ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4406/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HUYỆN NINH HẢI ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM2007

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về việc thực hiệnphổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 26/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhậnphổ cập giáo dục Trung học cơ sở;
Căn cứ Biên bản kiểm tra huyện Ninh Hải đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơsở ngày 28/9/2007 của Đoàn Kiểm tra và Báo cáo về việc khắc phục sau kiểm tra đạtchuẩn của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 399/SGDĐT-GDTrH ngày16/10/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyệnNinh Hải đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở vào năm 2007 với các tiêuchuẩn đạt được như sau:

Tiêu chuẩn 1: Đơn vị đã đạt vàduy trì được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ;

Tiêu chuẩn 2: Đơn vị có 9/9 xã,thị trấn (tỷ lệ 100%) đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơsở tính đến tháng 9 năm 2007.

Điều 2. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Ninh Hải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh