ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ BẰNG TIỀN KHI NHÀNƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Đất đaingày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạchsử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyđịnh một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửađổi, bổ sung một số nội dung của quy định một số chính sách cụ thể về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Theo đề nghị của liênSở Tài nguyên Môi trường - Tài chính tại Tờ trình liên sở số 795/TTrLS-STNMT-STC ngày 18 tháng 5 năm 2012 về việc đề xuất áp dụng mức hỗ trợtái định cư bằng tiền địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tờ trình số 2265/TTr-STNMT ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường vêviệc đề nghị ban hành quyết định áp dụng mức hỗ trợ tái định cư bằng tiền khiNhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ tái định cư bằng tiền

Hộ gia đình, cá nhân phảidi chuyển chỗ ở do bị thu hồi nhà, đất để ở thuộc diện được bố trí tái định cư màkhông nhận đất tái định cư, nhận nhà tái định cư, trừ trường hợp đã được nhận khoảntiền hỗ trợ tái định cư quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ thì được nhận hỗ trợ tái định cư bằngtiền.

Điều 2. Mức hỗ trợ tái định cư bằng tiền

Mức hỗ trợ tái định cưbằng tiền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được quy định cụ thể như sau:

360 triệu đồng/suất đốivới các phường thuộc thành phố Vũng Tàu.

270 triệu đồng/suất đốivới các phường thuộc thành phố Bà Rịa.

180 triệu đồng/suất đốivới xã Long Sơn, các thị trấn và huyện Côn Đảo.

144 triệu đồng/suất đốivới các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này bãi bỏ Điều 9 Quyết địnhsố 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 và khoản 4, Điều 1 Quyết định số52/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

2. Đối với những trườnghợp chưa được giải quyết hỗ trợ tái định cư bằng tiền kể từ ngày Quyết định số13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - VũngTàu có hiệu lực thi hành đến nay thì được áp dụng mức hỗ trợ tái định cư bằng tiềntheo quy định tại Quyết định này.

3. Trong quá trình thựchiện Quyết định này, nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cótrách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản và gửi về Sở Tài nguyênvà Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảiquyết theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới