ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2013/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THỐNG NHẤT HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 152/TTr-SNgV ngày 10 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Nhà nước và tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban đối ngoại Trung ương;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- LĐVP, P.NC;
- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH