UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu;

- Xét đề nghị của Giám Đốc các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp và TTCN; Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Khoản 8 Điều 5 được sửa đổi như sau:

8. Các công trình sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới có mức vốn dầu tư dưới 100 triệu đồng, nếu đã được cấp thẩm quyền chấp nhận đưa vào kế hoạch thì không lập dự án, chỉ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

2. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi bổ sung như sau:

3. Chủ tịch UBND huyện, thành phố, người quyết định đầu tư của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do mình quyết định đầu tư. Nếu UBND huyện, thành phố, chủ đầu tư doanh nghiệp chưa đủ khả năng thẩm định thì có văn bản đề nghị Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán của tỉnh (do Sở Tài chính Vật giá chủ trì) thẩm tra trước khi ra quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quy định phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 vẫn giữ nguyên.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; Giám đốc các Sở, cơ quan ngang Sở trực thuộc UBND tỉnh; Giám Đốc các BQL dự án, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ