ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/3/2000của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý; Quyết địnhsố 114/2004/QĐ-TTg ngày 26/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/3/2000 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16/01/2001 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫnthực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/3/2000 của Thủ tướng Chính phủvề thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý; Thông tư Liên tịch số 96/2005/TTLT-BTC-BCA ngày 02/11/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công an sửa đổi, bổsung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16/01/2001hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/3/2000 của Thủ tướngChính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý;

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng,chống tội phạm, phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy , mại dâm tỉnh (Công antỉnh) tại Tờ trình số 331/BCĐ ngày 28/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quyđịnh về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Bình Phước”.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS và tệnạn ma tuý, mại dâm tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TỈNH BÌNHPHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 củaUBND tỉnh)

Điều 1. Mục đích lập Quỹ phòng, chống ma tuýtỉnh Bình Phước

Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Bình Phước được lậpđể hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma tuý; mua sắm trang, thiết bị phục vụ chocông tác phòng, chống ma tuý; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý; hỗ trợ đền bù cho các tập thể, cánhân bị thiệt hại khi tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý, cai nghiện matuý, tuyên truyền phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xác lập Quỹ phòng, chốngma tuý

1. Sau khi Bản án, Quyết định xử lý của Toà án đốivới các vụ án phạm tội về ma tuý đã có hiệu lực pháp luật thì toàn bộ các khoảntiền bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền trên tài khoản của đối tượng phạmtội, tiền thu được do bán tài sản, phương tiện, tang vật tịch thu (trừ ma tuý)từ các vụ án đó, đã trừ các chi phí cho việc bán tài sản và chi phí khác (nếucó) đều được chuyển vào tài khoản tạm giữ (số tài khoản 921.01.00.00003) mở tạiKho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước do Sở Tài chính quản lý và được phân phối, sửdụng theo Quy định này.

2. Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trongvà ngoài nước cho công tác phòng, chống ma tuý đều được chuyển vào tài khoảnQuỹ phòng, chống ma tuý của tỉnh (số tài khoản 946.9000.00196).

Điều 3. Sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý

1. Sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý phải đảm bảo cácnguyên tắc, thủ tục tài chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính và Bộ Công an quyđịnh; hồ sơ, tài liệu, chứng từ mua sắm, chi tiêu trong Quỹ phòng, chống ma tuýphải quản lý và lưu trữ theo chế độ mật.

2. Việc dùng Quỹ phòng, chống ma tuý để chi tiêu,mua sắm phải đảm bảo đúng danh mục, đúng thẩm quyền duyệt chi tại Quy định này.Trường hợp có yêu cầu chi quỹ lớn hơn Quy định này thì phải báo cáo Chủ tịchUBND tỉnh và Trưởng Ban Thường trực phòng, chống ma tuý tỉnh xét duyệt và chỉđược chi sau khi đã được duyệt chính thức bằng văn bản.

3. Chi Quỹ phòng, chống ma tuý phải đảm bảo tiếtkiệm trong kế hoạch và phạm vi quy định. Đơn vị, cá nhân chi sai Quy định này sẽbị xuất toán và truy thu. Cá nhân vi phạm phải bồi thường vật chất và xử lý theoquy định của pháp luật.

Điều 4. Nguồn thu và tỷ lệ trích

1. Nguồn thu

Toàn bộ số tiền bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ,tiền trên tài khoản của đối tượng phạm tội, tiền thu được do bán tài sản, phươngtiện, tang vật tịch thu (trừ ma tuý) từ các vụ án ma tuý do Toà án nhân dân cáccấp (kể cả Toà án nhân dân tối cao) xét xử, sau khi Bản án, Quyết định xử lý cóhiệu lực pháp luật, đã trừ chi phí cho việc bán tài sản và chi phí khác (nếu có)đều được chuyển vào tài khoản tạm giữ (số tài khoàn 921.01.00.00003) của Sở Tàichính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước.

Sở Tài chính có trách nhiệm trích, chuyển kinh phítừ tài khoản tạm giữ nói trên vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh (sốtài khoản 946.90.00.00196) và tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương (sốtài khoản 93401508) theo tỷ lệ trích quy định tại mục 2 dưới đây:

2. Tỷ lệ trích

Số tiền thu được từ các vụ án ma tuý do Toà án nhândân các cấp xét xử, khi Bản án, Quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật đượcphân chia như sau:

a) Trích 30% để hỗ trợ, khen thưởng các đơn vị, cánhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án từ tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính.

b) Trích 60% chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chốngma tuý của tỉnh.

c) Trích 10% chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chốngma tuý Trung ương.

Điều 5. Nội dung chi từ Quỹ phòng, chốngma tuý

1. Chi hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trựctiếp phát hiện, điều tra vụ án:

- Trích 60% để khen thưởng cho các tập thể, cá nhâncó thành tích, trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án. Mức thưởng tối đa không quá15.000.000 đồng/vụ đối với tập thể và 1.000.000 đồng/vụ đối với cá nhân. Nếu sốtiền chi theo quy định còn thừa so với số tiền 60% được trích thưởng thì Thủtrưởng đơn vị điều tra, khám phá, thụ lý chính vụ án được chuyển số tiền đó tăngcường cho việc mua sắm tài sản, trang, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tácđấu tranh phòng, chống ma tuý.

- Trích 40% để mua sắm, sửa chữa trang, thiết bị,phương tiện thiết yếu phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh phòng, chống matuý của đơn vị điều tra, khám phá, thụ lý chính của vụ án.

Việc mua sắm trang, thiết bị, phương tiện thiết yếuphục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý của các đơn vị thựchiện theo đúng chế độ, quy định hiện hành.

2. Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh được sử dụng nhưsau:

- Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng,chống ma tuý mua sắm, sửa chữa trang, thiết bị, phương tiện phục vụ trực tiếpcho công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý.

- Hỗ trợ một phần chi đền bù, trợ cấp, thiệt hạiđối với những cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài,tổ chức quốc tế cư trú trên lãnh thổ Việt nam (trừ trường hợp Điều ước Quốc tếcó liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng theoĐiều ước Quốc tế đó) khi tham gia phòng, chống ma tuý của tỉnh mà bị thiệt hạivề tính mạng, sức khoẻ, tài sản, quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày17/12/2002 của Chính phủ qui định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, giađình, tổ chức, cơ quan tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng,sức khỏe, tài sản.

- Hỗ trợ một phần chi khen thưởng cho các đơn vị,cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý theo quy địnhtại Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy địnhvề khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chốngma tuý.

- Đối với các đơn vị điều tra, khám phá, thụ lý cácvụ án lớn, nghiêm trọng, tốn nhiều thời gian, công sức nhưng không thu được tangvật, tài sản, tiền bạc thì căn cứ tính chất của từng vụ việc để trích thưởng.Mức thưởng cao nhất đối với tập thể không quá 15.000.000 đồng/vụ và cá nhânkhông quá 1.000.000 đồng/người/vụ.

- Hỗ trợ cho công tác xoá bỏ và thay thế cây có chứachất ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý, tuyên truyền phòng, chống ma tuý và cáchoạt động khác về phòng, chống ma tuý. Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn hiệnhành, tính chất của công việc và khả năng của Quỹ phòng, chống ma tuý để quyếtđịnh mức chi cụ thể .

Trường hợp Quỹ phòng, chống ma tuý của tỉnh khôngđủ để chi trả cho các nội dung chi nói trên thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối nguồn ngân sách của địa phương, trìnhChủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung vào Quỹ phòng, chống ma tuý để chi trả.

Điều 6. Thẩm quyền duyệt chi Quỹ phòng, chốngma tuý

Căn cứ vào yêu cầu, kế hoạch công tác đấu tranh phòng,chống ma tuý, khả năng của Quỹ phòng, chống ma tuý và từng danh mục, mức chiqui định theo nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Phó ban Thường trựcBan Chỉ đạo 5 giảm của tỉnh duyệt mức chi cụ thể, tối đa không quá 15.000.000đồng, trên cơ sở đề xuất của đơn vị đề nghị và đảm bảo chi đúng quy định.

Những yêu cầu chi cao hơn mức nói trên phải báo cáoChủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và chỉ được thực hiện khi đã được duyệt bằng vănbản.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Kho bạcNhà nước tỉnh thực hiện các quyết định chi Quỹ phòng, chống ma tuý khi có vănbản duyệt chi của người có thẩm quyền nêu trên.

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 5 giảm của tỉnh (Côngan tỉnh) theo dõi, kiểm tra và tham mưu, đề xuất kịp thời cho Chủ tịch UBNDtỉnh thực hiện đúng Quy định này.

Điều 7. Lập kế hoạch sử dụng và quyết toánQuỹ phòng, chống ma tuý

1. Lập kế hoạch sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý

Đối với các đơn vị sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuýcủa tỉnh, căn cứ vào tình hình thực hiện của năm trước và khả năng của Quỹ phòng,chống ma tuý tỉnh để lập kế hoạch sử dụng theo định mức, chế độ hiện hành gửiSở Tài chính để thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kếhoạch chi từ Quỹ phòng, chống ma tuý.

2. Quyết toán tiền chi từ Quỹ phòng, chống ma tuý

Cuối năm, các đơn vị sử dụng Quỹ phòng, chống matuý của tỉnh làm báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ đạo 5giảm tỉnh (Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp số liệu, tìnhhình, quản lý, cấp phát, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống ma tuý của tỉnhđể báo cáo Bộ Tài chính theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Số tiền Quỹ phòng, chống ma tuý của tỉnh sử dụngkhông hết trong năm được chuyển sang năm sau sử dụng cho công tác đấu tranh phòng,chống ma tuý trên địa bàn tỉnh./.