ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 13 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2011/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công ng

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Theo đề nghị Giám đốc của

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch


- Như Điều 3;m tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;nh;nh;nh;nh;nh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCHTrần Văn Cần