UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 ngày 06/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ- BXD ngày 7/6/2006 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê;
Căn cứ Chương trình 11/Ctr /TU ngày 04/8/2006 của Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2006;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số 1259/TNMTNĐ-TNĐT ngày 09/4/2007
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bản Quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định liên quan đến việc đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ban hành trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phí Thái Bình