ Thực hiện điều chỉnh số liệu đốivới những loại ấn chỉ có chênh lệch, in bảng kiểm kê (mẫu BC25/AC ).

+ Lập phiếu nhập, phiếu xuất điềuchỉnh những loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng chuyển từ kho chính sang khoấn chỉ không còn giá trị sử dụng.

VI. Theo dõitình hình sử dụng ấn chỉ

1. Theo dõisử dụng ấn chỉ của các Cục Thuế nhận tại Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phốHồ Chí Minh:

Đại diện Tổng cục Thuế tại thànhphố Hồ Chí Minh trực tiếp phát ấn chỉ cho các tỉnh phía Nam; nhận báo cáo BC 8/ACcủa các tỉnh phía Nam gửi về; tổng hợp lập báo cáo tình hình hình ấn chỉ phíaNam (BC 8/AC) gửi Tổng cục Thuế để tổng hợp chung cả nước.

2. Theo dõisử dụng ấn chỉ của các đơn vị nhận ấn chỉ tại Tổng cục Thuế:

Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo BC8 /ACcủa các đơn vị sử dụng ấn chỉ vào máy tính, chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ, phần "Theo dõi tình hình sử dụng" vàtổng hợp tình hình sử dụng ấn chỉ của các đơn vị sử dụng ấn chỉ nhận từ Tổngcục Thuế.

3. Theo dõisử dụng ấn chỉ của các Cục Thuế nhận tại Tổng cục Thuế:

Hàng tháng, Ban Tài vụ Quản trị nhậndữ liệu từ các Cục Thuế truyền lên hoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình sửdụng ấn chỉ (BC8/AC) của Cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ, phần "Theo dõi tình hình sử dụng" vàtổng hợp tình hình sử dụng ấn chỉ của cả nước.

4. Theo dõitình hình sử dụng hoá đơn:

Hàng tháng, Ban Tài vụ Quản trị nhậndữ liệu từ các Cục Thuế truyền lên hoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình sửdụng hoá đơn mẫu BC 27/HĐ (gồm có hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành và hoá đơndoanh nghiệp tự in) của các Cục Thuế. Chương trình QLAC tự động tổng hợp tìnhhình sử dụng hoá đơn của cả nước.

VII. Thanh toántiền bán ấn chỉ với cục thuế

Hàng tháng, Cục Thuế chuyển tiềnbán ấn chỉ về tài khoản của Tổng cục Thuế. Kế toán ấn chỉ nhập số tiền Cục Thuếchuyển về vào máy tính.

Hàng quý, căn cứ vào số ấn chỉ bánđược trong kỳ của từng Cục Thuế, hệ thống máy tính tự động tính số tiền phảichuyển trả Tổng cục Thuế trong kỳ, số tiền đã chuyển, số tiền còn phải chuyểnvà tỷ lệ phí phát hành để lại của từng Cục Thuế.

Sau khi thanh toán tiền bán ấn chỉvới Cục Thuế, kế toán ấn chỉ Tổng cục Thuế in biên bản quyết toán thanh toántiền ấn chỉ bán với Cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ kế toán ST 11/AC và tổng hợp quyết toán ấn chỉ bán theo quý của cả nước.

VIII. Theo dõitổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ

1. Theo dõitổn thất ấn chỉ thuế

1.1. Theo dõi tổn thất ấn chỉ tạikho Tổng cục Thuế

Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo tổn thấtấn chỉ BC 21/AC vào máy tính. In thông báo mất ấn chỉ (BC 23/AC ), gửi cho CụcThuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truy tìm, ngăn chặn hành vilợi dụng.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ), sổ Theo dõi tình hình tổn thất vàxử lý tổn thất ấn chỉ (ST 21/AC).

1.2. Theo dõi ấn chỉ bị mất tại đơnvị sử dụng

Kế toán ấn chỉ của Tổng cục Thuếnhập báo cáo mất ấn chỉ BC 21/AC vào máy tính; in thông báo mất ấn chỉ (BC 23/AC),gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truy tìm, ngănchặn hành vi lợi dụng.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình tổn thất và xử lý tổn thất (ST 21/AC ).

2. Xử lý tổnthất ấn chỉ thuế

2.1. Xử lý tổn thất ấn chỉ tại khoTổng cục Thuế

Kế toán ấn chỉ nhập vào máy tínhcác báo cáo về tổn thất ấn chỉ; quyết định xử lý tổn thất của Cục Thuế thành phốHà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gửi lên.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 12/AC và sổ ST 21/AC phần Xử lý tổn thất.

2.2. Xử lý tổn thất ấn chỉ tại đơnvị sử dụng do Tổng cục Thuế quản lý

Kế toán ấn chỉ nhập vào máy tínhcác báo cáo về tổn thất ấn chỉ; quyết định xử lý tổn thất của Cục Thuế gửi lên.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 21/AC phần kết quả xử lý.

3. Lập báocáo tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ thuế

Hàng tháng, Ban Tài vụ Quản trị inbáo cáo báo cáo tình hình tổn thất, xử lý tổn thất ấn chỉ tại Tổng cục Thuế, mẫuBC 24/AC .

4. Tổng hợptổn thất và xử lý tổn thất toàn ngành Thuế

Đại diện Tổng cục Thuế tại thànhphố Hồ Chi Minh nhận dữ liệu về tình hình tổn thất ấn chỉ từ Cục Thuế truyền lênhoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình tổn thất BC 24/AC của các tỉnh phíaNam gửi về; tổng hợp lập báo cáo tình hình hình tổn thất ấn chỉ các tỉnh phíaNam (BC 24/AC ) gửi Tổng cục Thuế để tổng hợp chung cả nước.

Ban Tài vụ Quản trị nhận dữ liệutừ Cục Thuế các tỉnh phía Bắc và Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minhtruyền lên hoặc nhập vào máy tính báo cáo tình hình tổn thất và xử lý tổn thấtấn chỉ thuế (mẫu BC 24/AC ).

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ toàn ngành Thuế.

IX. Tổng hợp cácloại báo cáo khác

1. Tổng hợptình hình đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn

Đầu tháng, kế toán ấn chỉ nhận dữliệu truyền hoặc nhập báo cáo tình hình đình chỉ bán hoá đơn và đình chỉ sử dụnghoá đơn của các Cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp tình hình đình chỉ bán hoá đơn và tình hình đình chỉ sử dụng hoá đơncả nước.

2. Tổng hợpdanh sách các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích

Đầu tháng, kế toán ấn chỉ nhận dữliệu truyền hoặc nhập báo cáo tình hình doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích của cácCục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp tình hình cả nước.

X. Nhận xét đánhgiá tình hình quản lý sử dụng ấn chỉ thuế

Định kỳ theo quy định hoặc theo yêucầu của công tác quản lý ấn chỉ, cơ quan Thuế các cấp phải đánh giá tình hìnhthực hiện việc in, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CẤP CỤC THUẾ

I. Quản lý invà phát hành ấn chỉ thuế

1. Lập kế hoạchsử dụng và kế hoạch in ấn chỉ thuế

Hàng năm, vào ngày 15/10 phòng Quảnlý ấn chỉ Cục Thuế căn cứ vào kế hoạch sử dụng ấn chỉ của các Chi cục Thuế, đơnvị sử dụng biên lai thu phí, lệ phí gửi lên và nhu cầu sử dụng ấn chỉ thuế củavăn phòng Cục Thuế, lập kế hoạch sử dụng ấn chỉ thuế cho năm sau, gửi Tổng cụcThuế bao gồm:

+ Kế hoạch sử dụng ấn chỉ cấp doTổng cục Thuế in và phát hành.

+ Kế hoạch sử dụng ấn chỉ bán doTổng cục Thuế in và phát hành.

+ Kế hoạch in, sử dụng ấn chỉ cấpphát được Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.

+Kế hoạch in, sử dụng ấn chỉ bánđược Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.

Nếu nhu cầu sử dụng ấn chỉ trongnăm tăng, Cục Thuế làm công văn bổ sung kế hoạch sử dụng ấn chỉ gửi Tổng cục Thuế.Thời gian gửi kế hoạch bổ sung vào ngày 15 tháng 8 hàng năm.

2. Theo dõithực hiện hợp đồng in

2.1. Lập danh mục ấn chỉ thuế:

Phòng Quản lý ấn chỉ căn cứ vào thôngbáo phát hành ấn chỉ của Cục Thuế nhập vào máy tính danh mục ấn chỉ thuế do CụcThuế in và phát hành theo các chỉ tiêu sau:

- Mẫu ấn chỉ.

- Tên ấn chỉ.

- Đơn vị tính.

- Theo dõi ký hiệu.

- Số ấn chỉ / 1 ký hiệu.

- Đơn giá bán.

- Giá thanh toán với Chi cục thuế.

- Loại ấn chỉ.

2.2. Chuẩn bị triển khai in ấn chỉ

Căn cứ vào kế hoạch in ấn chỉ thuếđã được lãnh đạo Cục Thuế duyệt, phòng Quản lý ấn chỉ chuẩn bị triển khai incác loại ấn chỉ được Tổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.

Những loại ấn chỉ mới ban hành hoặcnhững loại ấn chỉ cần sửa đổi, bổ sung, phòng Quản lý ấn chỉ phải thiết kế mẫuấn chỉ. Mẫu ấn chỉ phải có ý kiến tham gia của các phòng: Dự toán, Thanh tra,phòng quản lý có liên quan trước khi trình lãnh đạo Cục Thuế duyệt.

Đơn giá in ấn chỉ phải có sự thốngnhất của phòng Quản tri -Tài vụ trước khi trình lãnh đạo Cục Thuế duyệt.

2.3. Lập hợp đồng in ấn chỉ thuế

Phòng Quản lý ấn chỉ Cục Thuế cùngnhà in lập hợp đồng in trình lãnh đạo Cục Thuế và giám đốc nhà in ký duyệt. Hợpđồng in phải đủ các chỉ tiêu sau: mẫu ấn chỉ, loại ấn chỉ, ký hiệu, số l­ượng,từ số, đến số và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng kinh tế khác. Ký hiệu ấn chỉgồm 02 chữ cái tiếng Việt in hoa và năm in (20 chữ cái tiếng Việt in hoa gồm cócác chữ: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y).

Sau khi hợp đồng được ký, phòng Quảnlý ấn chỉ nhập hợp đồng vào máy tính các chỉ tiêu sau: số hợp đồng, chi tiếttừng loại ấn chỉ, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số trên hợp đồng in và các chỉtiêu theo dõi hợp đồng khác. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theodõi hợp đồng in, sổ theo dõi ký hiệu in từng loại ấn chỉ.

2.4. Theo dõi thực hiện hợp đồngin

Nhà in xuất ấn chỉ trả hàng cho CụcThuế phải lập hóa đơn xuất hàng, chuyển Cục Thuế liên 2. Hóa đơn phải ghi rõ sốcủa hợp đồng in có hàng trả.

Căn cứ vào phiếu nhập ấn chỉ từ nhàin do kế toán ấn chỉ lập trên máy tính, Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động ghisổ Theo dõi trả hàng từ nhà in, tính ra số hàng nhà in còn phải xuất trả. PhòngQuản lý ấn chỉ xem được sổ Theo dõi trả hàng từ nhà in trên máy tính, số hàngđã trả, số hàng chưa trả.

2.5. Thanh lý hợp đồng in

Căn cứ vào hợp đồng; biên bản kiểmtra sản phẩm in; hoá đơn trả hàng, phòng Quản lý ấn chỉ cùng nhà in lập biênbản thanh lý hợp đồng, trình lãnh đạo duyệt; nhập vào máy tính các nội dungliên quan đến thanh lý hợp đồng.

3. Thôngbáo phát hành

Thông báo phát hành ấn chỉ được ápdụng đối với các loại ấn chỉ phát hành lần đầu hoặc khi có sự thay đổi về mẫu,tên, mẫu giấy in, giá bán… Cục Thuế phải thông báo phát hành để Tổng cục Thuế,Cục Thuế các địa phương được biết.

II . Nhập ấnchỉ

1. Nhập ấnchỉ từ nhà in

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào hoá đơnxuất trả hàng của nhà in, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, nhập các thôngtin về hợp đồng in, hóa đơn trả hàng, chi tiết các loại ấn chỉ; in 3 liên phiếunhập, chuyển thủ kho.

Chương trình Quản lý ấn chỉ kiểmtra và chỉ chấp nhận nếu phiếu nhập ấn chỉ ghi đúng số hợp đồng in, đúng loại vàký hiệu ấn chỉ đặt in theo hợp đồng.

Thủ kho căn cứ vào phiếu nhập đểnhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận nhập kho. Những người có liênquan đến việc nhập kho ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữliên 2, chuyển kế toán ấn chỉ liên 1, chuyển người nhập kho liên 3. Trường hợpthủ kho phát hiện số liệu trên phiếu nhập sai so với thực tế nhập kho, phải thôngbáo ngay với kế toán để sửa lại phiếu nhập ấn chỉ.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ) ghi thẻ kho tương ứng.

2. Nhập ấnchỉ từ Tổng cục Thuế

Kế toán ấn chỉ căn cứ phiếu xuấtấn chỉ của Tổng cục Thuế, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, in 3 liên, chuyểnthủ kho.

Hai bước sau tương tự như nhập ấnchỉ từ nhà in.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ Theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ); ghi sổ Theo dõi ấn chỉ bán thutiền (ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán.

3. Nhập ấnchỉ trả lại của các Chi cục Thuế

Kế toán ấn chỉ căn cứ phiếu xuấtấn chỉ của Chi cục Thuế, lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, in 3 liên phiếu nhập,chuyển thủ kho.

Ấn chỉ trả lại của các Chi cục Thuếlà loại ấn chỉ thu hồi để sử dụng tiếp: Kế toán chọn nhập kho chính. Số ấn chỉnày được phép xuất tiếp để sử dụng. Máy tính tự động ghi sổ ST 12/AC nếu là ấnchỉ cấp; ghi thêm sổ ST 11/AC nếu là ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng.

4. Nhập ấnchỉ thu hồi để huỷ

Nhập ấn chỉ thu hồi từ các Chi cụcthuế:

+Ấn chỉ chờ huỷ: Kế toánlập phiếu nhập trên máy tính, chọn nhập kho ấn chỉ chờ huỷ ( gồm: Ấn chỉ Tổng cụcThuế in phát hành và ấn chỉ Cục Thuế in phát hành). Số ấn chỉ này không đượcphép xuất tiếp để sử dụng. Máy tính tự động ghi sổ ST 12/AC , ST 11/AC nếu là ấnchỉ bán không còn giá trị sử dụng trong kho của Chi cục Thuế.

+ Ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị sửdụng để huỷ: Kế toán lập phiếu nhập trên máy tính, chọn nhập kho ấn chỉ thu hồitừ các đơn vị sử dụng. Số ấn chỉ này không được phép xuất tiếp để sử dụng. Máytính tự động ghi sổ ST 12/AC .

Nhập ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sửdụng do Cục Thuế quản lý: Kế toán lập phiếu nhập trên máy tính, chọn nhập kho thuhồi từ các đơn vị sử dụng. Máy tính tự động ghi sổ ST12/AC . Loại ấn chỉ này khôngđược phép xuất tiếp để sử dụng.

Thủ kho căn cứ phiếu nhập ấn chỉđể nhập kho, tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính xác nhận nhập kho. Những ngườicó liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủ kho lưugiữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, giao cho người nhập kho liên 3.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 12/AC riêng để theo dõi; ghi thẻ kho tương ứng. Máy tính tổng hợp đểin được bảng kê các loại ấn chỉ cần thanh huỷ trình cơ quan Thuế cấp trên khilàm thủ tục đăng ký huỷ.

5. Nhập ấnchỉ "điều chỉnh"

Các trường hợp nhập điều chỉnh:

- Kiểm kê kho phát hiện thừa ấn chỉ(đã có Quyết định xử lý).

- Sau khi nhận ấn chỉ, mang về Chicục Thuế, người nhận ấn chỉ phát hiện sai lệch về loại ấn chỉ, ký hiệu hoặc sốlượng ấn chỉ. (có Biên bản sai lệch ấn chỉ thuế).

- Ấn chỉ đã nhập kho, khi xuất ấnchỉ phát hiện nhập thừa ấn chỉ từ nhà in so với phiếu nhập (có Biên bản điều chỉnhấn chỉ thuế).

- Ấn chỉ đã nhập kho, khi xuất ấnchỉ phát hiện nhập thừa ấn chỉ từ Tổng cục Thuế so với phiếu xuất của Tổng cụcThuế (có Biên bản điều chỉnh ấn chỉ thuế, và có phiếu xuất điều chỉnh số lượngấn chỉ thừa của Tổng cục Thuế).

Quy trình nhập điều chỉnh:

- Kế toán căn cứ biên bản, phiếuxuất (của Tổng cục Thuế, Chi cục Thuế), quyết định xử lý để lập phiếu nhập trênmáy tính, trên phiếu nhập ghi chú thêm cụm từ "điều chỉnh", in 03 liênphiếu nhập, chuyển thủ kho.

- Thủ kho không phải nhập kho thựctế nhưng vẫn phải tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, xác nhận phiếu nhậpkho. Những người có liên quan đến việc nhập kho ấn chỉ điều chỉnh, ký vào 3liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán liên 1, giao cho ngườinhập kho liên 3. Trường hợp không có người nhập kho, thủ kho lưu giữ liên 2 vàliên 3.

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ); ghi sổ theo dõi ấn chỉ bán thutiền (ST 11/AC) nếu điều chỉnh nhập ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng.

6. Nhập liênlưu ấn chỉ

Cục thuế thực hiện nhập liên lưucủa các đơn vị nhận và thanh toán ấn chỉ với Cục Thuế bằng CTT 25. Các đơn vị nhậnvà báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ với Cục Thuế bằng BC 8/AC thì liên lưu đượcđể lại tại đơn vị quản lý, lưu trữ, thanh huỷ theo các quy định hiện hành.

Căn cứ vào giấy đề nghị nộp lại liênlưu của đơn vị sử dụng, quản lý, kế toán ấn chỉ lập phiếu nhập kho (ghi rõ nhậpliên lưu), in 03 liên chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu nhập liên lưuấn chỉ để nhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận nhập kho. Nhữngngười có liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủkho lưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, giao cho người nhập kholiên 3.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 12/AC (mở riêng để theo dõi liên lưu); ghi thẻ kho tương ứng. Máytính tổng hợp để in được bảng kê các loại liên lưu trình cơ quan Thuế cấp trênkhi làm thủ tục đăng ký huỷ.

III. Xuất ấnchỉ

1. Lập danhmục đơn vị, cá nhân sử dụng ấn chỉ

Danh mục đơn vị, cá nhân sử dụngấn chỉ do kế toán ấn chỉ nhập vào máy tính theo các chỉ tiêu sau:

Số thứ tự (theo số tự nhiên).

Mã đơn vị, cá nhân.

Tên đơn vị, cá nhân.

Mã số thuế ĐTNT.

Địa chỉ đơn vị, cá nhân.

Loại đơn vị sử dụng ấn chỉ.

2. Xuất ấnchỉ cho Chi cục Thuế

Căn cứ vào giấy giới thiệu, kèm theobảng kê các loại ấn chỉ cần lĩnh; căn cứ vào số liệu ấn chỉ còn tồn kho trênmáy tính, kế toán ấn chỉ lập phiếu xuất ấn chỉ, in 3 liên, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận đã xuất kho. Những người liênquan đến việc xuất kho ấn chỉ ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên3, chuyển kế toán ấn chỉ liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2. Trường hợpthủ kho phát hiện số liệu trên phiếu xuất sai so với thực tế tồn kho, phải thôngbáo ngay với kế toán để sửa lại phiếu xuất.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ); ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bánthu tiền (ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng.

3. Xuất ấnchỉ nộp trả lại Tổng cục Thuế

Trình tự các bước tương tự như xuấtấn chỉ cho Chi cục Thuế.

4. Xuất ấnchỉ cho đơn vị sử dụng

Căn cứ vào giấy giới thiệu, kèm theobảng kê các loại ấn chỉ cần lĩnh của đơn vị sử dụng (phòng ban, đơn vị uỷ nhiệmthu); căn cứ vào số liệu ấn chỉ còn trong kho, kế toán ấn chỉ lập phiếu xuất ấnchỉ trên máy tính, in 3 liên, chuyển thủ kho.

Hai bước sau thực hiện như xuất ấnchỉ cho Chi cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ), ghi sổ lĩnh thanh toán tiền và ấnchỉ (ST 10/AC ); ghi thẻ kho tương ứng.

5. Xuất ấnchỉ chuyển kho nội bộ

Xuất kho nội bộ gồm:

+ Xuất chuyển ấn chỉ từ kho chínhsang kho chờ huỷ các loại ấn chỉ bị mối mọt, hư hỏng, hết hạn sử dụng theo biênbản kiểm kê kho. Chương trình Quản lý ấn chỉ tổng hợp các loại ấn chỉnày để kế toán in được bảng kê ấn chỉ bị mối mọt, hư hỏng, ấn chỉ hết hạn sửdụng, cần thanh huỷ khi làm thủ tục đăng ký huỷ với cơ quan Thuế cấp trên.

+ Xuất cho bộ phận bán hoá đơn, nếukho Cục Thuế là kho chính thì kho bộ phận bán hoá đơn được gọi là kho phụ. Vìvậy xuất ấn chỉ cho bộ phận bán hoá đơn cũng được coi như xuất chuyển kho nộibộ. Tồn kho ấn chỉ tại kho phụ vẫn được tính chung vào tồn kho của Cục Thuế,đồng thời có thể theo dõi được tồn kho của bộ phận bán hoá đơn (kho phụ).

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào kiến nghịcủa Ban kiểm kê kho đã được lãnh đạo Cục Thuế phê duyệt, căn cứ vào tồn kho vànhu cầu cần lĩnh của bộ phận bán hoá đơn, căn cứ vào tồn kho ấn chỉ trên máytính, kế toán lập phiếu xuất chuyển kho nội bộ. In 3 liên phiếu xuất, chuyểnthủ kho. Những người có liên quan đến việc xuất kho điều chuyển nội bộ, ký vào3 liên phiếu xuất.

Thủ kho (kho chính) căn cứ phiếuxuất để xuất kho, sau đó tra cứu phiếu xuất trên máy tính, thực hiện xác nhận xuấtkho. Trường hợp thủ kho của kho ấn chỉ chờ huỷ đồng thời là thủ kho ấn chỉ (khochính) của Cục Thuế, thì thủ kho căn cứ phiếu xuất chuyển kho nội bộ để xuấtkho thực tế, sau đó tra cứu phiếu xuất ấn chỉ trên máy tính và xác nhận xuấtkho. Những người có liên quan đến việc xuất ấn chỉ phải ký vào các liên phiếuxuất, thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhận ấnchỉ liên 2. Trường hợp không có người nhận ấn chỉ, thủ kho lưu giữ liên 2 vàliên 3.

Cán bộ bán hoá đơn căn cứ phiếu xuấtchuyển kho nội bộ để nhập kho, tra cứu phiếu xuất ấn chỉ trên máy tính xác nhậnnhập kho. Những người liên quan đến việc xuất chuyển kho nội bộ phải ký xácnhận vào 3 liên của phiếu xuất, thủ kho giữ liên 3, chuyển kế toán liên 1, ngườinhận ấn chỉ lưu giữ liên 2.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ ST12/AC (thực chất giảm tồn kho chính, tăngtồn kho chờ huỷ hoặc tăng tồn kho bán, nhưng tổng tồn kho cả Cục Thuế khôngthay đổi); ghi thẻ kho tương ứng.

6. Xuất ấnchỉ để thanh huỷ

Căn cứ văn bản chấp thuận huỷ ấnchỉ của Tổng cục Thuế ; căn cứ Quyết định của Cục Thuế về việc thành lập Hội đồngthanh huỷ ấn chỉ, kế toán ấn chỉ lập phiếu xuất ấn chỉ từ các kho chờ huỷ trênmáy tính, in 3 liên phiếu xuất chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất ấn chỉđể xuất kho, tra cứu phiếu xuất ấn chỉ trên máy tính, thực hiện xác nhận đã xuấtkho. Những người liên quan đến việc xuất ấn chỉ để huỷ phải ký vào 3 liên phiếuxuất. Thủ kho lưu giữ liên 3, liên 1 chuyển trả kế toán và liên 2 giao cho Hộiđồng thanh huỷ.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ); ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bánthu tiền (ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán không còn giá trị sử dụng ở kho; ghi thẻkho tương ứng.

7 . Xuất bánấn chỉ

7.1. Bán hoá đơn

- Phòng Quản lý ấn chỉ kiểm tra thủtục mua ấn chỉ của đơn vị sử dụng để lập hoá đơn bán ấn chỉ trên máy tính, in 4liên, Kế toán và người mua ấn chỉ ký vào các liên của hoá đơn bán ấn chỉ, chuyểnbộ phận tài vụ.

- Máy tính kết nối đến dữ liệu đốitượng nộp thuế ngừng hoạt động, đã bỏ trốn, đã bị đình chỉ bán hoá đơn, đìnhchỉ sử dụng hoá đơn; kế toán ấn chỉ sẽ không thực hiện được các thủ tục bán hoáđơn cho các đối tượng này trên máy tính.

- Phòng Quản trị Tài vụ căn cứ hoáđơn bán ấn chỉ, thu tiền, ký vào các liên hoá đơn chuyển thủ kho.

- Thủ kho ấn chỉ căn cứ vào hoá đơnbán ấn chỉ có chữ ký của kế toán ấn chỉ, tài vụ, ký vào các liên, xuất kho, giaoliên 2 hoá đơn bán ấn chỉ cho người mua. Thủ kho lưu giữ liên 4, chuyển kế toánấn chỉ liên 1; tài vụ liên 3, đồng thời tra cứu hóa đơn bán ấn chỉ, xác nhậnxuất kho trên máy tính.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 12/AC , ghi sổ ST 23/HĐ của Cục Thuế, ghi thẻ kho tương ứng; tự độngtruyền dữ liệu bán hóa đơn về Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Kế toán ấn chỉ bán in bảng kê bánấn chỉ cuối ngày,đối chiếu tiền bán ấn chỉ với phòng Quản trị - Tài vụ.

Trường hợp Cục Thuế tổ chức bộ phậnbán hoá đơn riêng, người kiểm tra thủ tục mua hoá đơn lập hoá đơn bán ấn chỉtrên máy tính, nhập chi tiết loại hoá đơn, ký hiệu, số thứ tự và số lượng hoáđơn bán cho các đơn vị. Người bán hoá đơn trong quy trình xuất bán hoá đơn nàylà thủ kho (kho phụ). Vì vậy, phòng Quản lý ấn chỉ chọn in 3 liên hoá đơn, liên1 lưu tại bộ phận bán, liên 2 giao cho người mua hoá đơn và liên 3 người thutiền giữ.

7.2. Bán biên lai, tem, vé thu phí,lệ phí

Các bước thực hiện tương tự nhưbán hóa đơn.

Kế toán ấn chỉ bán in bảng kê bánấn chỉ trong ngày, đối chiếu tiền bán ấn chỉ với phòng Tài vụ.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 12/AC , ghi sổ thanh toán tiền và ấn chỉ (ST 10/AC); ghi thẻ kho tươngứng.

7.3. Cấp lẻ hoá đơn

Kế toán ấn chỉ lập hoá đơn bán ấnchỉ để xuất cả quyển hoá đơn cho bộ phận cấp lẻ hoá đơn (bộ phận cấp lẻ sử dụngmã số thuế của cơ quan Thuế để nhận quyển hoá đơn cấp lẻ). Cục Thuế dùng phíphát hành ấn chỉ để trả tiền mua hoá đơn cấp lẻ; trường hợp phí phát hành khôngđủ, Cục Thuế được sử dụng kinh phí để trả nốt.

Thủ kho ấn chỉ căn cứ hoá đơn bánấn chỉ để xuất hoá đơn cho bộ phận cấp lẻ hoá đơn, tra cứu hoá đơn bán ấn chỉtrên máy tính xác nhận xuất kho.

Hàng tháng, bộ phận cấp lẻ hoá đơnlập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC 26/HĐ gửi kế toán ấn chỉ để tổng hợpchung toàn Cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ ST12/AC , ST 23/HĐ; ghi thẻ kho tương ứng.

8. Xuất ấnchỉ điều chỉnh

8.1. Các trường hợp xuất điều chỉnh:

+ Xuất trả Tổng cục thuế do thủ khoTổng cục Thuế phát hiện Cục Thuế nộp ấn chỉ vào kho Tổng cục Thuế thừa so vớiphiếu xuất của Cục Thuế.

+ Xuất ấn chỉ trả cho Chi cục Thuếdo thủ kho ấn chỉ Chi cục Thuế phát hiện thủ kho ấn chỉ Cục Thuế xuất thừa sovới phiếu xuất của Cục Thuế.

8.2 Quy trình xuất điều chỉnh:

- Kế toán ấn chỉ căn cứ biên bảnđiều chỉnh hoặc quyết định xử lý lập phiếu xuất trên máy tính, trên phiếu xuất ghithêm cụm từ “điều chỉnh”.

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bánlấy tiền (ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán thu tiền; ghi thẻ kho tương ứng.

- Thủ kho không phải xuất kho thựctế nhưng vẫn phải tra cứu phiếu xuất trên máy tính, xác nhận xuất kho.

- Những người có liên quan đến việcxuất ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu xuất, Thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển kếtoán lưu liên 1, giao cho người nhận ấn chỉ liên 2.

IV. Điều chuyểnấn chỉ

Các trường hợp điều chuyển:

+ Điều chuyển ấn chỉ do: Điều chỉnhđịa bàn hành chính; điều chuyển ấn chỉ từ nơi thừa sang nơi thiếu.

+ Điều chuyển ấn chỉ của đơn vị doCục quản lý, nay chuyển Chi cục quản lý và ngược lại.

Kế toán ấn chỉ của cơ quan Thuế cóấn chỉ điều chuyển căn cứ vào biên bản bàn giao hoặc quyết định điều chuyển, lậpphiếu xuất ấn chỉ nộp lên cơ quan Thuế cấp trên theo quy trình xuất ấn chỉ củacơ quan Thuế.

Kế toán ấn chỉ Cục Thuế lập phiếunhập ấn chỉ thu hồi từ cơ quan Thuế có ấn chỉ bị điều chuyển vào kho chính,đồng thời lập Phiếu xuất ấn chỉ cho cơ quan Thuế nhận ấn chỉ điều chuyển.

Thủ kho ấn chỉ không nhập, xuất khothực tế, nhưng vẫn phải xác nhận nhập, xuất kho ấn chỉ trên máy tính.

Chương trình Quản lý ấn chỉ ghi đồngthời nhập, xuất trên sổ theo dõi tình hình ấn chỉ ST12/AC ; ghi thẻ kho; ghi sổtheo dõi ấn chỉ bán thu tiền ST11/AC, nếu là ấn chỉ bán. Trường hợp nhập, xuấtấn chỉ điều chuyển là ấn chỉ bán của đơn vị do Cục quản lý, nay chuyển Chi cụcquản lý và ngược lại, Kế toán ấn chỉ của Cục Thuế chỉ ghi sổ theo dõi tình hìnhấn chỉ (ST 12/AC ), không phải ghi sổ lĩnh, thanh toán tiền và ấn chỉ (ST 10/AC).

Kế toán ấn chỉ cơ quan Thuế nhậnấn chỉ điều chuyển lập phiếu nhập ấn chỉ từ Cục Thuế theo quy trình nhập ấn chỉcủa cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế điều chuyển ấn chỉ vàcơ quan Thuế nhận điều chuyển ấn chỉ phải ký xác nhận vào phiếu nhập, phiếu xuấtđiều chuyển.

V. Quản lý khoấn chỉ trên máy tính

1. Danh mụckho ấn chỉ

Kho AC trên máy tính baogồm:

+Kho chính.

+ Kho phụ.

+ Kho ấn chỉ không còn giá trị sửdụng.

+ Kho ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị,cá nhân sử dụng.

+ Kho liên lưu ấn chỉ.

Danh mục kho ấn chỉ do kế toánấn chỉ của Cục Thuế nhập vào máy tính theo các chỉ tiêu sau:

Số thứ tự kho.

Mã kho.

Tên kho.

Địa chỉ kho.

Tên thủ kho.

2. Theo dõitồn kho ấn chỉ trên máy tính

Tồn kho ấn chỉ ở thẻ kho trên máytính được xác định ngay sau khi thủ kho thực hiện xác nhận nhập hoặc xuất kho;đồng thời dữ liệu trên phiếu nhập, phiếu xuất ấn chỉ, trên sổ kế toán được chươngtrình quản lý ấn chỉ trên máy tính khoá lại, tránh việc sửa chữa dữ liệu.

3. Kiểm kêkho ấn chỉ

Thời điểm kiểm kê:

Kiểm kê định kỳ vào ngày 30/6 vàngày 31/12 hàng năm.

Kiểm kê đột xuất khi có quyết địnhcủa các cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự kiểm kê:

+ Khoá sổ kế toán, in bảng kiểm kêcác loại ấn chỉ đến ngày kiểm kê (mẫu BC25/AC ).

+ Thực hiện điều chỉnh số liệu nhữngloại ấn chỉ có chênh lệch, in bảng kiểm kê (mẫu BC25/AC ).

+ Lập phiếu nhập, phiếu xuất điềuchỉnh đối với những loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng chuyển từ kho chínhsang kho ấn chỉ không còn giá trị sử dụng.

VI. Theo dõitình hình sử dụng ấn chỉ

1. Thanh toánbiên lai thuế, biên lai thu phí và lệ phí

Định kỳ, các đơn vị, cá nhân sử dụngbiên lai thuế, biên lai thu phí, lệ phí nhận từ Cục Thuế, phải thực hiện thanhtoán biên lai, thanh toán tiền thuế đã thu được theo đúng thủ tục và đúng lịchquy định bằng CTT 25/AC. Kế toán ấn chỉ nhập CTT 25/AC vào máy tính. Chươngtrình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC ), ghisổ lĩnh, thanh toán tiền và ấn chỉ (ST10/AC) của đơn vị.

Đối với những đơn vị thực hiện báocáo sử dụng ấn chỉ thuế theo mẫu BC8/AC,kế toán ấn chỉ nhập báocáo tình hình sử dụng biên lai, (tem, vé) phí, lệ phí (BC8/AC) vào máy tính. Chươngtrình Quản lý ấn chỉ tự động ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC) và tổnghợp tình hình sử dụng biên lai (tem, vé) phí, lệ phí của toàn Cục Thuế.

2. Theo dõisử dụng ấn chỉ của Chi cục Thuế

Phòng Quản lý ấn chỉ nhận dữ liệutruyền từ các Chi cục Thuế lên. Trường hợp Chi cục Thuế chưa thực hiện quy trìnhquản lý ấn chỉ trên mạng máy tính, phòng Quản lý ấn chỉ nhập vào máy tính Báocáo tình hình sử dụng ấn chỉ (BC 8/AC) của Chi cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ), phần "Theo dõi tình hình sửdụng" và tổng hợp tình hình sử dụng của cả Cục Thuế (BC 8/AC) truyền lênTổng cục Thuế.

3. Theo dõisử dụng hoá đơn của các đối tượng nộp thuế

Theo dõi sử dụng hoá đơn củacác đối tượng nộp thuế tại văn phòng Cục Thuế

- Hàng tháng, kế toán ấn chỉ nhậnvà nhập vào máy tính báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC 26/AC ) của đối tượngnộp thuế do Cục Thuế quản lý gửi đến.

- Kế toán ấn chỉ nhận và nhập vàomáy tính báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC 26/AC ) của ngành đặc thù đượcTổng cục Thuế chấp thuận báo cáo sử dụng hoá đơn theo quý vào tháng cuối cùngcủa quý.

- Quá thời hạn quy định phải nộpbáo cáo, chương trình Quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính tự tổng hợp để in được danhsách các đơn vị đã nộp báo cáo, các đơn vị chưa nộp báo cáo BC 26/AC .

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tổnghợp báo cáo BC 27/HĐ của các đối tượng nộp thuế do Cục Thuế quản lý theo tháng.

Theo dõi sử dụng hoá đơn củacác đối tượng nộp thuế tại các Chi cục Thuế

Hàng tháng, phòng Quản lý ấn chỉnhận dữ liệu truyền từ các Chi cục Thuế lên. Trường hợp Chi cục Thuế chưa thực hiệnquy trình quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính, phòng Quản lý ấn chỉ nhập vào máytính Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC 27/HĐ của Chi cục Thuế gửi lên;tổng hợp báo cáo BC 27/HĐ của toàn Cục Thuế theo tháng và truyền lên Tổng cụcThuế.

Theo dõi thanh quyết toán sửdụng hoá đơn năm của các đối tượng nộp thuế

Báo cáo BC 29/HĐ của từng đối tượngnộp thuế được tổng hợp từ báo cáo BC 26/HĐ trong năm.

Kế toán ấn chỉ nhập BC 29/AC củacác đối tượng nộp thuế do Cục Thuế trực tiếp quản lý và của các Chi cục Thuế gửivề vào máy tính. Máy tính tự tổng hợp quyết toán tình hình sử dụng hoá đơn BC29/HĐ của cả Cục Thuế và truyền lên Tổng cục Thuế.

VII. Thanh toántiền bán ấn chỉ

1. Thanh toántiền bán ấn chỉ với Chi cục Thuế

Hàng tháng, Chi cục Thuế chuyển tiềnbán ấn chỉ về tài khoản của Cục Thuế. Cuối tháng, lập Báo cáo thanh toán tiềnbán ấn chỉ BC 20/AC gửi Cục Thuế.

Kế toán ấn chỉ Cục Thuế nhập vàomáy tính số tiền Chi cục Thuế thực chuyển về tài khoản của Cục Thuế.

Hàng tháng, căn cứ Báo cáo thanhtoán tiền bán ấn chỉ BC 20/AC của Chi cục Thuế, chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtính ra số tiền bán ấn chỉ Chi cục Thuế phải nộp trong kỳ, số đã nộp và số cònphải nộp trong kỳ, phí phát hành được để lại Chi cục Thuế.

Sau khi thanh toán tiền bán ấn chỉvới Chi cục Thuế, kế toán ấn chỉ Cục Thuế in Biên bản quyết toán tiền ấn chỉ bánvới Chi cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 11/AC .

2. Thanh toántiền bán ấn chỉ với Tổng cục Thuế

Hàng tháng, Cục Thuế chuyển tiềnbán ấn chỉ về tài khoản của Tổng cục Thuế.

Kế toán ấn chỉ Cục Thuế nhập vàomáy tính số tiền thực chuyển về tài khoản của Tổng cục Thuế.

Căn cứ vào tình hình xuất bán ấnchỉ của Cục Thuế, số thực chuyển lên Tổng cục Thuế, tỷ lệ phát hành phí của từngcấp, chương trình Quản lý ấn chỉ tổng hợp tình hình thanh toán ấn chỉ bán lấytiền của toàn Cục Thuế theo tháng hoặc quý.

Hàng quý, căn cứ vào lịch thanh toánấn chỉ bán của Tổng cục Thuế, kế toán ấn chỉ in Báo cáo Thanh toán ấn chỉ bánlấy tiền (BC 20/AC ) của Cục Thuế theo quý gửi Tổng cục Thuế và trực tiếp quyếttoán tiền bán ấn chỉ với Tổng cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp báo cáo phí phát hành của toàn Cục Thuế.

VIII. Theo dõitổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ

1. Theo dõitổn thất ấn chỉ thuế

Theo dõi tổn thất ấn chỉ tạikho Cục Thuế

- Khi phát hiện mất ấn chỉ tại khoCục Thuế, thủ kho phải lập báo cáo mất ấn chỉ ngay theo mẫu BC 21/AC gửi phòngQuản lý ấn chỉ Cục Thuế.

- Phòng Quản lý ấn chỉ nhập vào máytính báo cáo mất ấn chỉ BC 21/AC tại kho Cục Thuế và in thông báo mất ấn chỉmẫu BC 23/AC trên máy tính, gửi cho các Chi cục Thuế; các cơ quan nội chính trongtỉnh, thành phố; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truytìm, ngăn chặn hành vi lợi dụng.

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tựđộng truyền thông tin mất ấn chỉ về Tổng cục Thuế ngay trong ngày; đồng thời ghisổ theo dõi tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ mẫu ST 21/AC, ghi sổtheo dõi tình hình ấn chỉ ST 12/AC phần tổn thất.

Theo dõi tổn thất ấn chỉ tạicác tổ chức, cá nhân thuộc Cục Thuế quản lý

- Tổ chức, cá nhân mua, nhận ấn chỉtừ Cục Thuế, khi phát hiện mất ấn chỉ thuế phải báo cáo Cục Thuế ngay trong ngàytheo mẫu BC 21/AC .

- Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo mấtấn chỉ mẫu BC 21/AC và in thông báo mất ấn chỉ mẫu BC 23/AC trên máy tính, gửicho các Chi cục Thuế; các cơ quan nội chính trong tỉnh, thành phố; Cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truy tìm, ngăn chặn hành vi lợi dụng.

- Chương trình Quản lý ấn chỉ truyềnthông tin mất ấn chỉ về Tổng cục Thuế ngay trong ngày và tự động ghi các sổ(phần tổn thất):

+ Ghi sổ ST 21/AC nếu đơn vị, cánhân làm mất hoá đơn, mất các liên ấn chỉ đã sử dụng.

+ Ghi sổ ST 21/AC và ST 12/AC , ST10/AC nếu đơn vị, cá nhân làm mất biên lai thu thuế, thu (tem, vé) phí, lệ phíchưa sử dụng.

2. Xử lý tổnthất ấn chỉ thuế

Xử lý tổn thất ấn chỉ tại khoCục Thuế

- Trong vòng 10 ngày, kể từ ngàynhận được báo cáo mất ấn chỉ tại kho của Cục Thuế, Cục Thuế lập biên bản vi phạmhành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

- Phòng Quản lý ấn chỉ nhập quyếtđịnh xử lý tổn thất ấn chỉ vào máy tính.

- Chương trình quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ theo dõi tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ (ST 21/AC) phầnxử lý tổn thất; ghi sổ ST 12/AC ; ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST11/AC) nếu là ấn chỉ bán.

Xử lý tổn thất ấn chỉ tại cáctổ chức, cá nhân thuộc Cục Thuế quản lý

- Trong vòng 10 ngày, kể từ ngàynhận được BC 21/AC của tổ chức, cá nhân, Cục Thuế lập biên bản vi phạm hành chínhvà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

- Phòng Quản lý ấn chỉ nhập Quyếtđịnh xử lý tổn thất vào máy tính.

- Chương trình quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ ST 21/AC phần kết quả xử lý; ghi thêm sổ ST 12/AC sổ Theo dõi tình hìnhấn chỉ và sổ ST 10/AC sổ lĩnh, thanh toán tiền và ấn chỉ nếu đơn vị, cá nhânlàm mất biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí.

3. Lập báocáo tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ thuế

Hàng tháng, phòng Quản lý ấn chỉin báo cáo tình hình tổn thất, xử lý tổn thất ấn chỉ mẫu BC 24/AC tại văn phòngCục Thuế.

Phòng Quản lý ấn chỉ nhận dữ liệuvề tổn thất và xử lý tổn thất từ các Chi cục Thuế truyền lên. Trường hợp Chicục Thuế chưa thực hiện Quy trình Quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính, phòng Quảnlý ấn chỉ nhập báo cáo tình hình tổn thất ấn chỉ mẫu BC21/AC của Chi cục Thuếgửi lên vào máy tính.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ ấn toàn Cục Thuế và truyềnlên Tổng cục Thuế.

IX. Quản lýhoá đơn tự in

1. Đăng kýmẫu hoá đơn tự in

Đăng ký lần đầu:

- Sau khi nhận hồ sơ đăng ký sử dụnghoá đơn tự in của tổ chức, cá nhân, chậm nhất sau 5 ngày (ngày làm việc), CụcThuế phải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo quy định.

- Căn cứ vào công văn và hồ sơ đăngký sử dụng hoá đơn tự in, phòng Quản lý ấn chỉ soạn thảo công văn chấp thuận(hoặc không chấp thuận) trình lãnh đạo Cục Thuế ký duyệt. Khi Cục Thuế chấpthuận, phòng Quản lý ấn chỉ nhập thông tin đăng ký sử dụng hoá đơn tự in vàomáy tính các chỉ tiêu: Tên đơn vị, mã số thuế, địa điểm hoạt động, loại hoá đơn,mẫu hoá đơn…

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (ST 27/HĐ ), truyền số liệu lên Tổng cụcThuế để ghi sổ ST 27/HĐ tổng hợp cả nước; đồng thời truyền số liệu xuống Chicục Thuế để ghi số ST 27/HĐ (nếu đăng ký in ở Cục Thuế, đăng ký lưu hành mẫuhoá đơn tại Chi cục Thuế).

Đăng ký lần sau:

- Đối tượng nộp thuế sử dụng hoáđơn tự in có công văn đề nghị bổ sung, thay đổi về hoá đơn gửi Cục Thuế trong cáctrường hợp sau:

+ Đăng ký thêm mẫu hoá đơn;

+ Bổ sung thay đổi chỉ tiêu; thayđổi nhà in; thay đổi tên đơn vị chính; thay đổi mã số thuế, thay đổi tên đơn vịtrực thuộc; bổ sung hoặc xoá bỏ các đơn vị trực thuộc, huỷ bỏ hiệu lực sử dụngmột số mẫu hoá đơn đã đăng ký.

- Phòng Quản lý ấn chỉ soạn thảocông văn chấp thuận trình lãnh đạo Cục Thuế ký duyệt; nhập thông tin thay đổivào máy tính.

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tựđộng ghi thông tin thay đổi vào sổ đăng ký sử dụng hóa đơn tự in ST 27/HĐ của CụcThuế, truyền số liệu xuống Chi cục Thuế (nếu có) để ghi sổ ST 27/HĐ , truyền sốliệu lên Tổng cục Thuế để ghi sổ ST 27/HĐ .

2. Đăng kýin hóa đơn tự in

Đăng ký in lần đầu (được thựchiện cùng với đăng ký mẫu lần đầu):

Căn cứ vào công văn chấp thuận mẫuhóa đơn và chấp thuận số lượng in lần đầu, đối tượng nộp thuế mới tiến hành inhóa đơn.

Đăng ký in lần sau:

Đối tượng nộp thuế đăng ký in tiếphoá đơn tự in, phải báo cáo chi tiết số hoá đơn đã cấp, số còn tồn kho theo:tên đơn vị, mã số thuế tại địa phương, số lượng hoá đơn, ký hiệu, từ số đến số.Đồng thời đăng ký số lượng hoá đơn in tiếp gồm: Số lượng, ký hiệu, từ số đến số.

3. Đăng kýlưu hành hoá đơn tự in

Phòng Quản lý ấn chỉ căn cứ vào hợpđồng in hoá đơn, thanh lý hợp đồng in hoá đơn hoặc hoá đơn trả hàng (đối vớiTổng Công ty đăng ký kế hoạch in cả năm) hoặc Phiếu cấp hoá đơn của cấp trên(đối với Tổng Công ty in hoá đơn chung của các đơn vị phụ thuộc và phân bổ dần)nhập các thông tin:

+ Loại hoá đơn, ký hiệu, từ số đếnsố số, lượng hoá đơn thực tế đã in theo hợp đồng (hoặc theo kế hoạch đăng ký innăm ) hoặc số nhận từ cấp trên.

+ Loại hoá đơn , ký hiệu, từ số đếnsố, số lượng hoá đơn đăng ký lưu hành.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ Đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn tự in (ST 25/HĐ ) và tự động truyền số liệuđăng ký lưu hành hoá đơn tự in về Tổng cục Thuế.

4. Huỷ bỏhiệu lực hoá đơn tự in

Cục Thuế thực hiện huỷ bỏ hiệu lựcviệc chấp thuận sử dụng hoá đơn tự in khi phát hiện tổ chức, cá nhân đưa hoáđơn ra sử dụng nhưng không đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn, không thông báo pháthành hoá đơn, hoá đơn in không đúng mẫu đăng ký, in trùng số, trùng ký hiệu...hoặc các trường hợp sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kinh doanh hoặc chuyểnsang sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành.

Phòng Quản lý ấn chỉ căn cứ côngvăn huỷ bỏ hiệu lực sử dụng hoá đơn, nhập thông tin huỷ bỏ hiệu lực sử dụng hoáđơn tự in vào máy tính.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 25/HĐ, ST 27/HĐ .

5. Lập báocáo tình hình sử dụng hóa đơn tự in

Hàng tháng, các tổ chức, cá nhântự in hóa đơn căn cứ số hoá đơn tồn kho đầu kỳ, hoá đơn sử dụng trong kỳ, tính sốhoá đơn tồn kho cuối kỳ, lập báo cáo BC 26/HĐ gửi Cục Thuế.

Phòng Quản lý ấn chỉ nhập báo cáotình hình sử dụng hóa đơn tự in của các đơn vị vào máy tính. Chương trình Quảnlý ấn chỉ hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đăng ký lưu hành hoá đơn tự in với dữ liệutrên báo cáo BC26 của tổ chức, cá nhân.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp tình hình sử dụng hoá đơn tự in của Cục Thuế mẫu BC 27/HĐ theo thánggửi Tổng cục Thuế và tự động tổng hợp báo cáo BC 28/HĐ của Cục Thuế gửi Tổngcục Thuế.

X. Tổng hợpcác loại báo cáo khác

1. Tổng hợptình hình đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn

Đầu tháng, phòng Quản lý ấn chỉ nhậndữ liệu tình hình đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn truyền từ cácphòng quản lý thuế thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế lên. Trường hợp Chi cụcThuế chưa thực hiện Quy trình Quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính, phòng Quản lýấn chỉ nhập vào máy tính báo cáo tình hình đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụnghoá đơn của Chi cục Thuế gửi về.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp tình hình đình chỉ bán hoá đơn và tình hình đình chỉ sử dụng hoá đơncủa toàn Cục Thuế truyền về Tổng cục thuế.

2. Tổng hợpdanh sách các đối tượng nộp thuế bỏ trốn, mất tích mang theo hoá đơn

Đầu tháng, phòng Quản lý ấn chỉ nhậndữ liệu các đối tượng nộp thuế bỏ trốn, mất tích mang theo hoá đơn từ các phòngquản lý thuế thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế truyền lên. Trường hợp Chi cụcThuế chưa thực hiện Quy trình Quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính, phòng Quản lýấn chỉ nhập vào máy tính báo cáo các đối tượng nộp thuế bỏ trốn, mất tích mangtheo hoá đơn của Chi cục Thuế gửi về.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp các đối tượng nộp thuế bỏ trốn, mất tích mang theo hoá đơn của toànCục Thuế, truyền về Tổng cục Thuế.

XI. Nhận xétđánh giá tình hình quản lý sử dụng ấn chỉ thuế

Định kỳ theo quy định hoặc theo yêucầu của công tác quản lý ấn chỉ, cơ quan Thuế các cấp phải đánh giá tình hìnhthực hiện việc in, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ.

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ẤN CHỈ TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CẤP CHI CỤC THUẾ

I.Lập kế hoạch sử dụng ấn chỉ thuế

1. Lập kếhoạch năm

Hàng năm, vào ngày 01/10, Chi cụcThuế lập kế hoạch sử dụng ấn chỉ thuế cho năm sau gửi Cục Thuế bao gồm:

+ Kế hoạch sử dụng ấn chỉ cấp doTổng cục Thuế in và phát hành.

+ Kế hoạch sử dụng ấn chỉ bán doTổng cục Thuế in và phát hành.

+ Kế hoạch sử dụng ấn chỉ cấp đượcTổng cục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.

+ Kế hoạch sử dụng ấn chỉ bán Tổngcục Thuế uỷ quyền cho Cục Thuế in và phát hành.

2. Lập kếhoạch năm bổ sung

Nếu nhu cầu sử dụng ấn chỉ trongnăm tăng, Chi cục Thuế làm công văn bổ sung kế hoạch sử dụng ấn chỉ gửi Cục Thuế,thời gian gửi kế hoạch bổ sung vào đầu tháng 8 hàng năm.

II. Nhập ấnchỉ

1. Nhập ấnchỉ từ Cục Thuế

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào phiếu xuấtấn chỉ của Cục Thuế, lập phiếu nhập trên máy tính, in 3 liên, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ vào phiếu nhập ấnchỉ để nhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận nhập kho. Những ngườiliên quan đến việc nhập kho ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủ kho lưugiữ liên 2, chuyển kế toán ấn chỉ liên 1, giao người nhập kho liên 3. Trườnghợp thủ kho phát hiện số liệu trên phiếu nhập sai so với thực tế nhập kho, phảithông báo ngay với kế toán để sửa lại phiếu nhập kho.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ), ghi sổ theo dõi ấn chỉ bán thu tiền(ST 11/AC) nếu là ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tương ứng.

2. Nhập ấnchỉ trả lại để sử dụng tiếp

Căn cứ bảng kê ấn chỉ trả lại, kếtoán ấn chỉ lập phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, chọn nhập kho chính, in 3 liênphiếu nhập, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ vào phiếu nhập ấnchỉ để nhập kho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận nhập kho. Những ngườiliên quan đến việc nhập kho ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủ kho lưugiữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1; giao cho người nhập ấn chỉ liên 3.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ), ghi sổ lĩnh, thanh toán tiền và ấnchỉ (ST 10/AC); ghi thẻ kho tương ứng.

3. Nhập ấnchỉ thu hồi để huỷ

Kế toán ấn chỉ căn cứ bảng kê ấnchỉ thuộc diện thu hồi của đơn vị, cá nhân nộp trả cơ quan Thuế, lập phiếu nhậpấn chỉ trên máy tính, chọn nhập kho ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sử dụng, in 3 liênphiếu nhập, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu nhập ấn chỉđể nhập kho, tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính, thực hiện xác nhận đã nhậpkho. Những người có liên quan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếunhập, thủ kho lưu giữ liên 2, chuyển kế toán lưu liên 1, giao cho người nhập ấnchỉ liên 3. Ấn chỉ thu hồi từ đơn vị sử dụng để huỷ, không được phép xuất tiếpđể sử dụng, nhưng vẫn được tổng hợp chung trong các sổ sách, báo cáo của Chicục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ), thẻ kho tương ứng.

4. Nhập liênlưu ấn chỉ

Căn cứ vào giấy đề nghị nộp lại liênlưu của đơn vị, cá nhân sử dụng, quản lý ấn chỉ; kế toán ấn chỉ lập phiếu nhậpkho (ghi rõ nhập liên lưu), in 03 liên chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhậpkho, tra cứu phiếu nhập trên máy tính xác nhận nhập kho. Những người có liênquan đến việc nhập ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu nhập, thủ kho lưu giữ liên2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1, giao cho người nhập kho liên 3.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ ST 12/AC (mở riêng để theo dõi liên lưu); ghi thẻ kho tương ứng. Máytính tổng hợp để in được bảng kê các loại liên lưu trình cơ quan Thuế cấp trênkhi làm thủ tục đăng ký huỷ.

5. Nhập ấnchỉ "điều chỉnh"

Các trường hợp điều chỉnh:

- Kiểm kê kho phát hiện thừa ấn chỉ(đã có Quyết định xử lý).

- Đã nhập ấn chỉ trả lại của cánbộ, sau đó phát hiện số lượng ấn chỉ thực nhập nhiều hơn phiếu nhập của Chi cụcThuế.

- Đã nhập ấn chỉ từ Cục Thuế sauđó phát hiện số thực nhập nhiều hơn so với phiếu xuất của Cục Thuế (có Biên bảnđiều chỉnh ấn chỉ thuế).

Quy trình nhập điều chỉnh:

- Kế toán căn cứ biên bản điều chỉnhhoặc Quyết định xử lý để lập phiếu nhập điều chỉnh trên máy tính.

- Thủ kho không phải nhập kho thựctế nhưng vẫn phải tra cứu phiếu nhập ấn chỉ trên máy tính xác nhận nhập kho.Những người liên quan đến việc nhập kho phải ký vào 3 liên phiếu nhập, thủ kholưu giữ liên 2, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1; giao cho người nhập ấn chỉliên 3. Trường hợp không có người nhập ấn chỉ, thủ kho lưu giữ liên 2 và liên3.

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); sổ lĩnh, thanh toán tiền và ấnchỉ (ST 10/AC) nếu là ấn chỉ cấp hoặc biên lai thu phí lệ phí; ghi sổ theo dõi ấnchỉ bán thu tiền (ST 11/AC) nếu điều chỉnh nhập ấn chỉ bán; ghi thẻ kho tươngứng.

III. Xuất ấnchỉ

1. Xuấtấn chỉ cho cán bộ thuế, uỷ nhiệm thu

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào số liệuấn chỉ còn trong sổ ST 10/AC của cán bộ, lập phiếu xuất ấn chỉ trên máy tính,in 3 liên chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất ấn chỉ trên máy tính xác nhận xuất kho. Những ngườiliên quan đến việc xuất kho phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữliên 3, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1; giao cho người nhận ấn chỉ liên 2.Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu trên phiếu xuất sai so với thực tế tồn kho,phải thông báo ngay với kế toán để sửa lại phiếu xuất kho.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi sổ lĩnh thanh toán tiền và ấnchỉ (ST 10/AC); ghi thẻ kho tương ứng.

2. Xuấtấn chỉ trả Cục Thuế

Các trường hợp xuất ấn chỉ trả CụcThuế:

+ Xuất trả lại Cục Thuế để tiếp tụcsử dụng

+ Xuất ấn chỉ trong kho không còngiá trị sử dụng nộp lên Cục Thuế để chờ huỷ.

+ Xuất ấn chỉ thu hồi từ đối tượngnộp thuế nộp lên Cục Thuế để huỷ.

Căn cứ quyết định của Cục Thuế vềviệc nộp trả hoặc thu hồi ấn chỉ về Cục Thuế, kế toán ấn chỉ căn cứ vào số liệuấn chỉ còn trong kho tương ứng, lập phiếu xuất ấn chỉ trên máy tính để nộp trảlại Cục Thuế, in 3 liên, chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất ấn chỉđể xuất kho, tra cứu phiếu xuất trên máy tính xác nhận xuất kho. Những người liênquan đến việc xuất kho ấn chỉ phải ký vào 3 liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữliên 3 lưu, chuyển trả kế toán ấn chỉ liên 1; giao cho người nhận ấn chỉ liên2.

Chương trình Quản lý ấn chỉ chỉ tựđộng ghi:

+ Sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC kho chính) nếu là ấn chỉ trả lại Cục để tiếp tục sử dụng; ghi thêm sổ ST11/AC nếu là ấn chỉ bán.

+ Sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC Kho chờ huỷ) nếu là ấn chỉ trong kho không còn giá trị sử dụng nộp lênCục Thuế để huỷ; ghi thêm sổ ST 11/AC nếu là ấn chỉ bán hư hỏng không còn giátrị sử dụng trong kho của Chi cục Thuế.

+ Sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC kho thu hồi từ đối tượng nộp thuế) nếu là ấn chỉ thu hồi từ đối tượng nộpthuế.

+Thẻ kho tương ứng.

3. Xuất bánấn chỉ

Bán hoá đơn

- Kế toán ấn chỉ kiểm tra thủ tụcmua hoá đơn của đối tượng nộp thuế; lập hoá đơn bán ấn chỉ trên máy tính, nhậpchi tiết loại hoá đơn, ký hiệu, số thứ tự và số lượng hoá đơn bán cho đối tượngnộp thuế, sau đó in 4 liên hoá đơn bán ấn chỉ, Kế toán và người mua ấn chỉ kývào hoá đơn bán ấn chỉ, chuyển bộ phận tài vụ.

- Máy tính kết nối đến dữ liệu đốitượng nộp thuế ngừng hoạt động, đã bỏ trốn, đã bị đình chỉ bán hoá đơn, đìnhchỉ sử dụng hoá đơn; không cho kế toán ấn chỉ thực hiện các thủ tục bán hoá đơncho các đối tượng này trên máy tính.

- Cán bộ tài vụ căn cứ hoá đơn bánấn chỉ để thu tiền, ký, đóng dấu đã thu tiền vào các liên chuyển thủ kho.

- Thủ kho ấn chỉ căn cứ vào hoá đơnbán ấn chỉ đã đóng dấu thu tiền của tài vụ (thủ quỹ), ký vào các liên hoá đơn,xuất kho giao ấn chỉ và giao liên 2 hoá đơn bán ấn chỉ cho người mua. Thủ kholưu giữ liên 4, chuyển kế toán ấn chỉ liên 1; tài vụ liên 3, đồng thời tra cứuhóa đơn bán ấn chỉ, xác nhận xuất kho trên máy tính.

- Kế toán ấn chỉ ghi bằng tay vàosổ mua hoá đơn ST 22/HĐ của đối tượng nộp thuế. Sau khi kiểm tra việc đóng dấu,ghi tên của đối tượng nộp thuế trên các liên 2 hoá đơn, kế toán ấn chỉ trả sổmua hoá đơn cho đối tượng nộp thuế.

- Kế toán in bảng kê bán hoá đơncuối ngày, cuối tháng để đối chiếu tiền bán ấn chỉ với bộ phận tài vụ.

- Chương trình Quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi sổ theo dõi đơn vị, cá nhânmua hoá đơn (ST 23/HĐ); ghi thẻ kho tương ứng; truyền dữ liệu bán hóa đơn vềCục Thuế ngay trong ngày.

Bán biên lai, tem, vé thu phí,lệ phí

- Các bước thực hiện tương tựnhư bán hóa đơn.

- Chương trình quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); sổ lĩnh, thanh toán tiền và ấnchỉ (ST10/AC) để theo dõi thanh toán với đơn vị mua biên lai phí, lệ phí.

5. Bán hoáđơn cho bộ phận cấp lẻ hoá đơn

Bộ phận cấp lẻ hoá đơn của Chi cụcThuế sử dụng mã số thuế của Chi cục để mua cả quyển hoá đơn phục vụ cho việccấp lẻ hoá đơn cho đối tượng nộp thuế; hàng tháng phải lập báo cáo sử dụng hoáđơn cấp lẻ (BC26/HĐ ), gửi kế toán ấn chỉ để tổng hợp chung toàn Chi cục.

Kế toán ấn chỉ lập hoá đơn bán ấnchỉ trên máy tính, in 4 liên, chuyển thủ kho. Chi cục Thuế sử dụng phí phát hànhấn chỉ để trả tiền mua hoá đơn cấp lẻ; trường hợp phí phát hành không đủ, Chicục được sử dụng kinh phí để trả nốt số tiền còn thiếu.

Thủ kho căn cứ hoá đơn bán ấn chỉđể xuất kho, tra cứu hoá đơn trên máy tính xác nhận xuất kho.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi sổ theo dõi đơn vị, cá nhân muahoá đơn (ST 23/HĐ); ghi thẻ kho tương ứng và truyền dữ liệu cấp lẻ hoá đơn vềCục Thuế ngay trong ngày. Kế toán ghi bằng tay vào sổ (ST 22/HĐ).

6. Xuất ấnchỉ điều chỉnh

Kế toán ấn chỉ căn cứ biên bản điềuchỉnh để lập phiếu xuất ấn chỉ điều chỉnh, in 03 liên phiếu xuất chuyển thủ kho.

Thủ kho tra cứu phiếu xuất trên máytính xác nhận xuất kho.

Những người liên quan đến việc xuấtkho ấn chỉ phải ký vào các liên phiếu xuất, thủ kho lưu giữ liên 3, chuyển kếtoán ấn chỉ liên 1; giao cho người nhận ấn chỉ liên 2.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ ST 12/AC ; sổ lĩnh, thanh toán tiền và ấn chỉ(ST 10/AC) nếu xuất thừa cho cán bộ thuế;ghi thẻ kho tương ứng.

7. Xuất điềuchuyển ấn chỉ

Đây là trường hợp xuất điều chuyểnấn chỉ của các đơn vị do Chi cục Thuế quản lý, nay được điều chuyển lên Cụcquản lý.

Kế toán ấn chỉ của Chi cục Thuế cóấn chỉ điều chuyển căn cứ vào biên bản bàn giao hoặc quyết định điều chuyển, lậpphiếu xuất ấn chỉ nộp lên cấp trên theo quy trình xuất ấn chỉ của Chi cục Thuế.Những người liên quan đến việc xuất kho phải ký vào các liên phiếu xuất, thủkho lưu giữ liên 3, chuyển kế toán ấn chỉ liên 1; giao cho người nhận ấn chỉliên 2.

Thủ kho ấn chỉ Cục Thuế mặc dù khôngxuất kho thực tế, nhưng vẫn phải thực hiện việc xác nhận xuất kho ấn chỉ trênmáy tính.

Chương trình Quản lý ấn chỉ ghi sổtheo dõi tình hình ấn chỉ ST 12/AC ; ghi thẻ kho tương ứng.

8. Xuất huỷbáo soát

Căn cứ văn bản chấp thuận huỷ liênlưu ấn chỉ của cơ quan Thuế cấp trên; căn cứ Quyết định của Chi cục Thuế vềviệc thành lập Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ, kế toán ấn chỉ lập phiếu xuất liên lưuấn chỉ từ các kho liên lưu trên máy tính, in 3 liên phiếu xuất chuyển thủ kho.

Thủ kho căn cứ phiếu xuất để xuấtkho, tra cứu phiếu xuất liên lưu ấn chỉ trên máy tính xác nhận xuất kho. Nhữngngười liên quan đến việc xuất kho phải ký vào các liên phiếu xuất. Thủ kho lưugiữ liên 3, liên 1 chuyển trả kế toán và liên 2 giao cho Hội đồng thanh huỷ.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST 12/AC mở theo rõi riêng liên lưu); ghi thẻkho tương ứng.

IV. Quản lýkho ấn chỉ

1. Phân loạikho ấn chỉ trên máy tính

- Kho chính.

- Kho phụ.

- Kho ấn chỉ không còn giá trị sửdụng.

- Kho ấn chỉ thu hồi từ các đơn vị,cá nhân sử dụng.

- Kho liên lưu ấn chỉ

2. Theo dõitồn kho ấn chỉ trên máy tính

Tồn kho ấn chỉ trên thẻ kho chỉ đượctính khi thủ kho thực tế đã nhập, xuất kho và thực hiện xác nhận nhập hoặc xuấtkho trên máy tính; đồng thời dữ liệu trên phiếu nhập, phiếu xuất ấn chỉ, trênsổ kế toán được chương trình quản lý ấn chỉ trên máy tính khoá lại, tránh việcsửa chữa dữ liệu.

3. Kiểmkê kho ấn chỉ

Thời điểm kiểm kê:

- Kiểm kê định kỳ vào ngày 30/6và ngày 31/12 hàng năm.

- Kiểm kê đột xuất khi mất ấn chỉ,thiếu hụt ấn chỉ chưa rõ nguyên nhân, hoặc có quyết định kiểm kê của cơ quankiểm tra.

Trình tụ kiểm kê:

+ Khoá sổ kế toán, in Bảng kiểm kêcác loại ấn chỉ tồn kho tính đến ngày kiểm kê (mẫu BC 25/AC ).

+ Thực hiện điều chỉnh số liệu đốivới những loại ấn chỉ có chênh lệch, in bảng kiểm kê (mẫu BC 25/AC ).

+ Lập phiếu nhập, phiếu xuất điềuchỉnh những loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng chuyển từ kho chính sang khoấn chỉ không còn giá trị sử dụng.

V. Theo dõitình hình sử dụng ấn chỉ

1. Thanh toánbiên lai thuế, phí, lệ phí

Cán bộ thuế, cán bộ uỷ nhiệm thulập Bảng kê biên lai (CTT 25/AC ) kèm theo các liên báo soát gửi kế toán ấn chỉ thuế.

Kế toán ấn chỉ đối chiếu giữa bảngkê với các liên báo soát để thanh toán biên lai. Nhập các chỉ tiêu thanh toánbiên lai vào máy tính.

Chương trình Quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình ấn chỉ (ST12/AC ); ghi sổ lĩnh thanh toán tiền và ấnchỉ (ST10/AC); tổng hợp báo cáo BC8/AC gửi Cục Thuế.

2. Theo dõisử dụng hoá đơn của đối tượng nộp thuế

Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo tìnhhình sử dụng hoá đơn của các đối tượng nộp thuế vào máy tính. Quá thời hạn quy địnhphải nộp báo cáo, chương trình Quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính tự tổng hợp đểkế toán ấn chỉ in được danh sách các đơn vị đã nộp báo cáo, các đơn vị chưa nộpbáo cáo BC 26/AC .

Chương trình Quản lý ấn chỉ hỗtrợ kiểm tra dữ liệu xuất bán hoá đơn trong kỳ lưu trong máy tính với dữ liệuhoá đơn nhập về trong kỳ thể hiện trên báo cáo BC26/HĐ của đối tượng nộp thuếmua hoá đơn. Chương trình Quản lý ấn chỉ tự động tổng hợp báo cáo của toàn Chicục Thuế.

3.Theo dõi thanh quyết toán sử dụng hoá đơn năm của các đối tượng nộp thuế

Báo cáo BC29/HĐ của từng đối tượngnộp thuế được tổng hợp từ báo cáo BC 26/HĐ trong năm.

Kế toán ấn chỉ nhập BC 29/AC củacác đối tượng nộp thuế do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý vào máy tính. Máy tínhtự tổng hợp quyết toán tình hình sử dụng hoá đơn BC 29/HĐ của toàn Chi cục Thuếvà truyền lên Cục Thuế.

VI. Thanh toántiền bán ấn chỉ với cục thuế

Kế toán ấn chỉ Chi cục Thuế nhậpvào máy tính chứng từ chuyển tiền bán ấn chỉ trả cấp trên (số tiền thực chuyểnhàng tháng).

Chương trình Quản lý ấn chỉ căn cứvào tình hình xuất bán ấn chỉ của Chi cục, căn cứ số tiền Chi cục Thuế thực trảCục Thuế, tính tỷ lệ phát hành phí để lại Chi cục Thuế, lập báo cáo tổng hợp ấnchỉ bán thu tiền (BC 20/AC ) của toàn Chi cục Thuế (chi tiết theo từng loại ấnchỉ bán).

Từ 5 đến 10 ngày đầu của tháng sau,kế toán ấn chỉ bán Chi cục Thuế quyết toán ấn chỉ bán tháng trước với Cục Thuế.

VII. Theo dõitổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ

1. Theo dõitổn thất ấn chỉ thuế

Theo dõi tổn thất ấn chỉ tạikho

- Kế toán ấn chỉ nhập BC 21/AC vàomáy tính, in thông báo mất ấn chỉ BC23/AC gửi Cục Thuế và các cơ quan nội chínhtrong quận, huyện, thị xã…để truy tìm, ngăn chặn hành vi lợi dụng.

- Chương trình quản lý ấn chỉ tựđộng truyền thông tin mất ấn chỉ về Cục Thuế ngay trong ngày; đồng thời ghi sổ theodõi tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ (ST 21/AC), ghi sổ theo dõitình hình ấn chỉ (ST 12/AC ), ghi sổ theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST 11/AC) (nếulà ấn chỉ bán).

Theo dõi tổn thất ấn chỉ tạicác tổ chức, cá nhân thuộc Chi cục Thuế quản lý

- Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo mấtấn chỉ mẫu BC 21/AC vào máy tính, in thông báo mất ấn chỉ mẫu BC 23/AC trên máytính, gửi cho Cục Thuế và các cơ quan nội chính trong quận huyện, thị xã… đểtruy tìm, ngăn chặn hành vi lợi dụng.

- Chư­ơng trình Quản lý ấn chỉ truyềnthông tin mất ấn chỉ về Cục Thuế ngay trong ngày và tự động ghi các sổ kế toáncó liên quan (phần tổn thất):

+ Ghi sổ ST 21/AC nếu đơn vị, cánhân làm mất hoá đơn, mất các liên ấn chỉ đã sử dụng.

+ Ghi sổ ST 21/AC và ST 12/AC , ST10/AC nếu là biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí chưa sử dụng.

2.Xử lý tổnthất ấn chỉ thuế

Xử lý tổn thất ấn chỉ tại khoChi cục Thuế

Cán bộ theo dõi tình hình tổn thấtvà xử lý tổn thất ấn chỉ nhập quyết định xử lý tổn thất ấn chỉ vào máy tính.

Chư­ơng trình quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ theo dõi tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ (ST 21/AC) phần xửlý tổn thất, ghi sổ ST 12/AC ; ghi thêm sổ theo dõi ấn chỉ bán thu tiền (ST11/AC)nếu là ấn chỉ bán (ghi cột đã thanh toán và ghi giảm số nợ cuối kỳ).

Xử lý tổn thất ấn chỉ tại cáctổ chức, cá nhân thuộc Chi cục Thuế quản lý

Cán bộ theo dõi tình hình tổn thấtvà xử lý tổn thất ấn chỉ nhập quyết định xử lý tổn thất vào máy tính.

- Chư­ơng trình quản lý ấn chỉ tựđộng ghi sổ ST 21/AC nếu đơn vị, cá nhân làm mất hoá đơn; ghi sổ ST 21/AC phầnkết quả xử lý, ST12/AC sổ lĩnh, thanh toán tiền và sổ ST 10/AC nếu mất biên laithu thuế, thu phí, lệ phí.

3. Lập báocáo tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ thuế

Hàng tháng, kế toán ấn chỉ lập báocáo tình hình tổn thất và xử lý tổn thất ấn chỉ thuế (BC 24/AC ) trên máy tính,gửi Cục Thuế.

VIII. Quản lýhoá đơn tự in

1. Theo dõicác tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăngký mẫu và đăng ký in hoá đơn tự in với Cục Thuế.

Chương trình Quản lý ấn chỉ trênmạng máy tính tự động nhận dữ liệu truyền từ Cục Thuế để ghi sổ ST 25/HĐ (sổ đăngký lưu hành mẫu hoá đơn tự in) và sổ ST 27/HĐ (sổ theo dõi tổ chức, cá nhânđăng ký sử dụng hoá đơn tự in).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký sử dụng hoáđơn tự in được lưu theo từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Kế toán ấn chỉ căn cứ vào hợp đồng,thanh lý hợp đồng, hoá đơn trả hàng (đối với tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạchin cả năm) hoặc phiếu xuất hoá đơn của cấp trên (đối với tổ chức, cá nhân inhoá đơn chung của các đơn vị phụ thuộc và phân bổ dần) công văn đăng ký lưu hànhmẫu hoá đơn, nhập vào máy tính các thông tin:

+ Loại hoá đơn, ký hiệu, từ số đếnsố, số lượng hoá đơn thực tế đã in theo hợp đồng (hoặc theo kế hoạch đăng ký innăm) hoặc số nhận từ cấp trên.

+ Loại hoá đơn, ký hiệu, từ số đếnsố, số lượng đăng ký lưu hành.

Chương trình quản lý ấn chỉ tự độngghi sổ đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn tự in (ST 25/HĐ ) trong máy tính các thôngtin:

+ Loại hoá đơn, ký hiệu, từ số đếnsố, số lượng in thực tế,

+ Ngày đăng ký lưu hành;

+ Tên loại hóa đơn đăng ký lưu hành;mẫu hóa đơn; ký hiệu; từ số…đến số; số lượng; nhà in.

2. Huỷ bỏhiệu lực sử dụng hoá đơn tự in

Thực hiện huỷ bỏ hiệu lực việc chấpthuận sử dụng hoá đơn tự in do Cục Thuế ra văn bản.

Chương trình quản lý ấn chỉ tự độngnhận số liệu truyền từ Cục Thuế đến Chi cục Thuế để ghi sổ ST 27/HĐ , ST 25/HĐ.

3. Bổ sung,thay đổi chỉ tiêu

Thay đổi nhà in; thay đổi tên đơn vịchính; thay đổi mã số thuế, thay đổi tên đơn vị trực thuộc; bổ sung hoặc xoá bỏcác đơn vị trực thuộc, huỷ bỏ hiệu lực sử dụng một số mẫu hoá đơn đã đăng ký,chuyển địa điểm kinh doanh, sáp nhập.

Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăngký bổ sung, thay đổi với Cục Thuế.

Chương trình quản lý ấn chỉ tự độngnhận số liệu truyền từ Cục Thuế đến Chi cục Thuế để ghi sổ ST 27/HĐ , ST 25/HĐ.

4. Lập báocáo tình hình sử dụng hóa đơn tự in

Hàng tháng, tổ chức, cá nhân tự inhóa đơn lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn gửi Chi cục Thuế. Một số ngành đặcthù có thể được nộp báo cáo hàng quý theo sự chấp thuận của Tổng cục Thuế.

Cán bộ theo dõi hóa đơn tự in nhậpdữ liệu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tự in của các tổ chức, cá nhân.

Hàng tháng chương trình quản lý ấnchỉ tự động tổng hợp tình hình sử dụng hoá đơn của toàn Chi cục Thuế (BC 27/HĐ )gửi Cục Thuế.

IX. Tổng hợpcác loại báo cáo khác

1. Tổng hợptình hình đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn

Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo tìnhhình đình chỉ bán hoá đơn và đình chỉ sử dụng hoá đơn vào máy tính.

Chương trình quản lý ấn chỉ tự độngtổng hợp tình hình đình chỉ bán hoá đơn và tình hình đình chỉ sử dụng hoá đơncủa Chi cục Thuế và truyền lên Cục Thuế.

2. Tổng hợpdanh sách các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích

Kế toán ấn chỉ nhập báo cáo tìnhhình doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích của Chi cục Thuế vào máy tính.

Chương trình quản lý ấn chỉ tự độngtruyền số liệu lên Cục Thuế.

X. Nhận xétđánh giá tình hình quản lý sử dụng ấn chỉ thuế

Định kỳ theo quy định hoặc theo yêucầu của công tác quản lý ấn chỉ, cơ quan Thuế các cấp phải đánh giá tình hìnhthực hiện việc in, cấp phát, thanh toán, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

D- TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Cơ quan Thuế các cấp phải quántriệt quy trình quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính cho tất cả các cán bộ thuế,cán bộ thu phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy trình.

2. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiên cứu,hướng dẫn./.