ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍCẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địabàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của sở Tài chính tại Tờ trình số 447/TTr-STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định về thu lệ phí cấp giấy phéphoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1.Đối tượng nộp lệ phí: Các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục để được cơ quan nhànước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai theoquy định của pháp luật.

2.Mức thu: 700.000 đồng/giấy phép.

3.Quản lý, sử dụng nguồn lệ phí thu được:

a) Cơ quan thu lệ phí: Sở Công thương;

b) Quy định tỷ lệ nộp ngân sách: Cơ quan thu lệ phí đượctrích lại 75% trên tổng số tiền thực thu được; Nộp 25% vào ngân sách nhà nướctheo quy định của Luật Ngân sách;

c) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu từ lệ phí được quản lý và sử dụng theo cácquy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành của BộTài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ; chứngtừ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư; Giám đốc Sở Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lào Cai; các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày ký, ban hành và bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 củaUBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàntỉnh Lào Cai./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng