ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCHĐẤT VÀ MỨC GIÁ ĐẤT ĐỂ HỖ TRỢ BẰNG TIỀN ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP XEN KẼ TRONG KHUDÂN CƯ; ĐẤT VƯỜN, AO LIỀN KỀ VỚI ĐẤT Ở TRONG KHU DÂN CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒIĐẤT QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 43 NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25/5/2007 CỦA CHÍNHPHỦ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sungvề việc cấp Giấy CNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự,thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyếtkhiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 186/STNMT-ĐKĐĐ ngày 25 tháng 7 năm 2007 và trên cơ sở ý kiến tham gia của UBNDcác huyện, thị xã và các ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đấtnông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhàở nhưng không được công nhận là đất ở thuộc phạm vi các khu vực sau:

a) Trong phạm vi địa giới hành chính phường;

b) Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dâncư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nôngthôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đấtcó nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.

2. Diện tích đất được tính để hỗ trợ bằng tiền đốivới đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư; đất vườn, ao liền kề với đất ởtrong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 43Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung vềviệc cấp Giấy CNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủtục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyếtkhiếu nại về đất đai" là diện tích thực tế đang sử dụng, nhưng tối đakhông vượt quá mức quy định sau đây:

a) Năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở tại đôthị là thị trấn do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất, đốivới đất vườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ,nhà ở dọc kênh mương, nhà ở dọc tuyến đường giao thông được xác định nằm ngoàiphạm vi khu dân cư thuộc thị trấn nhưng nằm trong phạm vi địa giới hành chínhthị trấn;

b) Năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở tại nôngthôn do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất, đối với đấtvườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ, nhà ở dọckênh mương, nhà ở dọc tuyến đường giao thông được xác định nằm ngoài phạm vikhu dân cư nông thôn và nằm trong phạm vi địa giới hành chính xã;

c) Năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở tại đôthị là thị xã Kon Tum do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồiđất, đối với diện tích thuộc thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới khudân cư đô thị là thị xã Kon Tum;

d) Năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở tại đôthị là thị trấn do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất, đốivới diện tích thuộc thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới khu dân cư đôthị là thị trấn;

đ) Năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở tại nôngthôn do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất, đối với diệntích thuộc thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới khu dân cư nông thôn.

Điều 2. Mức giá đất tính hỗ trợ cho cáctrường hợp nêu tại Điều 1 Quyết định này bằng 50% theo giá đất ở liền kề do Uỷban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

Điều 3. Những Dự án, hạng mục đã thực hiệnxong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những Dự án, hạng mục đã phê duyệtPhương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không thực hiện việc hỗ trợ quy địnhtại Quyết định này.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyđăng Công báo của UBND tỉnh ban hành và thay thế Khoản a Điều 1 Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định cụthể về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất./.

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quý