CỤC QLCL, ATVS&TYTS
Số: 440/2009/QĐ /A18-P1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành các biểu mẫu tờ khai

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/TTLT /BCA-BNG ngày 06/10/2009 Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài cho công dân theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 121/2006/QĐ-BCA (X13) ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các biểu mẫu tờ khai và các giấy tờ khác để công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài sử dụng trong việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, cấp giấy thông hành:

- Mẫu “Tờ khai dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông hoặc cấp giấy thông hành” (TK/HC/GTH);

- Mẫu “Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài” (TK/XNNS) và mẫu “Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài” (XNNS).

- Mẫu “Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành” (MHC);

Điều 2.Các biểu mẫu trên có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/04/2010, thay thế cho các biểu mẫu tờ khai và các giấy tờ khác ban hành theo Thông tư liên tịch Công an – Ngoại giao số 03/2002/TTLT /BCA-BNG ngày 29/1/2002.

Cục trưởng

(Đã ký)

Đang cập nhật