HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 44-CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN VÀ NGHỆ SĨ ƯU TÚ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộtrưởng ngày 04-07-1981;

Căn cứ nghị định số 252-CP ngày 12-06-1981 của Hội đồngChính phủ quy định các danh hiệu nghệ sĩ;

Xét đề nghị của Hội đồng các nghệ sĩ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Tặng danh hiệuNghệ sĩ Nhân dân cho 40 (bốn mươi) nghệ sĩ (danh sách kèm theo) và tặng danhhiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho 149 (một trăm bốn mươi chín) nghệ sĩ (danh sách kèmtheo).

Điều 2. – Bộ trưởng Tổng thưký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, bộ trưởng Bộ Tài chính và thủtrưởng các Bộ có liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặckhu trực thuộc trung ương, chủ tịch Hội đồng các nghệ sĩ thi hành quyết địnhnày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Phạm Văn Đồng

DANH SÁCH

CÁCNGHỆ SĨ ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN
(Kèm theo quyết định số 44-CT ngày 25-01-1984 của Chủ tịch Hội đồng bộtrưởng).

I. CA NHẠC

1. Lê Văn Bá (Nam Bá) nghệ sĩ đàn(đàn dân tộc).

2. Vũ Tuấn Đức, nghệ sĩ đàn (đàndân tộc).

3. Trương Thị Thanh Huyền, nghệ sĩhát.

4. Nguyễn Quốc Hương, nghệ sĩ hát

5. Bùi Thị Loan ( Châu Loan), nghệsĩ hát

6. Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ đànpi-a-nô.

II. ĐIỆN ẢNH

7. Nguyễn Trà Giang, nghệ sĩ điệnảnh (đóng phim truyện)

8. Bùi Đinh Hạc, đạo diễn phim tàiliệu

9. Phạm Văn Khoa, đạo diễn phimtruyện

10. Nguyễn Hải Ninh, đạo diễn phimtruyện

11. Nguyễn Hồng Sến, đạo diễn phimtruyện

III. MÚA

12. Y-Brơm, biên đạo múa

13. Phùng Thị Nhạn, nghệ sĩ múa vàbiên đạo múa

14. Nguyễn Đình Thái Ly, biên đạomúa.

IV. SÂN KHẤU

15.Phạm Chương (Mười Thân), nghệ sĩtuồng.

16. Nguyễn Phương Danh (Tám Danh),đạo diễn cải lương.

17. Trần Thị Dịu (Dịu Hương), nghệsĩ chèo.

18. Dương Ngọc Đức, đạo diễn kịchnói.

19. Nguyễn Thị Đồ (Năm Đồ), nghệ sĩtuồng.

20. Trương Phụng Hảo (Phùng Há),nghệ sĩ cải lương.

21. Phạm Văn Hai(Ba Du), nghệ sĩcải lương.

22. Tạ Duy Hiển, nghệ sĩ xiếc.

23. Trần Hoạt, đạo diễn kịch nói.

24. Nguyễn Lai ( Sáu Lai) , nghệ sĩtuồng.

25. Trịnh Thị Lan (Cả Tam), nghệ sĩchèo.

26. Ngô Thị Liễu, nghệ sĩ tuồng.

27. Ngô Y Linh, đạo diễn kịch nói.

28. Đào Mộng Long, nghệ sĩ kịch nói.

29. Nguyễn Thứ Lễ ( Thế Lữ) đạodiễn kịch nói.

30. Tống Văn Ngũ (Năm Ngũ), nghệ sĩchèo.

31. Phạm Thị Nghĩa (Song Kim), nghệsĩ kịch nói.

32. Sĩ Tiến, nghệ sĩ cải lương.

33. Nguyễn Nho Túy (Bác Tảo), nghệsĩ tuồng

34. Dương Ngọc Thạch ( Nguyễn VănĐược), nghệ sĩ cải lương.

35. Vũ Thị Lệ Thi, nghệ sĩ dân cakịch khu V

36. Nguyễn Văn Thịnh (TrùmThịnh),nghệ sĩ chèo.

37. Phạm Can Trường (Can Trường),nghệ sĩ kịch nói.

38. Vũ Thị Hoa Tâm ( Hoa Tâm), nghệsĩ chèo.

39. Lê Long Vân (Ba Vân), nghệ sĩcải lương.

40. Nguyễn Thị Vóc (Bạch Trà), nghệsĩ tuồng.

DANH SÁCH

CÁCNGHỆ SĨ ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ.

(Ban hành kèm theo quyết định số 44-CT ngày 25-01-1984 của Chủ tịch Hội đồng bộtrưởng).

I. CA NHẠC

1. Nguyễn Hữu Ba, nghệ sĩ đàn (đànnhiều nhạc cụ dân tộc).

2. Trần Kim Cúc, nữ nghệ sĩ hát,ngâm thơ.

3. Nguyễn Ngọc Dậu, nữ nghệ sĩ hát(đơn ca và hát ô-pê-ra).

4. Lê Dung, nữ nghệ sĩ hát

5. Đinh Trung Dông (Mười Đờn), nghệsĩ đàn (đàn nhiều nhạc cụ dân tộc).

6. Phạm Quý Dương, nghệ sĩ hát đơnca và hát ô-pê-ra.

7. Trần Anh Đào, nữ nghệ sĩ hát

8. Nguyễn Thanh Đính, nghệ sĩ hátđơn ca và hát ô-pê-ra.

9. Lê Đóa, chỉ huy dàn nhạc

10. Lê Lệ Hảo, (Lê Hằng), nữ nghệsĩ hát.

11. Nguyễn Khắc Huề, nghệ sĩ đànviolon

12. Kiều Tất Hưng (Kiều Hưng), nghệsĩ hát.

13. Nguyễn Thương Huyền, nữ nghệ sĩhát.

14. Trung Kiên, nghệ sĩ hát đơn cavà hát ô-pê-ra.

15. Phạm Lập, nghệ sĩ đàn.

16. Trần Thị Hồng Lê, nữ nghệ sĩ caHuế.

17. Thái Thị Liên, nữ nghệ sĩ đànpi-a-nô.

18. Đinh Ngọc Liên, chỉ huy ban nhạc

19. Nguyễn Bích Liên, nữ nghệ sĩhát.

20. Đỗ Trọng Lộc (Đỗ Lộc) nghệ sĩsáo trúc và đàn tơ-rưng.

21. Vũ Lương, chỉ huy dàn nhạc.

22. Nguyễn Hoàng My, nghệ sĩ đànpi-a-nô

23. Tôn Nữ Nguyệt Minh, nữ nghệ sĩđàn pi-a-nô.

24. Trương Thị Xuân Năm, nữ nghệ sĩhát, ngâm thơ.

25. Trần Linh Nhâm, nữ nghệ sĩ hát,ngâm thơ.

26. Nguyễn Đức Nhuận, nghệ sĩ đànbầu.

27. Nguyễn Kim Ngọc, nữ nghệ sĩ hát.

28. Ngọc Phan, nghệ sĩ thổi sáo.

29. Tô Lan Phương, nữ nghệ sĩ hát.

30. Võ Đức Quý, ( Hoàng Mãnh), nghệsĩ đàn pi-a-nô.

31. Trần Quý, chỉ huy dàn nhạc.

32. Nguyễn Kim Sinh, nghệ sĩ đànghi-ta cho sân khấu cải lương.

33. Phạm Thị Như Sương (Lan Hương),phát thanh viên.

34. Trần Thị Tuyết, nữ nghệ sĩ hát,ngâm thơ.

35. Đỗ Ngọc Thà, nghệ sĩ đàn (dànnhạc cụ dân tộc).

36. Bùi Thị Thái ( Tuyết Mai), nữphát thanh viên.

37. Nguyễn Mạnh Thắng, nghệ sĩ đànbầu.

38. Đinh Thìn, nghệ sĩ sáo trúc vàsáo Mèo.

39. Trần Thụ, nghệ sĩ hát.

40. Đỗ Trọng Thuận (Việt Khoa),phát thanh viên.

41. Trương Tường Vi, nữ nghệ sĩ hát.

II. ĐIỆN ẢNH

42. Lê Văn Bằng, quay phim tài liệuquân đội.

43.Lý Thái Bảo, đạo diễn phim tàiliệu.

44. Phan Cam, quay phim tài liệuquân đội.

45. Tô Cương, đạo diễn phim tàiliệu và quay phim.

46. Ma Văn Cường,quay phim tài liệu

47. Nguyễn Huy Công, nghệ sĩ đóngphim truyện.

48. Nguyễn Thị Bạch Diệp, đạo diễnphim truyện

49. Nguyễn Khánh Dư, đạo diễn phimtruyện và quay phim.

50. Trần Đắc, đạo diễn phim truyện.

51. Lương Đức, đạo diễn phim tàiliệu.

52. Phùng Bá Gia, quay phim tàiliệu quân đội

53. Nguyễn Kha, quay phim tài liệuquân đội.

54. Phạm Khắc, quay phim tài liệuquân đội

55. Lê Lâm, quay phim tài liệu quânđội

56. Ngô Mạnh Lân, đạo diễn phimhoạt hình

57. Trần Quý Lục, quay phim đạodiễn phim tài liệu.

58. Bùi Trần Tuệ Minh, nghệ sĩ điệnảnh (đóng phim truyện).

59. Phạm Kỳ Nam,đạo diễn phim truyện.

60. Trần Nhu, quay phim và đạo diễnphim tài liệu quân đội.

61. Trương Qua, đạo diễn phim hoạthình.

62. Hồ Quảng, đạo diễn phim hoạthình.

63. Phan Trọng Quỳ, quay phim tàiliệu và phim khoa học.

64. Nguyễn Ngọc Quỳnh, đạo diễnphim tài liệu.

65. Nguyễn Huy Thành, đạo diễn phimtruyện.

66. Nguyễn Văn Thông, đạo diễn phimtài liệu và phim truyện.

67. Lưu Xuân Thư, quay phim tàiliệu.

68. Lâm Tới, nghệ sĩ đóng phimtruyện

69. Trịnh Thịnh, nghệ sĩ đóng phimtruyện.

70. Trần Việt, đạo diễn phim tàiliệu quân đội.

71. Trần Vũ, đạo diễn phim truyện.

III. MÚA.

72. Đặng Hùng, biên đạo múa.

73. Nguyễn Mạnh Hùng, nghệ sĩ múa.

74. Nguyễn Minh Hiến, biên đạo múa

75. Vương Văn Kếp, nghệ sĩ múa

76. Đinh Xuân La, nghệ sĩ múa

77. Nguyễn Trọng Lanh, biên đạo múa.

78. Đoàn Long, biên đạo múa.

79. Hoàng Phi Long, nghệ sĩ múa.

80. Nguyễn Ngọc Lê, nghệ sĩ múa

81. Hoàng Mi, nghệ sĩ múa

82. Đinh Ngọc Minh, nghệ sĩ múa,biên đạo múa.

83. Trần Minh, biên đạo múa.

84. Phó Anh Nghiêm, nghệ sĩ múa.

85. Đinh Văn Phan, biên đạo múa.

86. Trần Kim Quy, nghệ sĩ múa.

87. Chu Thúy Quỳnh, nghệ sĩ múa.

88. Hồ Sĩ Tô, nghệ sĩ múa.

89. Đỗ Minh Tiến, biên đạo múa.

90. Lương Văn Tiến, biên đạo múa.

IV. SÂN KHẤU

91. Trương Đình Bôi, nghệ sĩ tuồng.

92. Đinh Đàn (Đinh Quả), nghệ sĩtuồng.

93. Trương Thị Minh Đức, nghệ sĩtuồng.

94. Văn Phước Khôi ( Mười Sơn),nghệ sĩ tuồng.

95. Đàm Liên, nghệ sĩ tuồng.

96. Ngô Mạn, đạo diễn tuồng.

97. Nguyễn Ngọc Phương, đạo diễntuồng.

98. Nguyễn Quang Tốn, nghệ sĩ tuồng.

99. Lê Tiến Thọ, nghệ sĩ tuồng.

100. Mẫn Thị Thu, nghệ sĩ tuồng.

101. Võ Sĩ Thừa, nghệ sĩ tuồng.

102. Bùi Trọng Đang, nghệ sĩ chèo.

103. Nguyễn Thị Thúy Hiền, nghệ sĩchèo.

104. Vũ Thị Minh Huệ, nghệ sĩ chèo.

105. Phạm Thị Diễm Lộc, nghệ sĩchèo.

106. Nguyễn Mạnh Tường, nghệ sĩchèo.

107. Nguyễn MạnhTuấn, nghệ sĩ chèo.

108. Kiều Bạch Tuyết, nghệ sĩ chèo.

109. Chu Văn Thức, đạo diễn chèo.

110. Bùi Thị Thanh Trầm, nghệ sĩchèo.

111. Nguyễn Thị Ba (Thanh Loan)nghệ thuật cải lương.

112. Vũ Ngọc Dư, đạo diễn cải lương.

113.Võ Thị Ngọc Hoa, nghệ sĩ cảilương.

114. Nguyễn Sĩ Hùng, nghệ sĩ cảilương.

115. Lê Thị Ái Liên, nghệ sĩ cảilương.

116. Trần Văn Châu (Chín Châu), đạodiễn cải lương

117. Nguyễn Thị Thanh Nga, nghệ sĩcải lương.

118. Vũ Thị Quỳnh Nga, nghệ sĩ cảilương.

119. Nguyễn Công Phước (ThanhHùng), nghệ sĩ cải lương.

120. Trần Đình Sửu (Tuấn Sửu), đạodiễn cải lương.

121. Đoàn Khắc Tý, nghệ sĩ cảilương.

212. Trần Lệ Thanh, nghệ sĩ cảilương.

123. Nguyễn Đình Tưởng (MạnhTưởng), nghệ sĩ cải lương.

124. Nguyễn Văn Tám ( Triệu An),nghệ sĩ cải lương.

125. Nguyễn Phi Vân (Bảy Vân), nghệsĩ cải lương.

126. Trần Thị Thanh Vi, nghệ sĩ cảilương.

127. Nguyễn Kim Xuân, nghệ sĩ cảilương.

128. Nguyễn Thế Anh, nghệ sĩ kịchnói.

129. Nguyễn Ngọc Bạch, đạo diễnkịch nói và cải lương.

130. Thành Ngọc Căn, đạo diễn kịchnói.

131. Phùng Thùy Chi, nghệ sĩ kíchnói.

132. Đoàn Dũng, nghệ sĩ kịch nói.

133. Nguyễn Xuân Đàm, đạo diễn kịchnói.

134. Trần Ngọc Hạnh, nghệ sĩ kịchnói.

135. Hoàng Mạnh Linh, nghệ sĩ kịchnói.

136. Nguyễn Đình Nghi, đạo diễnkịch nói.

137. Hoàng Thúy Nga, nghệ sĩ kịchnói.

138. Trúc Quỳnh, nghệ sĩ kịch nói.

139. Vũ Tương Sơn, nghệ sĩ kịch nói.

140. Trần Tiến, nghệ sĩ kịch nói.

141. Ong Xíu Lái (Tú Lệ), nghệ sĩkịch nói.

142. Lệ Thanh, nghệ sĩ kịch nói.

143. Nguyễn Xuân Thức, nghệ sĩ kịchnói.

144. Hoàng Mộng Điệp, nghệ sĩ dânca kịch.

145. Nguyễn Kiểm, nghệ sĩ dân cakịch.

146. Nguyễn Thị Thu Song, nghệ sĩdân ca kịch.

147. CaoThị Song Thao, nghệ sĩ dânca kịch.

148. Trần Tuấn Nhật, nghệ sĩ xiếc.

149. Lưu Phúc, nghệ sĩ xiếc.