ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TỔ CHỨC MỪNG THỌNGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

- Căn cứ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011;

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2012 củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghịđịnh số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổitham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức mừng thọ người caotuổi;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định tổ chức mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh BắcNinh”.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái vớiQuyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng cáccơ quan, Ban, ngành đoàn thể thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố; tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ VH,TT&DL; Bộ TP (b/c);
- TTTU,TTHĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh; các đoàn thể tỉnh;
- Các ban Đảng; các ban HĐND tỉnh;
- TAND,VKSND tỉnh;
- Hội người cao tuổi tỉnh;
- TT Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮCNINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 441/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quy định này cụ thể hóa một số điều về việc tổchức mừng thọ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDLngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiếtthi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao vàdu lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Các tổchức, cá nhân thực hiện tổ chức mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh BắcNinh.

ChươngII

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng và thời gian tổ chức mừng thọ người cao tuổi

1. Tổ chứcmừng thọ người cao tuổi từ đủ: 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên.

2. Tổ chứcmừng thọ người cao tuổi vào một trong các ngày sau: Ngày người cao tuổi ViệtNam (06/6), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10), Tết Nguyên đán hoặc sinh nhậtngười cao tuổi.

Điều 4.Địa điểm, quy mô tổ chức mừng thọ, thành phần mời dự

1. UBND cácxã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi địa phương và các gia đìnhtổ chức mừng thọ người cao tuổi vào một ngày trong năm (UBND cấp xã tự quyếtđịnh ngày) và chỉ tổ chức tại một địa điểm (Nhà văn hóa, khu văn hóa thể thaothôn, làng, khu phố, đình làng...; Nhà văn hóa hoặc hội trường UBND cấp xã).

2. Nhữngđịa phương có nhu cầu tổ chức mừng thọ theo địa bàn thôn, làng, khu phố phảiđược sự đồng ý của UBND xã, phường, thị trấn và tổ chức thống nhất vào cùng 1ngày trong toàn xã.

3. Thànhphần mời dự: những người cao tuổi được mừng thọ; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND,UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; đại diện chi ủy, chính quyền, Ban Chấphành Hội Người cao tuổi, các chi đoàn, chi hội thôn, làng, khu phố; các nhà hảotâm; đại diện người thân và gia đình của người cao tuổi được mừng thọ.

Điều 5.Việc tổ chức mừng thọ tại gia đình

1. Phải đảmbảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục tậpquán, truyền thống văn hoá, hoàn cảnh của gia đình và chấp hành nghiêm các quyđịnh của Nhà nước và địa phương.

2. Tổ chứcgọn trong một buổi, tại một địa điểm và không làm cỗ mời khách.

ChươngIII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6.Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức,cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích thực hiện quyđịnh này được khen thưởng theo quy định.

2. Tổ chức,cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm, hoặc để ngườidưới quyền vi phạm quy định tại Quyết định này thì tùy theo tính chất, mức độvi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phươngchịu trách nhiệm trước cấp trên về việc triển khai và tổ chức thực hiện nếpsống văn minh trong việc mừng thọ theo các nội dung được nêu tại Quy định này.

Điều 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chịu tráchnhiệm hướng dẫn, triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy định này trên địa bàntoàn tỉnh, định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theoquy định.

Điều 9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: chủ trìtriển khai việc thực hiện Quy định đến tất cả các thành viên Mặt trận Tổ quốccác cấp; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng, nhiệmvụ theo quy định.

Điều 10.UBND các huyện, thị xã, thànhphố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, phường, thịtrấn xây dựng kế hoạch thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnhvề việc thực hiện Quy định này.

Điều 11.Ngoài việc thực hiện các nộidung nêu tại Quy định này, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện Thông tưsố 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 05 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt độngvăn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi và các quy địnhkhác của pháp luật có liên quan.

Điều 12.Quy định này được phổ biến rộngrãi tới tất cả các tổ chức, đơn vị, cơ sở, thôn, làng, khu phố và toàn thể nhândân trên địa bàn tỉnh./.