ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2011/QĐ-UBND

Long An, ngày 11 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH 36/2008/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2008 CỦA UBND TỈNH, THÀNH LẬP PHÒNG THƯƠNGMẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBNDcấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Công Thương tỉnh Long An;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 2146/TTr-SCT ngày19/10/2011 của Sở Công Thương và ý kiến đề xuất tại văn bản số 646/SNV-TCCC ngày31/10/2011 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết địnhsố 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An, như sau:

“2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ của SởCông Thương:

a) Văn phòng Sở;

h) Phòng Thương mại điện tử và Công nghệthông tin.”

Điều 2. Thành lập Phòng Thương mại điện tửvà Công nghệ thông tinthuộc Sở Công Thương tỉnh Long An, kể từ ngày01/12/2011.

Giám đốc Sở Công Thương quy định cụ thể nhiệm vụ,quyền hạn của Phòng Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin phù hợp với Đề ánthành lập (số 1800/ĐA-SCT ngày 26/8/2011) và quy định của pháp luật; đồng thờibố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương và thủ trưởng sở ngành liên quan thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- CT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT. tuan
TD_chucngang,thanhlapPhongcuaSoCongThuong

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên