THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 442-TTg

Hà Nội , ngày 11 tháng 11 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNHSỐ 12-CP NGÀY 21-05-1960 QUY ĐỊNH THỂ LỆ CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN THẾ, VÀ CHOTHI HÀNH NGHỊ ĐỊNH NÀY TRONG CẢ NƯỚC.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét đề nghị của Bộ Điện thế và than trong công văn số 3011-DT/VP4ngày 17-08-1976 về việc đề nghị xin sửa đổi Nghị định số 12-CP ngày 21-05-1960và thi hành trong toàn quốc;
Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trong công văn số 2246-UB/CNAngày 26-10-1976;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ của Hộiđồng Chính phủ ngày 23-09-1976
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- a) Nay sửa đổi điều 2 trong Nghị định số 12-CPngày 21-05-1960 như sau:

Kể từ nay việc cung cấp điện thế cho khách hàng mới hoặc xin thêmđiện thế lượng đều do Bộ Điện và than giải quyết.

b) Các từ Bộ Công nghiệp nặng trong Nghị định này thay bằng cáctừ Bộ Điện và than.

Điều 2.- Nghị định số 12-CP ngày 21-05-1960 sửa đổi đượcthi hành trong cả nước kể từ ngày ký kết quyết định này.

Điều 3.- Ông Bộ trưởng Bộ Điện và than, Bộ trưởng các Bộ,thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh