THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 443-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ LẬP KẾ HOẠCH, HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH VÀ PHÍ LƯU THÔNG ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH Ở CÁC TỈNH MIỀN NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để từng bước thống nhất chế độ quản lý đối với khu vực kinh tế quốc doanh trong phạm vi cả nước;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay cho phép các xí nghiệp quốc doanh (và công tư hợp doanh) ở các tỉnh miền Nam thống nhất áp dụng các văn bản pháp quy sau đây:

- Nghị định số 43-CP ngày 16-9-1960 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời về lập kế hoạch, hạch toán giá thành và phí lưu thông hàng hóa;

- Thông tư số 186-TTg ngày 2-7-1971 của Thủ tướng Chính phủ quy định cách xử lý và hạch toán đối với một số khoản chi phí liên quan đến giá thành và phí lưu thông.

Điều 2. – Các xí nghiệp quốc doanh (và công tư hợp doanh) ở các tỉnh miền Nam được phép tính vào giá thành các khoản chi phí về bữa ăn giữa ca và chi phí tàu xe đưa, đón công nhân, viên chức đi và về như đã quy định trong chỉ thị số 1-TTg/B ngày 17-8-1976 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. – Các xí nghiệp quốc doanh (và công tư hợp doanh) ở các tỉnh miền Nam được hưởng khoản trợ cấp của ngân sách Nhà nước đối với người ăn tập thể và tính vào khoản chi ngoài giá thành theo quy định hiện hành.

Điều 4. – Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 5. – Quyết định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1978.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng