ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4405/QĐ- UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶLỆ 1/2000 (QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ) KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC ĐƯỜNG CAOTỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị địnhsố 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quản lýquy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố HồChí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm2010 của Bộ Xâydựng quy định hồ sơ của từng loạiquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm2008 của Bộ Xâydựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về quy hoạch xây dựng(QCXDVN 01: 2008/BXD );

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ- UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố ban hành Quy địnhvề điềuchỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố HồChí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố về thẩm định,phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thànhphố;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ- UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 vềsửa đổi, bổsung một số điều của Quyết định số50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệtquy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ- UBND số ngày 12 tháng5 năm 2014 củaỦy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định vềcắm mốc giới quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ- UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 củaỦy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 9;

Căn cứ Quyết định số 4793/QĐ- UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố về đồ án quy hoạchphân khu tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị) khu dân cư phía Bắc đường cao tốc Thànhphố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phườngPhú Hữu, Quận 9;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trìnhsố 2385/TTr-SQHKT ngày 22 tháng 7 năm 2014 Công vănsố 2699/SQHKT-QHKV2 ngày 18 tháng8 năm 2014 vềtrình duyệtđiều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khutỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị) khu dân cư phía Bắc đường cao tốc Thànhphố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phườngPhú Hữu, Quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Duyệt điềuchỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) khu dân cư phía Bắc đườngcao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - LongThành - Dầu Giây, phường Phú Hữu, Quận 9 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 46.992 m2.

- Vị trí giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Gồm các ô phố có ký hiệu II.18,II.20 một phần ô phố ký hiệu II.01, trên bản vẽ tổngmặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồán quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xâydựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phíaBắc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phường Phú Hữu, Quận 9.

+ PhíaĐông Bắc giáp : rạch.

+ PhíaTây giáp : đường Đỗ Xuân Hợp rạch Ông Cái.

+ PhíaĐông Nam giáp : rạch Bà Điền.

+ PhíaBắc, Tây Bắc giáp: rạch Ông Cái, đườngcao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - LongThành - Dầu Giây.

2. Cơ quan tổ chức lập điềuchỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu:

Ủy ban nhân dân Quận 9.

3. Danh mụcbản vẽ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạchphân khu:

- Bản sao cácbản đồ quy hoạch của đồ án quy hoạch phânkhu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt;

- Bản đồ vịtrí, giới hạn ô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sửdụng đất đã được phê duyệt);

- Bản đồ quyhoạch tổng mặt bằng sử dụng đấttheo phương án điều chỉnh (thể hiện khuvực điều chỉnh cục bộ khu vực tiếp cận).

- Bản đồ quyhoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉgiới xây dựng theo phương án điềuchỉnh (thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ khu vực tiếp cận).

4. Nội dungđiều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Điều chỉnh loại hình nhà ở từ chung cư cao tầng thành nhà ởriêng lẻ thấp tầng nhằm giảm quy mô dân số giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng xã hội, hạtầng kỹ thuật tại khu vực; kết nối đường giao thông củanhóm ở ra đường Đỗ Xuân Hợp.

Bảng cơ cấu sử dụngđất trước sau khi điềuchỉnh cục bộ

Theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt

Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Chức năng sử dụng đất

Một phần ô phố ký hiệu II.1

Nhóm nhà hiện hữu

Đất giao thông

Ô phố ký hiệu II.18

Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng

Nhóm nhà ở xây dựng mới riêng lẻ thấp tầng

Ô phố ký hiệu II.20

Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng

Nhóm nhà ở xây dựng mới riêng lẻ thấp tầng

Đất cây xanh cảnh quan ven sông, rạch

6.282 m2

5.794 m2

Đất giao thông

2.717 m2

4.598 m2

Quy mô diện tích (m2)

Ô phố ký hiệu II.1

393 m2

393 m2

Ô phố ký hiệu II.18

25.100 m2

25.100 m2

Ô phố ký hiệu II.20

11.500 m2

11.500 m2

Quy mô dân số (người)

Ô phố ký hiệu II.1

02 người

0

Ô phố ký hiệu II.18, II.20

II.18: 1.800 người

II.20: 405 người

915 người

Chỉ tiêu sử dụng đất nhóm ở (m2/người)

Ô phố ký hiệu II.1

250 m2/người

0

Ô phố ký hiệu II.18, II.20

II.18: 14 m2/người

II.20: 28 m2/người

40 m2/người

Mật độ xây dựng (%)

Ô phố ký hiệu II.1

80%

0

Ô phố ký hiệu II.18, II.20

35%

60%

Tầng cao tối thiểu, tối đa (tầng)

Ô phố ký hiệu II.1

01 - 05 tầng

0

Ô phố ký hiệu II.18, II.20

12 tầng

01 - 05 tầng

Hệ số sử dụng đất

Ô phố ký hiệu II.1

4,0

0

Ô phố ký hiệu II.18, II.20

4,2

3,0

5. Các điểm lưu ý:

- Về tầng cao: số tầng bao gồm các tầng được quy địnhtại Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm2012 của Bộ xâydựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia - QCVN 03: 2012/BXD .

- Về chiều cao xâydựng: Trong quá trình triển khaicác dự án đầutư xây dựng công trình theo quy hoạch, phải tuân thủ theo quy địnhtại Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng02 năm 2009 củaChính phủ vềquản lý độ cao chướng ngại vật hàng không các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Quận 9 đơn vịtư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xáccủa các số liệu trong hồ sơ, bản vẽ điều chỉnhcục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) khu dân cư phía Bắc đườngcao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành- Dầu Giây, phường Phú Hữu, Quận 9.

- Giao Sở Quyhoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Quận 9có trách nhiệm cập nhật thể hiện tronghồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) khu dân cư phía Bắc đườngcao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành- Dầu Giây, phường Phú Hữu, Quận 9 nhữngnội dung điều chỉnh nêu trên theo quy định.Trong quá trìnhquản lý, tổchức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệtcần kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm pháttriển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật,hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảmbảo việc quảnlý, phát triển đô thị phù hợp vớinội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạchđã được phê duyệt.

- Trong thời hạn 30 ngàykể từ ngàyđược phê duyệt,Ủy ban nhân dân Quận 9 phối hợp vớiSở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ1/2000 này theo quy định.

- Công tác cắmmốc giới theo nội dung điều chỉnh cục bộđồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này thựchiện theo Quyết định số19/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 củaỦy ban nhân dân Thành phố.

- Các nội dungkhác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết địnhsố4793/QĐ-UBND ngày 04 tháng9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố về đồ án quyhoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xâydựng đô thị) khu dân cư phía Bắc đường cao tốc Thànhphố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phườngPhú Hữu, Quận 9.

Điều 3. Quyết định này đínhkèm các bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạchphân khu tỷ lệ 1/2.000 được nêu tại Khoản3, Điều 1 Quyếtđịnh này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường,Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Giámđốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao Du lịch, Giám đốc Sở Nôngnghiệp Pháttriển nông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triểnThành phố, Viện Quy hoạch xây dựng Thành phố,Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành; Chủ tịchỦy ban nhân dân Quận 9, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tưXây dựng Quận 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườngPhú Hữu các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-MTu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín