ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG ĐIỂM 1 VÀ 2 PHỤ LỤC 2 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2008/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KIÊM NHIỆMCÔNG TÁC VÀ CHI TỔ CHỨC CÁC LỚP PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 8 năm 2006 hướng dẫnđịnh mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độlàm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểuhọc;

Thực hiện Công văn số 1096/HĐND-CTHĐ ngày 26 tháng9 năm 2008 của Thường trực HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điểm 1, Điểm 2thuộc Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của Ủyban nhân dân tỉnh quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớpphổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thểnhư sau.

1. Mỗi trường tiểu học, trường phổ thông có cấptiểu học (gọi chung là trường tiểu học) được bố trí một giáo viên kiêm nhiệmcông tác phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ (PCGDTH&CMC), không bốtrí giáo viên chuyên trách.

Đối với xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã)có từ 2 trường tiểu học trở lên: bố trí một giáo viên vừa kiêm nhiệm công tácPCGDTH&CMC ở một trường trong xã vừa phụ trách công tác PCGDTH&CMC chungtoàn xã (gọi chung là giáo viên phụ trách PCGDTH&CMC xã).

2. Chế độ giảm định mức tiết dạy.

a) Giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGDTH&CMCở trường tiểu học được giảm định mức tiết dạy:

- Trường có trên 15 lớp: 6 tiết/tuần/giáo viên;

- Trường có từ 15 lớp trở xuống: 4 tiết/tuần/giáoviên.

b) Giáo viên phụ trách PCGDTH&CMC xã đượcgiảm định mức tiết dạy:

- Đối với xã có từ 2 - 3 trường tiểu học:

+ Trường có trên 15 lớp: 7 tiết/tuần/giáo viên;

+ Trường có từ 15 lớp trở xuống: 5 tiết/tuần/giáoviên.

- Đối với xã có từ 4 trường tiểu học trở lên:

+ Trường có trên 15 lớp: 8 tiết/tuần/giáo viên;

+ Trường có từ 15 lớp trở xuống: 6 tiết/tuần/giáoviên.

c) Việc thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạyđối với giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGDTH&CMC nêu trên cùng với việc thựchiện chế độ làm việc của các giáo viên trong trường tiểu học theo Thông tư số28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không vượtquá định mức 1,20 giáo viên/lớp được quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm học 2013 - 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nộivụ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương