ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾQUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơquan nhà nước; Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của

Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê vàquản lý hồ sơ công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 765/TTr-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệptrực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện,phường, xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy,
- Văn phòng Thành ủy;
- UB MTTQ VN.TP; Các Đoàn thể TP;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- VP.Đoàn ĐBQH-HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TCCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆNTỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, tráchnhiệm, quyền hạn, mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việcquản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viênchức (Hồ sơ điện tử).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và chính quyền xã, phường, thị trấn (sauđây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Quychế này bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định củapháp luật;

b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng quyđịnh tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ vềthực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhànước, đơn vị sự nghiệp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hồ sơ điện tử là tập hợp một số thông tin đượcchuyển hóa từ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thành kỹ thuật số lưu trữ trênmáy tính.

2. Tài khoản người dùng là tên và mật khẩu để đăngnhập vào phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử.

3. Quản lý tài khoản người dùng là việc tạo mới,cấp phát, hạn chế, mở rộng hoặc hủy bỏ quyền đăng nhập vào phần mềm quản lý Hồsơ điện tử.

4. Quản lý hồ sơ điện tử là việc tạo lập, sửa đổinội dung, thay đổi trạng thái hồ sơ điện tử.

5. Khai thác Hồ sơ điện tử là việc thực hiện các quytrình nghiệp vụ, các chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin về cán bộ, côngchức, viên chức hoặc tổng hợp các tiêu chí thông tin, kết xuất các thông tin,lập các bảng biểu thống kê, báo cáo và in các kết quả xử lý được ra màn hìnhhoặc ra giấy.

Điều 4. Phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử

1. Phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử là một bộ công cụđể phục vụ việc quản lý, sử dụng, khai thác các thông tin từ Hồ sơ điện tử.

2. Phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử là thành phầntrong hệ thống Mạng thông tin thành phố Hồ Chí Minh, được cài đặt trên máy chủđặt tại Trung tâm dữ liệu của Thành phố.

3. Địa chỉ truy cập phần mềm quản lý Hồ sơ điện tửtại http://cbcc.hochiminhcity.gov.vn

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Truy nhập trái phép hoặc cố ý nâng quyền truycập vào phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử.

2. Sử dụng thông tin Hồ sơ điện tử vào mục đích vụlợi cá nhân, các mục đích xuyên tạc sự thật, bôi xấu cán bộ làm ảnh hưởng hoặcchống phá cơ quan nhà nước.

3. Cung cấp hoặc cố ý để lộ tên và mật khẩu đăngnhập vào phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử cho cá nhân, tổ chức không được giaoquyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng.

Chương 2.

QUẢN LÝ, KHAI THÁC HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Điều 6. Quản lý tài khoản đăng nhập Hồ sơ điện tử

1. Cơ quan, đơn vị theo phân cấp về công tác quảnlý cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản người dùng để đăng nhập,khai thác sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử theo quy định tại Khoản 3,Điều 3 Quy chế này.

2. Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhândân thành phố về công tác quản lý Hồ sơ điện tử và được Ủy ban nhân dân thànhphố ủy quyền sử dụng tài khoản quản trị để cấp, phân quyền tài khoản người dùngcho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp về công tác quản lý cán bộ, công chức,viên chức; thực hiện chức năng nghiệp vụ về công tác cán bộ, công chức, viênchức trong toàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu phân cấp tài khoảnngười dùng cho các đơn vị trực thuộc phải thống nhất với Sở Nội vụ bằng văn bảnđể được cấp bổ sung.

3. Cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác,sử dụng Hồ sơ điện tử có trách nhiệm bảo đảm bí mật, an toàn tài khoản ngườidùng của cơ quan, đơn vị.

Điều 7. Mô hình tổ chức Hồ sơ điện tử

Hồ sơ điện tử của Thành phố được tổ chức theo môhình 2 cấp như sau:

1. Cấp một là cấp có trách nhiệm cập nhật, quản lývà khai thác Hồ sơ điện tử thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Ủy ban nhân dân thành phố (gọi tắt là các sở, ban, ngành thành phố) và Ủyban nhân dân quận, huyện.

2. Cấp hai là cấp có trách nhiệm quản lý, tổ chứctriển khai phần mềm quản lý Hồ Sơ điện tử; tổng hợp và lưu trữ Hồ sơ điện tửcủa các đơn vị cấp một. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý Hồ sơ điệntử và ủy quyền cho Sở Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của phần mềmquản lý Hồ sơ điện tử theo quy định của Quy chế này và các quy định khác củapháp luật.

Điều 8. Nguyên tắc quản lý Hồ sơ điện tử

1. Cơ quan, đơn vị theo phân cấp về công tác quảnlý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cập nhật kịp thời, chính xác vàđầy đủ thông tin cán bộ, công chức, viên chức hiện có mặt theo biên chế đượcgiao vào phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử.

2. Hồ sơ điện tử được quản lý, sử dụng và bảo quảntheo chế độ tài liệu mật do Nhà nước quy định, chỉ những người được cơ quan,đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý Hồ sơ điện tử đồng ý bằng văn bản mớiđược nghiên cứu, sử dụng và khai thác Hồ sơ điện tử.

3. Thông tin trong Hồ sơ điện tử phải thống nhấtvới hồ sơ giấy; Hồ sơ điện tử có giá trị tương đương hồ sơ giấy.

Điều 9. Quy trình cập nhật Hồ sơ điện tử

Cơ quan, đơn vị được giao quản lý hồ sơ có tráchnhiệm cập nhật những biến động thường xuyên về đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức do cơ q uan, đơn vị mình quản lý vào phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử, cụthể như sau:

1. Lập hồ sơ mới:

Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày có quyết địnhtuyển dụng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý Hồ sơ điện tử có trách nhiệmcập nhật đầy đủ thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm quản lý Hồsơ điện tử theo quy định.

2. Cập nhật thông tin Hồ sơ điện tử đã có:

a) Đối với thông tin thay đổi từ phía cơ quan quảnlý nhà nước như: Đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, nâng lương, khenthưởng, kỷ luật... cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý Hồ sơ điện tử có tráchnhiệm cập nhật thông tin vào Hồ sơ điện tử của người đó (thời gian chậm nhấtkhông quá 15 ngày, kể từ ngày văn bản có hiệu lực).

b) Đối với thông tin thay đổi từ phía cá nhân như:Kê khai tài sản, thuế thu nhập cá nhân, kết hôn, ly hôn... cá nhân có tráchnhiệm kê khai với cơ quan, đơn vị theo định kỳ được thực hiện đ ồng thời cùngviệc kê khai phiếu bổ sung lý lịch hàng năm hoặc theo yêu cầu quản lý của cơquan, đơn vị đ ể tiến hành cập nhật vào Hồ sơ điện tử.

Điều 10. Điều chuyển, tiếp nhận Hồ sơ điện tử

Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luânchuyển đến cơ quan, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ thuộc cơ quan khácquản lý thì Hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức đó vẫn do cơ quan,đơn vị quản lý công chức đó lưu giữ, bảo quản và chỉ được chuyển giao cho cáccơ quan, đơn vị khác quản lý khi các cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 11. Khai thác Hồ sơ điện tử

1. Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cơquan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan quản lý Hồ sơ điện tử đượcnghiên cứu, sử dụng và khai thác Hồ sơ điện tử để phục vụ yêu cầu công tác(tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, đào tạo…).

2. Cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác vềHồ sơ điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy trình về an toàn bảo mật thôngtin.

Điều 12. Lưu trữ, bảo quản Hồ sơ điện tử

1. Hồ Sơ điện tử phải được lưu trữ lâu dài đ ể phụcvụ công tác nghiên cứu và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viênchức.

2. Việc lưu trữ phải thực hiện tuân thủ nghiêm ngặtcác nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn đối với Hồ sơ điện tử theo các quy địnhhiện hành.

3. Hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chứcđã nghỉ hưu, thôi việc, từ trần vẫn được lưu trữ ở cơ quan, đơn vị để theo dõi.

4. Cơ quan quản lý hệ thống, phần mềm Hồ sơ điện tửthường xuyên kiểm tra và có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Hồ sơ điện tử;đồng thời bảo đảm tính tương thích trong toàn hệ thống thông tin liên quan đếnHồ sơ điện tử khi có sự thay đổi về thiết bị và công nghệ.

Điều 13. Chế độ báo cáo công tác quản lý Hồ sơđiện tử

1. Báo cáo công tác quản lý Hồ sơ điện tử quy địnhnhư sau:

a) Hàng năm các sở, ban, ngành thành phố, Ủy bannhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công tác quảnlý Hồ sơ điện tử thuộc thẩm quyền quản lý về Ủy ban nhân dân thành phố thôngqua Sở Nội vụ.

Thời hạn gửi báo cáo đợt 1 trước ngày 15 tháng 6;đợt 2 trước ngày 15 tháng 12.

b) Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân thành phố và Bộ Nội vụ về tình hình thực trạng công tác quản lý Hồ sơđiện tử trong toàn thành phố.

2. Nội dung báo cáo công tác quản lý Hồ sơ điện tửgồm:

a) Đánh giá việc thực hiện Quy chế quản lý Hồ sơđiện tử của cơ quan, đơn vị;

b) Báo cáo thực trạng số lượng, chất lượng Hồ sơđiện tử (các thông tin được kết xuất từ phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử);

c) Tình trạng trang thiết bị phục vụ công tác quảnlý Hồ sơ điện tử.

d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức trực tiếp làm công tác quản lý Hồ sơ điện tử;

đ) Kiến nghị (nếu có).

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONGVIỆC VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Điều 14. Sở Nội vụ

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hànhcác văn bản quy định về quản lý Hồ sơ điện tử; đề xuất việc nâng cấp phần mềmbảo đảm yêu cầu về khai thác, sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử.

2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và Ủy bannhân dân các quận, huyện khai thác, sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử vàocông tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức (tuyển dụng, nâng ngạch, nânglương, đào tạo…).

3. Được phép sử dụng tài khoản quản trị để quản lýcác tài khoản người dùng của các cơ quan, đơn vị.

4. Kiểm tra việc xây dựng và quản lý Hồ sơ điện tửcủa các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả với Bộ Nội vụ và Ủy ban nhândân thành phố theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 13 Quy chế này.

5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệpvụ cho những người làm công tác quản lý Hồ sơ điện tử.

6. Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm để bảo đảmviệc quản lý, khai thác Hồ sơ điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông thông báo bằng văn bản và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ chocác cơ quan, đơn vị về việc xảy ra sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố có ảnh hưởngxấu đến việc quản lý và khai thác sử dụng phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử (khiphần mềm ngừng hoạt động trong 2 ngày làm việc liên tiếp).

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật an toàn, bảo mậtcho việc vận hành phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử để duy trì sự hoạt động thôngsuốt c ủa phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử trên môi trường mạng.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kếhoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng và phần mềm đáp ứng nhu cầu vận hành của hệthống được thông suốt và ổn định.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị cung cấp giảipháp phần mềm trong việc tổng hợp ý kiến đóng góp từ người dùng để xem xét sửađổi, nâng cấp phần mềm nhằm cải tiến phần mềm ngày càng hoàn thiện và thânthiện với người sử dụng, đáp ứng tốt hơn trong việc quản lý hồ sơ điện tử.

Điều 16. Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy bannhân dân quận, huyện

1. Thực hiện quản lý Hồ sơ điện tử của cơ quan, đơnvị mình theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. Trường hợp ủy quyền cho đơn vịcấp dưới quản lý Hồ sơ điện tử, đơn vị được ủy quyền có trách nhiệm cập nhậtthông tin cán bộ, công chức, viên chức vào Hồ sơ điện tử; cơ quan ủy quyền cótrách nhiệm đôn đốc kiểm tra việc nhập thông tin cán bộ, công chức, viên chức đối với đơn vị ủy quyền.

2. Được cấp tài khoản người dùng để thực hiện việccập nhật, quản lý và khai thác Hồ sơ điện tử thuộc cơ quan, đơn vị mình. Quyếtđịnh phân công công chức trực tiếp được phép sử dụng tài khoản người dùng đ ểquản lý khai thác Hồ sơ điện tử.

3. Xây dựng quy chế quản lý và khai thác Hồ sơ điệntử của cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Quy chế này.

4. Kiến nghị và đề xuất với cơ quan có thẩm quyềnsửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến chế độ cập nhật, quản lý và khaithác Hồ sơ điện tử.

5. Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm để bảo đảmcho việc quản lý và

khai thác Hồ sơ điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 17. Trách nhiệm của người được phâncông trực tiếp làm công tác quản lý, khai thác Hồ sơ điện tử

1. Được sử dụng tài khoản người dùng của cơ quan,đơn vị để thực hiện việc cập nhật, quản lý và khai thác Hồ sơ điện tử theo phâncấp quản lý; thay đổi mật khẩu được cấp và tự bảo mật tài khoản người dùng củađơn vị.

2. Chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác củacác thông tin trong Hồ sơ điện tử, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý Hồ sơđiện tử đ ể cung cấp kịp thời, nhanh chóng, chính xác phục vụ yêu cầu quản lývà tác nghiệp chuyên môn.

3. Áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo mậtHồ sơ điện tử; đề xuất các biện pháp bảo đảm sử dụng và khai thác có hiệu quảHồ sơ điện tử.

4. Nghiên cứu, phát hiện và báo cáo với cấp có thẩmquyền xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý Hồ sơ điện tử.

5. Định kỳ báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơnvị.

6. Trường hợp mất mật khẩu phải báo cáo người đứngđầu cơ quan, đơn vị và báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ để được cấp lại mậtkhẩu mới.

7. Thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm, bồidưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khaithực hiện Quy chế này. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện với BộNội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Đây là một trong các tiêu chí để Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố xem xét, khen thưởng hàng năm cho các sở, ban, ngành thànhphố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cá nhân có thành tích xuất sắc trongviệc thực hiện Quy chế này.

3. Cơ quan, đơn vị và cá nhân vi phạm các điềukhoản trong Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gìvướng mắc, phát sinh các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyệnvà các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.