ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 15 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒNVỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCHNĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBNDtỉnh về việc chuyển tiếp kế hoạch nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia vàdự án lớn nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 sang kế hoạch năm2007;

Căn cứ Công văn số 3722/UBND-TH ngày 21/12/2006 của Chủ tịchUBND tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị của ngành y tế năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2023/TTr-SKHĐT ngày 23/7/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầutư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế, giáo dục từ nguồn thuxổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007 như biểu mẫu đính kèm. Cáchạng mục khác thực hiện theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBNDtỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc SởTài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng cácsở, ban, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THUỘCNGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT CHUYỂN TIẾP SANGKẾHOẠCH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBNDtỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

Hạng mục

Kế hoạch 2007 tại Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh

Điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

Tổng số

2.147

2.147

2.147

2.147

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh

100

100

336

336

Thiết bị

- Bệnh viện Đa khoa khu vực phía bắc

1.000

1.000

608

608

Thiết bị

- Trung tâm Y tế Đức Linh (Bệnh viện Đức Linh)

59

59

943

943

Thiết bị

- Bệnh viện Hàm Tân (cơ sở tạm)

596

596

- Trung tâm Y tế dự phòng Hàm Tân

42

42

10

10

- Trung tâm Y tế Bắc Bình

350

350

250

250