ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2ĐIỀU 3 BẢN QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁYCỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 01/2009/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2009 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hộivà Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệmvụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xãhội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 447/TTr-SNV ngày 14/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản quyđịnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

“2. Cơ cấu, tổ chức gồm:

a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Người có công;

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Phòng Lao động – Tiền lương – Bào hiểm xã hội;

- Phòng An toàn lao động;

- Phòng Dạy nghề và Việc làm;

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳnggiới;

b) Chi cục trực thuộc Sở:

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Bảo trợ xã hội;

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội;

- Trung tâm Giới thiệu việc làm.

d) Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hộicăn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở cótrách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chi cục và các đơn vị sự nghiệptrực thuộc Sở.

Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế ở địa phương,Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụtrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các tổ chức sự nghiệpchuyên ngành thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyđịnh của pháp luật.”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký; bãi bỏ khoản 2 Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai banhành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh LàoCai./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Sở Nội vụ (3 bản);
- Sở Tư pháp;
- Báo Lào Cai; Công báo tỉnh;
- Như Điều 2 QĐ;
- Lưu: VT – VX - NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh