ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/ 2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 18 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐTngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, họcthêm;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 1868/TTr-SGDĐT ngày 07/9/2015 của S Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc dạy thêm, họcthêm trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhvà các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việcthực hiện Quyết định này. Các nội dung khác không được đề cập trong Quyết địnhnày thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBNDtỉnh về ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giámđốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
-
Bộ Tài chính;
-
TT.TU, TT. HĐND tnh;
-
CT, PCT.UBND tnh (Trần Thị Nhanh);
-
Ban VHXH- HĐND tỉnh;
-
S Tư pháp; S GDĐT;
- Phòng NCVX;
-
Cng thông tin điện t tnh;
-
Lưu: VT, SGDĐT, hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thị Nhanh

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày18/9/2015 của UBND tỉnhLong An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định chi tiếttrách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan quản lý giáo dụcvà các ngành liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnhLong An; việc cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, quản lývà sử dụng tin học thêm và công tác thanh tra, kiểm travà xử lý vi phạm.

2. Văn bản này áp dụng đối với ngườidạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tchứchoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, họcthêm. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém,bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền củahọc sinh, không xem là dạy thêm, học thêm.

Điều 2. Nguyên tắcthực hiện dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phảigóp phần củng cố, nâng cao kiến thức, knăng, giáo dục phm chất, năng lực của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý vàkhông gây nên tình trạng vượt quá mức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trongchương trình giáo dục phổ thông chính khóa đđưa vào giờdạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục ph thông chính khóa.

3. Đi tượng họcthêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đng ý. Không được dùng bất cứ hìnhthức nào để ép buộc học sinh phải học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, họcthêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, họcthêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinhvào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cvào học lực củahọc sinh.

5. Tchức, cánhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm vcác nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 3. Các trườnghợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đãđược nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinhtiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rènluyện kỹ năng sống.

3. Không dạy trước chương trình tiểuhọc cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghkhông tổ chứcdạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

5. Đối với giáo viên đang hưởng lươngtừ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, họcthêm ngoài nhà trường nhưng có ththam gia dạy thêm ngoàinhà trường khi được Thủ trưởng đơn vị có văn bản giới thiệu;

b) Giáo viên không được dạy thêmngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưađược Thủ trưởng đơn vị có văn bản đồng ý.

Điều 4. Tổ chức dạy thêm, họcthêm trong nhà trường

1. Học sinh có nguyện vọng học thêmphải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường (được nguyện vọng đăng ký giáo viêndạy); cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh)có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhàtrường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịutrách nhiệm thực hiện cam kết.

2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhậnđơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, côngkhai trong Hội đồng trường về việc phân công giáo viên phụtrách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực củahọc sinh.

3. Giáo viên cónguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trongđơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt cácnhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trườngphân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêmtrong nhà trường.

4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệtdanh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khóa biểudạy thêm phù hợp với học lực và nguyện vọng của học sinh ngay sau khi được cấpgiấy phép.

Điều 5. Dạy thêm,học thêm ngoài nhà trường

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phéptổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

1. Cam kết với UBND xã, phường, thịtrấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi đặt cơ sở dạy thêm, học thêm thực hiện cácquy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự,an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phn xây dựng giađình, khu phố văn hóa nơi tchức dạy thêm, học thêm vàđược UBND cp xã xác nhận.

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạythêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Hồ sơ, thủtục cấp giấy phép; thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép; đình chỉ hoạt động dạythêm, học thêm

Điều kiện mở lớp dạy thêm, học thêm;hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép; thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phépdạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theoquy định tại Chương II và Chương III Thông tư s17/2012/TT-BGDĐTngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định vdạy thêm, học thêm.

Điều 7. Thẩm quyềncấp giấy phép; gia hạn, thu hồi giấy phép; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Ủy quyền Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy phép, gia hạn giấy phépdạy thêm, phê duyệt chương trình dạy thêm; thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạtđộng dạy thêm đi với tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm,học thêm thuộc chương trình trung học phổ thông.

2. UBND huyện, thị xã, thành phtiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy phép, gia hạn giy phép, thu hi giấy phép, phê duyệt chương trình dạythêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm đi với tổ chức, cá nhânhoạt động dạy thêm các môn văn hóa thuộc chương trình trung học cơ sở, bồi dưỡngvề nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sngcho học sinh tiểu học hoặc ủy quyền Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Điều 8. Mức thu tiềndạy thêm, học thêm, thời gian tổ chức dạy thêm, quy định số tiết dạy thêm

1. Dạy thêm ngoài nhà trường

Thỏa thuận giữa gia đình và cơ sở tổchức dạy thêm nhưng không vượt quá 300% mức lương tối thiểu/16 tiết/tháng/lớp.

2. Dạy thêm trong nhà trường

a) Đối với các lớp bồi dưỡng về nghệthuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sng cho họcsinh tiu học: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trườngnhưng không vượt quá 300% mức lương ti thiểu/tháng/lớp.

b) Đi với cấpTrung học cơ sở:

- Các lớp ôn tập, củng cố, nâng cao,rèn luyện kĩ năng: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng thu không quá0,45% mức lương ti thiểu/1 tiết/1 học sinh.

- Các lớp luyện thi tuyển sinh lớp10: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng thu không quá 0,6% mức lươngtối thiểu/1 tiết/1 học sinh.

c) Đi với cấpTrung học phổ thông:

- Các lớp ôn tập, củng ckiến thức, nâng cao, rèn luyện kĩ năng: Thỏa thuận giữa gia đình và nhàtrường nhưng thu không quá 0,6% mức lương tối thiu/tiết/1 học sinh.

- Các lớp luyện thi đại học, caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng thukhông quá 1,0% mức lương tối thiu/tiết/1 học sinh.

3. Quy định thời gian, sốtiết dạy thêm

a) Thời gian:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ30 phút.

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 20giờ 00 phút.

- Các ngày lễ, tết theo quy định củaLuật lao động không tchức dạy thêm.

- Không tổ chức dạy thêm các môn vănhóa trong thời gian học sinh nghỉ hè (trừ học sinh thuộc diện kiểm tra lại, họcsinh lớp 9 hoặc lớp 12).

b) Stiết dạythêm ti đa là 16 tiết/tháng/môn.

Điều 9. Quản lý, sửdụng tiền dạy thêm, học thêm

1. Khi thu tiền học thêm của họcsinh, các tổ chức, cá nhân dạy thêm phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, ssách kế toán, chứng từ thu, chi và quyết toán theo chế độ qui định hiện hành.

2. Căn cứ stiềnthu được, sau khi trừ các khoản nộp thuế theo quy định (nếu có) được sử dụngnhư sau:

a) Dạy thêm trong nhà trường:

- 80% chi cho giáo viên trực tiếp dạythêm (Giáo viên dạy thêm phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhânđầy đủ theo quy định).

- 10% chi bổ sung cho việc sử dụngđiện nước, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm, học thêm.

- 10% chi cho công tác quản lý tạitrường.

b) Dạy thêm ngoài nhà trường:

- 80% chi cho giáo viên trực tiếp dạythêm (Giáo viên dạy thêm phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhânđầy đủ theo quy định).

- 15% chi bổ sung cho việc sử dụngđiện nước, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm, học thêm và chi chocông tác quản lý của chủ cơ sở.

- 5% chi cho công tác quản lý của chínhquyền địa phương tại nơi đặt cơ sdạy thêm (chủ cơ sở dạythêm nộp trực tiếp cho UBND cấp xã, y ban nhân cp xã gửi biên lai chủ cơ sở và lập định mức chi).

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA UBNDCÁC CẤP, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢNLÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 10. Trách nhiệmcủa UBND tỉnh

1. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Giáo dụcvà Đào tạo chịu trách nhiệm cấp giấy phép, gia hạn giấy phép và thu hồi giấyphép dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; hướng dẫn việcthu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; thực hiện tt côngtác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 11. Trách nhiệmcủa Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phốihợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị triển khai, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện quy định này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lýhoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấyphép, gia hạn, phê duyệt chương trình dạy thêm; thu hồi giấy phép, đình chỉhoạt động dạy thêm đối với tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm, học thêm thuộcchương trình trung học phổ thông.

3. Đối với cấp trung học phổ thông,Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liênquan trong công tác thanh tra, kiểm tra vnội dung dạythêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơquan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Tổng hợp kếtquả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đàotạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

5. Thông báo công khai nơi tiếp côngdân tại trụ sở cơ quan và số điện thoại dùng cho việc tiếpnhận ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm để quản lý.

6. Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giácông tác quản lý dạy thêm, học thêm hàng năm trước khi báo cáo UBND tỉnh.

7. Trong quá trình quản lý, tổng hợpý kiến đề xuất của cơ sở, nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung, điềuchỉnh Quyết định để việc quản lý dạy thêm, học thêm đạt kết quả tốt.

Điều 12. Trách nhiệm của cácSở, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh

1. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợpvới Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung chi tin họcthêm, kim tra việc thực hiện các quy định về quản lý tàichính, công tác thu, chi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp vớiSở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền vàphổ biến pháp luật về dạy thêm, học thêm để phụ huynh, học sinh biết thực hiện.

3. SNội vụ:Chủ trì, phi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việchướng dẫn xử lý các trường hợp vi phạm về dạy thêm, học thêm.

4. Thanh tra tỉnh: Thực hiện thanhtra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý củaUBND tỉnh về các vấn đề có liên quan đến việc tchức dạythêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

5. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình, các Sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáodục và Đào tạo trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạtđộng dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An theo quy định.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các Đoàn thể tỉnh: Thông tin tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, chamẹ học sinh thực hiện đúng Quy định này.

Điều 13. Trách nhiệmcủa UBND huyện, thị xã, thành phố

1. Quản lý hoạt động dạy thêm, họcthêm trên địa bàn huyện, thị xã, thành ph theo phân cấp quản lý, tchức kiểm tra hoạt động dạythêm, học thêm trên địa bàn để xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thm quyn xử lý sai phạm.

2. Chỉ đạo UBND cấp xã

a) Xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặcgia hạn giy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm chocác tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điu 8, Điều 9 và Điều 10 của Thông tư s17/2012/TT-BGDĐTngày 16/5/2012 của Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành Quyđịnh dạy thêm học thêm.

b) Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước và quản lý tài chính về dạy thêm, học thêm trên địa bàn;kiểm tra, tham gia thanh tra, đề nghị cấp có thẩm quyền xửlý các trường hợp dạy thêm trái quy định; góp phần xây dựng gia đình văn hóa,khu phvăn hóa; tham gia họp cụm, giải quyết vn đdạy thêm, học thêmtrên địa bàn.

3. Chịu trách nhiệm quản lý, cấp giấyphép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêmthu hi và đình chỉ giy phép dạythêm, học thêm hoặc ủy quyền cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn; thựchiện việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm theo quy định; thực hiện tốtcông tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với cấp học phụ trách.

a) Thực hiện chế độ hội họp, báo cáođịnh kỳ (1 năm/lần) hoặc đột xuất với UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấyphép, phê duyệt chương trình dạy thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm đi với tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm các môn văn hóa thuộc chươngtrình trung học cơ s, bi dưỡng vềnghệ thuật, thdục thể thao, rèn luyện kỹ năng sng cho học sinh tiu học.

c) Thực hiện việc quản lý dạy thêm,học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của tổ chức, cá nhân theo quyđịnh của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã, thành phố vềquản lý dạy thêm, học thêm liên quan cấp trung học cơ sở,bồi dưng về nghệ thuật, thể dục ththao,rèn luyện kĩ năng sống đi với cấp tiu học.

d) Phổ biến, chỉ đạo các trường, cáctổ chức và cá nhân liên quan thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

đ) Tổ chức hoặc phối hợp với các banngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung dạy thêm, học thêm; pháthiện và xử lý vi phạm theo thm quynhoặc đề nghị cơ quan có thm quyn xửlý vi phạm.

e) Tổng hợp kết quả thực hiện dạythêm, học thêm, tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tácquản lý dạy thêm học thêm hàng năm trước khi báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo khi kếtthúc năm học hoặc báo cáo theo yêu cu đột xut.

Điều 14. Trách nhiệm của Hiệutrưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục khác

1. Tuyên truyền, tổ chức, quản lý vàthường xuyên kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; bo đảm các điu kiện quy định về hoạt động dạy thêm,học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm. Quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tc dạy thêm, học thêm quy định tại Điều 2 quy định này; quản lý việckiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu đối vớingười dạy thêm theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của quy định này nhằm ngănchặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

2. Kịp thời xử lý theo thẩm quyềnhoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, họcthêm.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạythêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, họcthêm trong nhà trường.

4. Chịu hình thức xử lý khi buônglỏng quản lý, còn xảy ra tình trạng dạy thêm không đúng quy định; hoặcliên đới chịu trách nhiệm.

5. Tiếp nhận đơn của giáo viên thôngqua lãnh đạo (Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy, Chủ tịchCông đoàn, Lãnh đạo nhà trường) và Ban đại diện cha, mẹ học sinh cấp trường,Hiệu trưởng họp Hội đồng trường xét, ra quyết định giớithiệu giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, thông báo trong hội đng sư phạm trong kỳ họp gần nhất (kèm thông báo bảntin giáo viên của trường).

6. Phê duyệt chương trình, kế hoạchdạy học của giáo viên thuộc trường quản lý tham gia dạy thêm trong và ngoài nhàtrường.

7. Tham gia họp cụm, giải quyết vấnđề dạy thêm, học thêm trên địa bàn có liên quan đến hoạt động dạy thêm của giáoviên.

Điều 15. Trách nhiệmcủa tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Thực hiện các quy định tại văn bảnnày và các quy định khác về hoạt động giáo dục.

2. Quản lý và đảm bảo quyền của ngườihọc thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cp phép vàthông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trảcác khoản tin đã thu của người học thêm tương ứng vớiphần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm vàcác tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Quản lý, lưu givà xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm baogồm: hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách ngườidạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biu dạythêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành, văn bản thỏathuận mức thu tiền học thêm giữa gia đình và cơ sở tổ chức dạy thêm.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra củachính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việcthực hiện qui định về dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quanquản lý.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA,XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 16. Thanh tra,kiểm tra

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm chịusự thanh tra, kiểm tra ca cơ quan quản lý giáo dục, củacác cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan, của chínhquyền các cấp theo quy định hiện hành.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trìphối hợp các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thànhphtrong việc hướng dn, tổ chứcthanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địabàn tỉnh. Trong trường hợp cần thiết phải lập đoàn thanhtra, kim tra, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phảiquán triệt các thành viên của đoàn thanh tra thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

Điều 17. Khen thưởng,xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốtquy định về dạy thêm, học thêm, được cơ quan quản lý giáo dục và chính quyềnđịa phương công nhận có nhiều đóng góp tích cực cho việc triển khai thực hiệnQuy định này, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh sẽ được khenthưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy địnhvề dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hànhchính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định vềdạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiệnhành.

4. Thủ trưởng các đơn vị có tráchnhiệm thường xuyên tuyên truyền, phê bình, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý kỷ luậtkịp thời cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản lý khi cán bộ, giáo viên có vi phạmcác quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 18. Điều khoảnthi hành

1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh(thông qua Văn phòng UBND tỉnh) về việc thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các Sở ngành, đoàn thể,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túcquyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp,tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung./.