UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hànhQuy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chếphối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếpnhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhtrên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc SởGiao thông vận tải tại Tờ trình số 1030/TTr- SGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2011 vàChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bảndo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm:

1. Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày10/8/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Giao thông vận tải;

2. Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 về việc bổ sung thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải;

3. Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnhngày 25/01/2010 về việc bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2.Sở Giao thông vậntải có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bốBộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tảitheo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhândân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, phường,thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải