ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoángsản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng3 năm 2012 cùa Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 3771/TT-TNMT-KS ngày 01 tháng 8 năm 2013 về việc quyếtđịnh ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thànhphố Hà Nội và Báo cáo thẩm định số 1687/STP-VBPQ ngày 16 tháng 7 năm 2013 củaSở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quyđịnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thịxã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- CPVP, TH, các Phòng CV;
- Trung tâm Tin học, Công báo;
- Lưu: VT(130b), TN (8b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

QUY ĐỊNH

VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAITHÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định việc tổ chức thực hiện đấugiá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyềncấp phép của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Khoángsản; quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạtđộng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quy định sự phối hợp của các cấp, cácngành trong việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địabàn thành phố Hà Nội. Những nội dung khác có liên quan đến việc đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản không quy định tại văn bản này được thực hiện theo quyđịnh của Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và quy định củapháp luật về bán đấu giá tài sản.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhànước trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các tổ chức, cá nhântham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các tổ chức, cá nhân khác có liênquan đến tổ chức và hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bànthành phố Hà Nội.

Điều 2. Các trường hợp đấu giá quyền khai tháckhoáng sản

1. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã cókết quả thăm dò khoáng sản;

2. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưathăm dò khoáng sản. Trong trường hợp này, thì khoáng sản phải được điều tra,đánh giá trước khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 3. Điều kiện về quy hoạch, kế hoạch để đưakhoáng sản vào đấu giá quyền khai thác

1. Khu vực khoáng sản đưa vào đấu giá quyền khaithác phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được UBND Thành phốphê duyệt.

2. Khu vực khoáng sản đưa vào đấu giá quyền khaithác phải có trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hằng năm củathành phố Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Khu vực khoáng sản đưa vào đấu giá quyền khaithác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

Chương 2.

LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 4. Nguyên tắc lập kế hoạch đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản hằng năm

1. Phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác khoángsản của thành phố Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

2. Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môitrường làm tiêu chuẩn cơ bản để lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 5. Lập và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản hằng năm

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợpvới các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thôngvận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Ủy ban nhân dân cácquận, huyện, thị xã liên quan tiến hành lập Kế hoạch đấu giá quyền khai tháckhoáng sản hàng năm để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trước ngày31/8 năm trước.

2. Căn cứ Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoángsản hằng năm được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán gửi Sở Tàichính Hà Nội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giao kế hoạch - dựtoán năm.

3. Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hằngnăm phải có một số chỉ tiêu chính sau đây:

a) Khu vực đưa vào đấu giá quyền khai thác khoángsản, trong đó:

- Đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sảnphải thể hiện rõ: Quy mô diện tích đất đai, loại khoáng sản, trừ lượng khoángsản, điều kiện khai thác;

- Đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải thểhiện rõ: Vị trí, diện tích mỏ, loại khoáng sản, thông tin cơ bản về đất đai vàkhoáng sản được xác định trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản;

b) Dự kiến thời gian tổ chức phiên đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản cho từng khu vực cụ thể;

c) Dự kiến tiền thu được từ kết quả đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản;

d) Dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch đấu giáquyền khai thác khoáng sản.

Điều 6. Công khai kế hoạch đấu giá quyền khaithác khoáng sản

Trong thời hạn không quá ba mươi ngày làm việc, kểtừ ngày được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Kế hoạch đấu giá quyền khaithác khoáng sản phải được công khai tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môitrường và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trườngvà của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đến khi thực hiện xong kế hoạch đấu giáquyền khai thác khoáng sản hoặc kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hếthiệu lực.

Chương 3.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Điều 7. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấugiá quyền khai thác khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được giaonhiệm vụ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố. CácSở, ngành liên quan của Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi cókhoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác, theo chức năng, nhiệm vụ, tráchnhiệm của mình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức đấu giáquyền khai thác khoáng sản.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quanlập hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường thuê Tổ chức bản đấugiá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 8. Lập dự toán kinh phí phục vụ cho hoạtđộng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Căn cứ kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoángsản hàng năm được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập vàphê duyệt dự toán kinh phí phục vụ hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sảntrong mỗi phiên đấu giá.

2. Dự toán kinh phí cho hoạt động đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản bao gồm cả chi phí cho việc thuê đơn vị tư vấn thực hiệncác nội dung: Điều tra, khảo sát, đánh giá khoáng sản để có những thông tin cơbản về địa chất và khoáng sản (đối với khoáng sản chưa thăm dò); thăm dò khoángsản, đánh giá điều kiện khai thác của khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá,hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất của khu vực có khoáng sản đưa ra đấugiá và những thông tin khác liên quan đến khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khaithác (đối với khu vực đã có kết quả thăm dò).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quyếttoán kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm theoquy định hiện hành.

Điều 9. Việc thuê Tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp

1. Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Thông báoviệc thuê Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Thông báo phải được gửi cho các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật vàphải thông báo ít nhất hai lần, mồi lần cách nhau ba ngày trên Đài Phát thanhvà Truyền hình Hà Nội.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp thực hiện việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điềuhành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật Đấuthầu.

Điều 10. Ký hợp đồng thực hiện đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng với Tổ chứcbán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hợpđồng phải có các thông tin chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp.

2. Thông tin cơ bản về khoáng sản đưa ra đấu giáquyền khai thác.

3. Thời hạn, địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

4. Phí thực hiện đấu giá trong trường hợp đấu giáthành và phí thực hiện đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

6. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng.

7. Quyền và trách nhiệm của các bên do đơn phươngchấm dứt hợp đồng.

8. Các nội dung khác do các bên thỏa thuận khôngtrái với các quy định của pháp luật.

Điều 11. Xác định giá khởi điểm, bước giá, tiềnđặt trước

1. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốcSở Tài chính thẩm tra quyết định phê duyệt giá khởi điểm của mỗi phiên đấu giáquyền khai thác khoáng sản.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy bannhân dân quận, huyện, thị xã nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giáquyền khai thác xây dựng giá khởi điểm của mỗi phiên đấu giá, gửi Sở Tài chínhthẩm tra và ban hành quyết định phê duyệt.

3. Căn cứ vào giá khởi điểm đã được phê duyệt, SởTài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xác định tiền đặttrước của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá trong mỗi phiên đấu giá.

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định phêduyệt tiền đặt trước trong mỗi phiên đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giáquyền khai thác khoáng sản.

4. Bước giá trong mỗi phiên đấu giá quyền khai tháckhoáng sản do Tổ chức bán đấu chuyên nghiệp quy định, theo quy định của phápluật về bán đấu giá tài sản.

Điều 12. Xây dựng và phê duyệt quy chế đấu giá

1. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thuê thựchiện việc xây dựng quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc xây dựngQuy chế đấu giá có sự tham gia của các Sở, ngành chức năng có liên quan của Ủyban nhân dân Thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt quy chế đấugiá quyền khai thác khoáng sản.

2. Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản phảicó các nội dung cơ bản sau:

a) Phạm vi điều chỉnh;

b) Giới thiệu mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá quyềnkhai thác: Xác định vị trí, diện tích mỏ khoáng sản, thông tin cơ bản về địachất và khoáng sản (đối với khoáng sản chưa thăm dò); điều kiện khai thác, hiệntrạng về cơ sở hạ tầng, hiện trạng đất đai khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giávà những thông tin khác liên quan đến khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác(đối với khoáng sản đã có kết quả thăm dò);

c) Nguyên tắc đấu giá;

d) Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tiến hànhphiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

đ) Quyền và trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môitrường;

e) Quyền và trách nhiệm của Tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp;

g) Nội quy phiên đấu giá (do Tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp được thuê ban hành);

h) Giá khởi điểm và bước giá;

i) Thông báo mời tham gia đấu giá;

k) Quy định về phí tham gia đấu giá;

l) Khoản tiền đặt trước;

m) Nội dung hồ sơ tham gia đấu giá;

n) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá;

o) Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;

p) Cách thức bỏ giá và cách xác định tổ chức, cánhân trúng đấu giá;

q) Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trúngđấu giá;

r) Nộp tiền trúng đấu giá;

s) Xử lý vi phạm;

t) Các nội dung khác (nếu có).

Điều 13. Lập hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồsơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lập hồ sơ mờiđấu giá quyền khai thác khoáng sản, thực hiện việc đăng tải thông tin về phiênđấu giá quyền khai thác khoáng sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ítnhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày, đồng thời thông báo công khai thông tinnày tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, đăng tải trên trang thôngtin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Ủy ban nhân dân Thành phốtrong thời gian 30 ngày liên tục, trước ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghịtham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cùng trong thời gian này, Sở Tàinguyên và Môi trường tiến hành bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sảntại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhậnhồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhậnhồ sơ hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 30 ngày, kể từngày kết thúc việc bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong thờigian này Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ thường trực và chuẩn bịnhững tài liệu liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có hồsơ đề nghị tham gia đấu giá được tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản liênquan đến khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luậtvề khoáng sản và pháp luật khác liên quan.

Điều 14. Tổ chức xét chọn hồ sơ đề nghị tham giađấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợpvới các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận,huyện, thị xã nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá thực hiện xét chọnhồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản và chuyển hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoángsản của tổ chức, cá nhân được xét chọn cho Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.Việc xét chọn và việc chuyển hồ sơ nêu trên được thực hiện trong thời gian 30ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khaithác khoáng sản.

2. Việc xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhânđủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được lậpthành biên bản, có chữ ký của các thành phần đại diện các cơ quan tham gia xétchọn.

3. Phiên đấu giá chỉ được tổ chức khi có ít nhất 03tổ chức, cá nhân được xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai tháckhoáng sản. Nếu kết quả xét chọn được ít hơn 03 tổ chức, cá nhân tham gia đấugiá, thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dânThành phố và không tổ chức phiên đấu giá.

4. Danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham giaphiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản được Sở Tài nguyên và Môi trường côngkhai niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, đăng tải thôngtin này trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Ủyban nhân dân Thành phố từ ngay sau ngày làm việc tiếp theo của ngày xét chọn,cho đến khi kết thúc phiên đấu giá.

Điều 15. Phí tham gia đấu giá quyền khai tháckhoáng sản

1. Mức phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoángsản thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phítham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham giađấu giá sau khi được xét chọn vào thời gian trước khi chuyển hồ sơ được xétchọn cho Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Phí tham gia đấu giá quyền khaithác khoáng sản thu được sẽ sử dụng phục vụ hoạt động của phiên đấu giá, chênhlệnh giữa số phí thu được và kinh phí đấu giá nếu thiếu sẽ do ngân sách nhànước bổ sung, thừa sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 16. Tiếp nhận và hoàn trả tiền đặt trước

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận tiền đặt trướcđể nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kho bạc Nhànước hoặc tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh dự đấu giá của tổ chức, cá nhân tham gia đấugiá;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn trả tiền đặttrước cho tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theoquy định, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ sau ngày kết thúc phiên đấugiá.

Điều 17. Lập và phê duyệt kết quả đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận kết quảphiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản từ Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệpngay trong ngày kết thúc phiên đấu giá. Trong thời hạn không quá 5 ngày làmviệc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ và trình Ủy ban nhân dânThành phố phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khaitại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, đăng tải trên trang thông tinđiện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Ủy ban nhân dân Thành phố về kếtquả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được phê duyệt.

Điều 18. Nộp tiền trúng đấu giá quyền khai tháckhoáng sản

1. Đối với trường hợp đấu giá quyền khai tháckhoáng sản đã có kết quả thăm dò khoáng sản, thì trong thời hạn 10 ngày, kể từsau ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thôngbáo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộptiền trúng đấu giá vào ngân sách Thành phố trước khi cấp Giấy phép khai tháckhoáng sản.

2. Đối với trường hợp đấu giá quyền khai tháckhoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, thì trong thời hạn 15 ngày, kể từngày có quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoángsản, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác địnhtiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thông báo cho tổ chức, cá nhântrúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp tiền trúng đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản vào ngân sách Thành phố trước khi được cấp Giấy phép khaithác khoáng sản.

Điều 19. Tổng hợp báo cáo và lưu trữ hồ sơ đấugiá quyền khai thác khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và hằng nămbáo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức vàhoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lưutrữ, quản lý hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quản lý hồ sơ quyết toánkinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môitrường Hà Nội

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thànhphố; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy định này.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủtrì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện,thị xã nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác thực hiện trách nhiệmtheo nội dung của Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan tronghoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tổng hợp những kiến nghị, đề xuấtcủa các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổchức thực hiện Quy định này, để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộisửa đổi, bổ sung kịp thời.

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trúng đấu giáquyền khai thác khoáng sản thực hiện việc lập hồ sơ cấp phép thăm dò, khai tháckhoáng sản theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng củaThành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nơi có khoáng sản đưa rađấu giá quyền khai thác thụ lý, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổchức hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tham mưu cho Ủy ban nhân dânThành phố giải quyết theo quy định.

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tài chính Hà Nội

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng củaThành phố thẩm tra và ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm của mỗi phiênđấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch đấugiá quyền khai thác khoáng sản hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giaokế hoạch dự toán.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo nộidung của Quy định này và Quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt độngđấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Tư pháp Hà Nội

1. Cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường danhsách các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có chức năng đấu giá quyền khai tháckhoáng sản.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thựchiện việc chỉ định hoặc đấu thầu lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp vàđiều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức phiên đấu giá.

Điều 23. Trách nhiệm của các Sở, ngành khác cóliên quan

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theonội dung của Quy định này, các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc tổ chức và triển khai hoạtđộng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong công tác quản lý nhà nước về đấugiá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sảncủa Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận,huyện, thị xã nơi có khoáng sản được đấu giá quyền khai thác

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn.

2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ tàinguyên khoáng sản và mặt bằng khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảmbảo nguyên trạng để bàn giao mặt bằng cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có mỏkhoáng sản đã có tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải trực tiếp chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân Thành phố. Nếu để xảy ra việc thăm dò, khai thác khoángsản trái phép hoặc sử dụng đất sai mục đích tại khu vực có khoáng sản đưa rađấu giá quyền khai thác, kể từ khi trúng đấu giá cho đến khi bàn giao mặt bằngcho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quản lý, triển khai thực hiện dự án thăm dò,khai thác khoáng sản.

3. Theo chức năng, thẩm quyền và theo nội dung củaQuy định này, phối hợp với các Sở, ngành liên quan của Thành phố tổ chức vàtriển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chương 5.

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giáquyền khai thác khoáng sản

1. Cán bộ, công chức không thực hiện trách nhiệmđược giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái; có hành vi làm lộ bímật gây thiệt hại cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân hoặc làm cho cuộc đấugiá không thành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

2. Khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình tổchức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong Quy định này được giảiquyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và pháp luật có liên quan.

Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Các ngành chức năng của thành phố, Ủy ban nhândân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quy định này.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu tráchnhiệm phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận,huyện, thị xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cáccấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi văn bản đề nghị về SởTài nguyên Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xemxét bổ sung, điều chỉnh./.