VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG TẬP TRUNG TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng minh Kiểm sát viên;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2015/UBTVQH13 ngày 14/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sn công; Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Luật đấu thầu s43 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số: 219/TTr-C3 ngày 29 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục tài sản công mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân là trang phục sử dụng tại Điều 1 Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng minh Kiểm sát viên.

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung

1. Cục Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm tài sản công quy định tại Điều 1 Quyết định này bằng phương thức tập trung theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Việc mua sắm tập trung được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Thẩm quyền điều chỉnh danhmục mua sắm tập trung

Việc điều chỉnh danh mục tài sn công mua sm tập trung trong ngành Kim sát nhân dân thực hiện theo quy định của Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung

Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 5. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/Q Đ-VKSTC ngày 27/12/2018 của Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vviệc ban hành danh mục mua sm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính, Th trưng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để thực hiện);
-
Đ/c Lê Minh Trí-Vin trưởng (đ báo cáo);
- Bộ T
ài chính (Cục QLCS);
- Trang th
ông tin đin tử VKSNDTC;- Lưu: VT,(C3, LĐC, PTSTP).T.110b.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Bùi Mạnh Cường