ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 củaChính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồngnhân dân tỉnh khóa V;

Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11tháng 9 năm 2012 về triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 91/TTr-STNMT-KS ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/3/2015, gồm:

- Khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Cam Hòa, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, diện tích 45 ha.

- Khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, diện tích 13,19 ha.

- Khoáng sản cát làm VLXDTT tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, diện tích 6,6 ha.

- Khoáng sản cát làm VLXDTT tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, diện tích 7,8 ha.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan, tham mưu UBND tỉnh việc cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản nêu trên theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Các Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng (b/c);
- C
c kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT+HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh