ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG XOÀI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựngvề việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2155/TTr-SXD ngày 30/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030, cụ thể như sau:

1. Phần thuyết minh Chương trình:

- Căn cứ lập Chương trình phát triển đô thị;

- Lý do và sự cần thiết lập Chương trình phát triển đô thị;

- Mục tiêu và quan điểm lập Chương trình phát triển đô thị;

- Phạm vi lập Chương trình phát triển đô thị;

- Khái quát thực trạng phát triển đô thị, quản lý phát triển đô thị;

- Tóm lược nội dung quy hoạch chung đô thị được duyệt.

2. Nội dung Chương trình phát triển đô thị Đồng Xoài

- Xây dựng danh mục, lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm;

- Các ch tiêu phát trin đô thị đạt được cho từng giai đoạn 05 năm và hàng năm;

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị;

- Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật;

- Xây dựng các giải pháp về cơ chế, đề xuất nguồn vốn thực hiện, các phương án huy động vốn

- Phân công tổ chức thực hiện.

3. Các văn bản và số liệu liên quan:

- Các văn bản có liên quan đến quá trình xét duyệt Chương trình phát triển đô thị.

- Văn bản báo cáo kết quả thẩm định Chương trình phát triển đô thị của SXây dựng tỉnh Bình Phước.

- Các số liệu khảo sát.

- Quy mô dân số hiện trạng của đô thị Đồng Xoài (dân số thường trú và tạm trú);

- Thu thập số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thị xã Đồng Xoài;

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 và tm nhìn đến năm 2030.

- Các tài liệu, số liệu liên quan khác.

4. Các bn vẽ:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng của đô thị Đồng Xoài.

- Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị theo lộ trình 5 năm phù hợp với quy hoạch chung được duyệt. Xác định khu vực phát triển đô thị đợt đầu.

- Bản đồ xác định các dự án ưu tiên về hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối trên nền bản vẽ quy hoạch chung được duyệt cho khu vực xây dựng đợt đầu.

5. Tiến độ thực hiện:

Tiến độ thực hiện lập và trình phê duyệt Chương trình là 04 tháng, kể từ ngày đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Chương trình phát trin đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt.

Điu 2. Tchức thực hiện

1. Đơn vị tư vấn lập Chương trình: Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện lập Chương trình theo quy định.

2. Cơ quan tổ chức lập và trình phê duyệt Chương trình: Sở Xây dựng.

3. Cơ quan phối hp: Các Sở, ban ngành, UBND thị xã Đồng Xoài.

4. Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng.

5. Cơ quan phê duyệt: y ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT.(Trung)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai