ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu

khoa học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 – 2010

_________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học & Công nghệ và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Sở Khoa bọc và Công nghệ tại Tờ trình số: 109/TT-KHCN ngày 21/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện; nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; phương thức làm việc của Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UB ngày 18/02/2002 của UBND tỉnh Lào Cai.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim