ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ VÀ GIẢIQUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007-2010

UỶBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyếtsố 25/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố ĐàNẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 5 về thực hiện Chương trình xâydựng “Thành phố 3 có”: Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá - văn minh đôthị;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giảiquyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 với những nộidung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêuchung

Quán triệtquan điểm tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, tích cực huy động mọi nguồn lực xã hộicho phát triển hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm. Ngân sách Nhà nước ưutiên hỗ trợ đào tạo những ngành nghề trọng điểm, kỹ thuật cao, những nghề đàotạo khó huy động nguồn lực từ xã hội.

Tạo điều kiệnđể mọi người dân có cơ hội học nghề và được thụ hưởng các thành quả dạy nghề ởmức độ ngày càng cao, đặc biệt là các đối tượng chính sách, thanh niên hoànthành nghĩa vụ quân sự, người nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bàomiền núi, nông dân bị thu hồi đất canh tác.

b) Mục tiêucụ thể đến năm 2010

b.1. Tỉ lệ laođộng qua đào tạo đạt 50%, trong đó qua đào tạo nghề là 37%. Quy mô đào tạo nghềđạt 35.000 học sinh/năm, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo 26.000 học sinh/năm, trongđó trung cấp nghề trở lên chiếm 30-40%. Tỷ lệ người học nghề nộp học phí đạt80%; ngân sách thành phố tiếp tục hỗ trợ người học nghề là đối tượng thuộc diệnchính sách xã hội có hộ khẩu Đà Nẵng. Chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việclàm cho đối tượng trong độ tuổi 15-35 tuổi và 35-55 tuổi.

b.2. 100% giáoviên dạy nghề đạt chuẩn sư phạm, trong đó 95% giáo viên có trình độ cao đẳngtrở lên; đảm bảo tỉ lệ không quá 25 học sinh/giáo viên; tỷ lệ học sinh ratrường có việc làm trong 6 tháng đầu đạt 80% trở lên.

b.3. Phấn đấugiải quyết việc làm cho 33.000-35.000 lao động/năm.

b.4. Đến cuốinăm 2010, tỉ lệ thất nghiệp còn dưới 4%.

2. Nhiệm vụchủ yếu

a) Về giảiquyết việc làm

a.1. Tiếp tụctriển khai tích cực và có hiệu quả Đề án Giải quyết việc làm cho người trong độtuổi lao động của thành phố. Nguyên tắc giải quyết việc làm là: Căn cứ dự báonhu cầu thị trường lao động, nhà nước định hướng việc làm, hỗ trợ học nghề chocác đối tượng ưu tiên, người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, kỹthuật, kỹ năng nghề để phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng; đẩy mạnh xã hộihoá, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh dạy nghề và giải quyết việc làm;

a.2. Hỗ trợđầu tư phát triển các làng nghề, các dự án công nghiệp hoá nông thôn nhằm giảiquyết việc làm tại chỗ cho lao động thiếu việc làm trong nông nghiệp;

a.3. Hàng năm,bố trí đảm bảo nguồn lực hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm theo các chínhsách thành phố đã ban hành; đổi mới phương thức hỗ trợ nguồn lực đầu tư theohướng có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hỗ trợ dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các đối tượng ưu tiên;

a.4. Phối hợpvới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhanh Dự án Trung tâm Giớithiệu việc làm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; tiếp tục tổ chức tốt Chợviệc làm định kỳ;

a.5. Xây dựnghệ thống thông tin thị trường lao động đảm bảo thu thập, cung cấp thông tin thịtrường lao động kịp thời và phục vụ dự báo cung - cầu lao động.

b) Về dạynghề

b.1. Trên cơsở rà soát lại các cơ sở dạy nghề công lập để đầu tư có trọng tâm, trọng điểmnhằm đảm bảo điều kiện dạy và học, gắn lý thuyết với thực hành; tăng quy môtuyển sinh đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo lực lượng lao độngcó kỹ năng nghề và phẩm chất, đạo đức tốt;

b.2. Đa dạnghoá các hình thức đào tạo, bao gồm đào tạo theo ba cấp trình độ: cao đẳng nghề,trung cấp nghề, sơ cấp nghề; bồi dưỡng kèm cặp, truyền nghề, đào tạo bổ sung;đào tạo tại chỗ, đào tạo lưu động; vừa đào tạo lao động kỹ thuật trình độ cao,vừa bồi dưỡng tay nghề cho lao động phổ thông;

b.3. Pháttriển lực lượng lao động qua đào tạo nghề, cần chú ý đến nhóm đối tượng thanhniên, lao động khu vực di dời, giải toả, vùng nông thôn có khả năng đáp ứng nhucầu đa dạng của thị trường lao động;

b.4. Xây dựngvà nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề theo hướng chuẩnhoá, đảm bảo trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và kỹ năng sư phạm;

b.5. Củng cốvà tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề cấp thành phố và quận,huyện. Quản lý tốt việc đăng ký, tổ chức hoạt động dạy nghề; tăng cường côngtác kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề.

3. Các giảipháp thực hiện

a) Đẩy mạnhtuyên truyền, nâng cao nhận thức

a.1. Công táctuyên truyền cần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tráchnhiệm của các ngành, các cấp và của toàn xã hội về vấn đề lao động và việc làmtrong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước; xác địnhgiải quyết việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, của toàn xã hộivà mỗi người dân. Cần làm cho mọi người hiểu rõ: Mọi hoạt động lao động tạo ranguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm, khắcphục tâm lý chỉ muốn vào làm việc trong khu vực nhà nước và ỷ lại vào nhà nước;

a.2. Các cơquan, đơn vị, các đoàn thể từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, các cơ quan thôngtin đại chúng, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các nhà tuyểndụng và các cơ sở dạy nghề cùng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nângcao nhận thức của mỗi người dân, đặc biệt là thanh niên, về hướng nghiệp, lựachọn nghề nghiệp, học nghề, tham gia lao động;

a.3. Tiếp tụcphát động thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cáctấm gương vượt khó thành đạt trong học nghề, dạy nghề và trong lao động sảnxuất, kinh doanh, tự tạo việc làm.

b) Pháttriển kinh tế để tạo việc làm

b.1. Thực hiệnđồng bộ các chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư và phát triển kinhtế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế thuận lợi và môi trường đầu tưthông thoáng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế thànhphố, tạo ra nhiều việc làm mới;

b.2. Tổ chứcthực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế của thành phố đã banhành;

b.3. Khuyếnkhích thành lập doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để tạo thêm nhiều chỗlàm mới.

c) Tiếp tục thựchiện có hiệu quả các đề án, chính sách liên quan đến dạy nghề, giải quyết việclàm của thành phố

c.1. Tổ chứcđánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ hàng năm và có biện pháp đẩy mạnh việc thựchiện các đề án, chính sách đã được UBND thành phố ban hành: Quyết định số 142/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 về giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động củathành phố; Quyết định số 178/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 về củng cố và nângcao năng lực đào tạo nghề đến năm 2010; Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày24/5/2005 về hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đờisống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trênđịa bàn thành phố; Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006 về tổ chức Chợviệc làm định kỳ trên địa bàn thành phố; Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 27/6/2006về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận lao độngvào đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày14/02/2007 về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố đếnnăm 2010.

Chú trọng việclồng ghép nội dung các đề án trong quá trình thực hiện để đảm bảo hiệu quả cao;

c.2. Có chínhsách khuyến khích phát triển đối với các đơn vị có chức năng chính là dạy nghề;đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở dạy nghềtừ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đầu tư của các bộ,ngành Trung ương để xây dựng cho một số cơ sở dạy nghề trọng điểm;

c.3. Đảm bảođủ nguồn tài chính để thực hiện các đề án, chính sách của thành phố đã banhành.

d) Pháttriển mạng lưới cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm

d.1. Về hệthống dạy nghề

d.1.1. Trên cơsở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020, xây dựngquy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đảm bảo yêu cầu đào tạo cân đối về ngànhnghề, trình độ, và phân bổ địa bàn tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinhhọc nghề trên địa bàn thành phố. Quy hoạch theo hướng không chỉ phục vụ nhu cầuđào tạo cho địa phương mà còn có vai trò trung tâm đào tạo của khu vực;

d.1.2. Đầu tưtrọng điểm xây dựng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường nghề chất lượngcao. Thành lập Trung tâm Dạy nghề cấp thành phố trên cơ sở đầu tư nâng cấpTrung tâm Đào tạo nghề quận Liên Chiểu để thực hiện chức năng đào tạo nghề ngắnhạn cung ứng lao động cho Khu công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, đồng thời đàotạo nghề cho người tàn tật, các đối tượng yếu thế khác. Xây dựng và nâng caonăng lực dạy nghề cho các Trung tâm Đào tạo nghề huyện Hoà Vang và quận ThanhKhê;

d.1.3. Đẩymạnh việc thực hiện Đề án xã hội hóa hoạt động dạy nghề của thành phố;

d.1.4. Dạynghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, thúc đẩy việc liên kết, hợp đồng giữacơ sở dạy nghề với doanh nghiệp trong đào tạo, chú trọng khai thác trang thiếtbị sẵn có và kết hợp với doanh nghiệp để khai thác tiềm năng, thế mạnh về côngnghệ và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhanh vớicông nghệ sản xuất tiên tiến, thuần thục các kỹ năng nghề khi còn học tạitrường;

d.1.5. Phốihợp với Đại học Đà Nẵng xúc tiến thành lập cơ sở đào tạo sư phạm kỹ thuật đểđảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cho thành phố và khu vực.

d.2. Về hệthống giới thiệu việc làm

d.2.1. Đồngthời với việc quy hoạch hệ thống dạy nghề, tiến hành quy hoạch, tổ chức, sắpxếp lại hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm công lập, tăng cường hoạt độngthu thập, cung cấp thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm;

d.2.2. Đẩynhanh việc triển khai Dự án Trung tâm Giới thiệu việc làm vùng kinh tế trọngđiểm miền Trung gắn với các điểm giao dịch Chợ việc làm;

d.2.3. Lập Dựán đầu tư nâng cao năng lực Chợ việc làm định kỳ theo chỉ đạo của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; bố trí địa điểm tổ chức Chợ việc làm ổn định và để tiếptục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; mởthêm các điểm giao dịch việc làm vệ tinh; từng bước nâng số phiên giao dịch,tiến đến giao dịch thường xuyên;

d.2.4. Tăngcường thu thập, cung cấp thông tin về tuyển dụng, nhu cầu việc làm, cơ sở dạynghề, ngành nghề đào tạo trên địa bàn. Xây dựng hệ thống thông tin thị trườnglao động trên mạng để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến thị trường laođộng giữa các doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề, người lao động và cơ quan quảnlý.

e) Thực hiện cácchính sách, giải pháp hỗ trợ dạy nghề, học nghề và giải quyết việc làm

e.1. Nghiêncứu ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển đối với các đơn vị có chức năngchính là dạy nghề; đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bịcho cơ sở dạy nghề từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đầutư của các bộ, ngành Trung ương để đầu tư cho một số cơ sở dạy nghề trọng điểm;

e.2. Thực hiệnchính sách khuyến khích đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với giáo viêndạy nghề theo quy định của nhà nước. Hàng năm, ngân sách bố trí kinh phí hỗ trợđào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề. Việc bồi dưỡngnâng cao trình độ giáo viên thực hiện theo cơ chế xoay vòng ít nhất 5 năm giáoviên được tham dự một khoá bồi dưỡng;

e.3. Triểnkhai thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi đối với học sinh học nghề theo quyđịnh của Chính phủ;

e.4. Triểnkhai Quỹ giải quyết việc làm cho người tàn tật để hỗ trợ lao động tàn tật họcnghề, làm việc, hoà nhập cộng đồng, tạo thu nhập, nâng cao đời sống; ưu tiên hỗtrợ các cơ sở dạy nghề giải quyết việc làm tại chỗ cho người tàn tật;

e.5. Nghiêncứu chính sách thu hút lao động ngoài thành phố, nhất là lao động có chất lượngcao, vào làm việc tại thành phố.

g) Thựchiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề và giải quyết việclàm

g.1. Tăngcường năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vựcdạy nghề, giải quyết việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cácPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện. Rà soát, sắp xếp lại độingũ cán bộ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, phẩm chất đạođức đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường và các Trung tâm dạy nghề;

g.2. Đổi mớicông tác giao chỉ tiêu kế hoạch và tuyển sinh nghề theo hướng: Công nhận chỉtiêu tuyển sinh, đấu thầu chỉ tiêu tuyển sinh do ngân sách hỗ trợ, hợp đồng đàotạo theo địa chỉ/đơn đặt hàng; ưu tiên cho các cơ sở có đủ năng lực và đã kýđược hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng chỉ tiêu dạy nghề dàihạn từ ngân sách. Đối với một số ngành nghề cần thiết, cần đào tạo đón đầunhưng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng chưa đủ điều kiện đáp ứng, thì thực hiện cơchế đặt hàng đào tạo theo hợp đồng với các trường dạy nghề đủ điều kiện, kể cảcác trường dạy nghề ngoài thành phố;

g.3. Tích cựctriển khai phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trunghọc phổ thông học nghề; triển khai thực hiện liên thông giữa các trình độ theoqui định để tạo điều kiện cho người tốt nghiệp nghề có điều kiện tiếp tục họctập nâng cao trình độ; tăng dần chỉ tiêu tuyển sinh học nghề hàng năm là họcsinh tốt nghiệp trung học cơ sở;

g.4. Đổi mới,cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; dạy nghề gắn với nhu cầuthị trường lao động, tăng cường việc liên kết với doanh nghiệp để khai tháctiềm năng thiết bị, công nghệ tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhanh vớicông nghệ sản xuất tiên tiến, thuần thục các kỹ năng nghề khi còn học tạitrường;

g.5. Đổi mớiphương thức hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn miễn phí. Thay đổi phương thức thực hiệnchính sách hỗ trợ để đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, bộ đội xuấtngũ, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ di dời, giải toả, lao động có hộ khẩu tại ĐàNẵng theo hướng: chỉ hỗ trợ cho các cơ sở có năng lực đào tạo tốt, không phânbiệt cơ sở công lập hay ngoài công lập; không phân bổ dàn đều cho các cơ sở;

g.6. Rà soátcác cơ sở dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm công lập của thành phố, trêncơ sở đó có phương án sắp xếp, tổ chức lại trên nguyên tắc đảm bảo chất lượngvà hiệu quả hoạt động; kiên quyết giải thể các cơ sở hoạt động không có hiệuquả;

g.7. Đối vớicơ sở ngoài công lập, căn cứ các quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề để cấpđăng ký hoạt động dạy nghề một cách chặt chẽ, đảm bảo số lượng tuyển sinh đàotạo phù hợp với năng lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giao viên. Đồng thời, tạođiều kiện thuận lợi trong việc thành lập, cấp giấy phép và hoạt động của cácdoanh nghiệp có hoạt động giới thiệu việc làm;

g.8. Sửa đổi,bổ sung Quy chế hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố phù hợp với Luật Giáodục năm 2005 và Luật Dạy nghề;

g.9. Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nướctrong hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm;

g.10. Phối hợpvới các ngành chức năng thực hiện công tác dự báo cung - cầu lao động để địnhhướng cho cơ sở dạy nghề về ngành nghề, trình độ đào tạo. Xây dựng cơ sở dữliệu về lao động - việc làm trên địa bàn thành phố;

g.11. Yêu cầucác ngành, địa phương khi xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và tổng kết đánhgiá tình hình thực hiện phải phản ảnh chỉ tiêu lao động - việc làm và dự báocung - cầu lao động, trên cơ sở đó có kế hoạch bảo đảm nhu cầu về lao động chocác kế hoạch, dự án phát triển của ngành, địa phương mình.

4. Tiến độthực hiện và chế độ báo cáo

a) Giám đốccác sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

a.1. Căn cứ Kếhoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành, cơ quan, địa phươngmình. Bản Kế hoạch gửi về UBND thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xãhội) trước ngày 30/9/2007 để tổng hợp, theo dõi.

a.2. Định kỳ 6tháng (20/6), hàng năm (20/12) báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cho Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

b) Tháng 12năm 2008: Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch.

c) Tháng 12năm 2010: Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội

a) Chịu tráchnhiệm chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kếhoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cho UBND thành phố.

b) Chủ trì,phối hợp với các các cơ quan liên quan lập kế hoạch và triển khai thực hiện ràsoát các chính sách khuyến khích hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm hiệncó của thành phố và đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung; trình UBNDthành phố trong tháng 11 năm 2007.

2. Sở Kếhoạch và Đầu tư

a) Chủ trìphối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND thành phốphân bổ kinh phí theo chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương bố trí hàng năm cho côngtác dạy nghề, giải quyết việc làm của thành phố.

b) Chủ trìphối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối ngânsách hàng năm cho công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, trình UBND thành phốphê duyệt.

c) Chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ dự báo dài hạn cũng nhưngắn hạn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có dự báo vềnguồn nhân lực.

d) Định kỳhàng tháng cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanhnghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

3. Sở Tàichính

a) Chủ trì,phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trívà đảm bảo kinh phí sự nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm hàng năm; hướngdẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

b) Phối hợpvới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách khuyến khích hoạtđộng dạy nghề và giải quyết việc làm.

4. Sở Nộivụ: Đề xuất UBND thành phố về việcbổ sung cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, giảiquyết việc làm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện; phối hợp rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ làmcông tác dạy nghề - lao động - việc làm ở cơ sở. Hoàn thành trong tháng 9 năm2007.

5. Sở Vănhoá - Thông tin: Chỉ đạo và địnhhướng công tác tuyên truyền về công tác dạy nghề, lao động, việc làm đối với cáccơ quan thông tin đại chúng của thành phố và các Phòng Văn hóa - Thể thao quận,huyện.

6. Ban Quảnlý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thànhphố: Chủ động nắm bắt và cung cấpthông tin định kỳ hàng quí về nhu cầu lao động của các dự án đầu tư mới cho SởLao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời chỉ đạo các cơ sở dạy nghề có kếhoạch đào tạo đáp ứng theo nhu cầu của nhà đầu tư.

7. Các sở,ban, ngành: Theo nhiệm vụ đã đượcphân công, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế -xã hội, nhằm tạo ra nhiều chỗ làm mới; cung cấp thông tin dự báo nhu cầu laođộng đối với các dự án mới, thông tin tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động củacác doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành cho Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội để phối hợp tổ chức đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng lao động cho nhà đầutư và doanh nghiệp.

8. Uỷ bannhân dân các quận, huyện

a) Căn cứ Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức triểnkhai thực hiện kế hoạch hàng năm về dạy nghề, giải quyết việc làm của địaphương.

b) Tăng cườngcông tác quản lý nhà nước về dạy nghề, lao động, việc làm trên địa bàn; đẩymạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về lao động, việc làm và học nghề đếnngười dân trên địa bàn. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề, laođộng, việc làm cấp quận, huyện và cơ sở; vận động các doanh nghiệp trên địa bàntiếp nhận lao động của địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp.

c) Chỉ đạoUBND các phường, xã thực hiện khảo sát, thống kê, báo cáo thông tin lao động,việc làm trên địa bàn, kể cả lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời,giải toả.

9. Đài Phátthanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng: Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền vềcác chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề, lao động, việc làm; những tấmgương điển hình trong học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm, tự tạo việc làmvà trong lao động sản xuất, kinh doanh; xây dựng các chuyên mục thường xuyên vềdạy nghề, lao động, việc làm.

10. Chinhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cácquận, huyện, các hội, đoàn thể chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng chính sáchxã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc giavề việc làm, vay vốn đối với đối tượng thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời,giải toả.

11. Đề nghịcác tổ chức chính trị, các hội, đoàn thể: Tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch ởcác cấp. Tổ chức tuyên truyền cho hội viên của mình về công tác dạy nghề, laođộng, việc làm; vận động hội viên tự tạo việc làm cho mình và tạo việc làm chongười khác.

12. Cácdoanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động: Tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề ánvề dạy nghề, giải quyết và ổn định việc làm, nâng cao trình độ nghề nghiệp chongười lao động; chấp hành nghiêm chế độ khai trình, báo cáo định kỳ về tìnhhình tuyển dụng, sử dụng lao động theo qui định của pháp luật.

13. Các cơsở dạy nghề: Thực hiện nghiêmchỉnh các quy định của pháp luật về dạy nghề, Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạtđộng dạy nghề trên địa bàn thành phố, đồng thời tuân thủ các quy định về hoạtđộng dạy nghề, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDthành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh