BỘ TƯ PHÁP
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực
nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bốBộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi và Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chínhmới ban hànhtrong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bốBộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (theo Phụ lục I và Phụ lục II).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để biết);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử (để công bố);
- Lưu: VT, KSTTHC.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Hà Hùng Cường

PHỤ LỤC I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
NUÔI CON NUÔI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1875/QĐ-BTP NGÀY 05/8/2009
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ TƯ PHÁP BỊ BÃI BỎ

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4425/QĐ-BTP ngày 12/12/2011 của Bộ Tư pháp )

TT
Tên thủ tục hành
Cơ quan thực hiện
1
Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em)
Cục Con nuôi
2
Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh (đã xác định được trẻ em)
Cục Con nuôi
3
Giải quyết cho trẻ em Việt Nam đang tạm trú ở nước ngoài làm con nuôi người nước ngoài
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
4
Cấp Giấy phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Cục Con nuôi
5
Gia hạn hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Cục Con nuôi
6
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam
Sở Tư pháp
7
Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi vào Sổ hộ tịch)
Sở Tư pháp
8
Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
9
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang tạm trú ở nước ngoài
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
10
Ghi chú thay đổi về người đứng đầu, nội dung hoạt động, địa bàn hoạt động và trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Cục Con nuôi
11
Ghi chú thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, người đứng đầu của Tổ chức con nuôi nước ngoài
Cục Con nuôi
12
Đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước
Ủy ban nhân dân cấp xã
13
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước
Ủy ban nhân dân cấp xã

PHỤ LỤC II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4425/QĐ-BTP ngày 12/12/2011 của Bộ Tư pháp )
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

STT
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)
Cục Con nuôi
2
Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)
Cục Con nuôi
3
Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài
Cục Con nuôi
4
Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài
Cục Con nuôi
5
Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài
Cục Con nuôi
6
Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi
Cục Con nuôi
7
Đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Sở Tư pháp
2
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Sở Tư pháp
3
Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi
Sở Tư pháp
III. Thủ tục hành chính cấp xã
1
Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
Ủy ban nhân dân cấp xã
2
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Ủy ban nhân dân cấp xã
3
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới
Ủy ban nhân dân cấp xã
4
Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
Ủy ban nhân dân cấp xã

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư